Kommunale foretak

Molde Eiendom KF

Samhandling med morselskapet

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak, og har ansvaret for alle kommunens bygg. Foretaket er finansiert med to ulike inntektskilder: 55,5 mill. kroner i leieinntekter fra utleie av kommunale boliger og bygg og overføringer på 138,7 mill. kroner fra morselskapet. Foretaket jobber med mange investeringsprosjekter og dette blir finansiert over kommunens investeringsbudsjett.

Regnskapsføring av renter og avdrag på gjeld knyttet til formålsbygg har tidligere år blitt ført i Molde kommunes regnskap. Dette er fra 2018 endret slik at det kommer fram i regnskapet til Molde Eiendom KF. For å dekke økte utgifter i foretakets regnskap, er tilskuddet fra morselskapet økt med 71,9 mill. kroner.

Merforbruk/mindreforbruk

Molde Eiendom KF fikk i 2018 et regnskapsmessig mindreforbruk på 973 319 kroner.

Rente- og avdragsutgifter knyttet til utleieboligene ble 2,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. På lønnsutgifter ble det et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner, og i det inngår også avregning av pensjon med 0,5 mill. kroner. Utgifter til strøm og oppvarming ble 2,7 mill. kroner høyere enn budsjettert og husleieutgifter ble 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter inklusiv overføring fra morselskap 201 264 124 789 118 848 114 948
Driftsutgifter eksklusiv avskrivninger -109 669 -98 923 -101 914 -94 557
Sum finanstransaksjoner -92 673 -20 353 -20 640 -20 225
Netto driftsresultat -1 078 5 512 -3 706 166
Dekning av tidligere års merforbruk - -3 540 - -
Bruk av tidligere års mindreforbruk 1 972 - 166 -
Avsetninger/overføringer 80 - - -
Regnskapsmessig resultat 973 1 972 -3 540 166
Akkumulert mer- /mindreforbruk 973 2 052 -3 461 246

For mer informasjon se årsrapport 2018 for Molde Eiendom KF.

Investeringer

Skole

(Beløp i 1 000 kroner)
Skole
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon 2093 538 400 -138
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 56 300 244
Bolsøya skole – øst- og vestvegg gammelt bygg 2094 2 545 2 500 -45
Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler 2095 293 1 500 1 207
Kvam skole – lekkasje takvindu 2096 252 500 248
Kviltorp skole – dører mellom klasserom 2102 428 400 -28
Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygg 2103 450 400 -50
Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane 2088 327 490 163
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 2089 113 500 387
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken 2104 13 700 687
Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom 2097 183 220 37
Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll 2098 1 282 1 500 218
Sellanrå skole – flytte brakkerigg 2099 1 986 3 500 1 514
Sellanrå skole – fase 3 2070 19 429 24 900 5 471
Sellanrå skole – midtfløy 2100 4 599 7 500 2 901
Sellanrå skole - møteplassen 2092 1 479 - -1 479
Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1 2101 739 750 11
Vågsetra skole 2065 352 - -352
35 063 46 060 10 997

Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon

Prosjektet ble noe større enn antatt, men måtte fullføres for å hindre langvarige driftsstopp. Arbeidene ble ferdigstilt i 2018 med et merforbruk på 0,1 mill. kroner.

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Det ble brukt mindre enn forventet av ramme til prosjektering, og tiltak planlegges utført sommeren 2019.

Bolsøya skole – øst- og vestvegg gammelt bygg

Prosjekter er gjennomført i 2018 med en mindre overskridelse.

Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler

Brannteknisk dokumentasjon er utarbeidet for Kvam skole, Nordbyen skole og Kviltorp skole. Det er utarbeidet plan for gjennomføring av tiltak på Nordbyen skole, men gjennomføring må legges til skoleferier. Prosjektet hadde et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2018, og det vurderes å be om overføring av midler til 2019 i revidert budsjett.

Kvam skole – lekkasje takvindu

Arbeidet ble startet i 2018 med planlegging og innkjøp av nye vinduer. Vinduene vil bli montert i 2019 og videreføring av ubrukt ramme på 0,25 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Kviltorp skole – dører mellom klasserom

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført med en mindre overskridelse.

Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygg

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført med en mindre overskridelse.

Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader

Taktekkingen er gjennomført. Angående arbeid med fasader har det i 2018 vært arbeidet med valg av løsning. Fasadearbeid vil skje i 2019 og videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2018 og midlene er bevilget på nytt i 2019.

Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Sellanrå skole – flytte brakkerigg

Brakkeriggen som ble brukt under bygging av ny undervisningsfløy ved Sellanrå ble flyttet i løpet av sommerferien. Dette arbeidet måtte skje veldig raskt da den var i bruk frem til siste skoledag i juni, og måtte være klar til skolestart i august på Kviltorp skole. Prosjektet ble av alle entreprenører utført og fakturert etter medgått tid og materialer, da det ikke kom tilbud på jobben som totalentreprise.

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner.

Sellanrå skole – fase 3

Undervisningsfløyen er ferdig og tatt i bruk. Noe arbeider i forbindelse med skilting og komplettering av anlegg er ikke ferdigstilt i påvente av hva som skal skje med østfløyen av skolen.

Resterende ramme på 5,8 mill. kroner i forhold til totalramme i prosjektet er avsatt til tekniske anlegg, skilting, grunnarbeider, oppgradering varemottak, lager og avfallsrom mot øst.

Sellanrå skole – midtfløy

Prosjektet innebærer komplett varmeanlegg, utskifting av vinduer, etterisolering av yttervegger og tak, utskifting av kledning, innbygging og isolering av murvegger, ny taktekking og branntiltak. Det gjenstår noe kompletterende arbeid som også er avhengig av endelig løsning for østfløyen. Videreføring av ubrukt ramme på 2,9 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Sellanrå skole – møteplassen

Investeringsprosjektet er forutsatt finansiert av tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og spillemidler. Saken var oppe i formannskapet i juni 2017 med en nettoramme på 0 kroner, men bruttoutgifter skal fremkomme i investeringsregnskapet. Prosjektet er nå ferdigstilt og støtte fra Gjensidigestiftelsen er mottatt. Spillemidler er ennå ikke utbetalt.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Vågsetra skole

Molde kommunestyre behandlet byggeregnskap for Vågsetra skole i februar 2019. Påløpte kostnader i 2018 er bruk av ekstern rådgiver for å sikre at totalentreprenør utbedrer reklamasjoner og en regning knyttet til grunnarbeid i forbindelse med utskifting av trafo ved skolen. Det var ikke bevilget midler til prosjektet i 2018.

Barnehage

(Beløp i 1 000 kroner)
Barnehage
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Barnas hus barnehage – nybygg 2759 441 900 459
Hatlelia barnehage 2776 9 076 20 000 10 924
Kommunale barnehager – tilpasninger 2763 175 500 325
Lillekollen – ny barnehage 2780 112 500 388
Lillekollen – omtekking tak Bjørsito 2781 945 1 300 355
10 749 23 200 12 451

Barnas hus barnehage – nybygg

I 2018 er det utført arbeid på uteområdet ved Barnas Hus. Molde kommunestyre behandlet byggeregnskap for Barnas Hus barnehage i februar 2019.

Hatlelia barnehage

Det er signert kontrakt med totalentreprenør, og massive tre-elementer er satt i produksjon. Tilknytning til privat ledningsnett er godkjent av Hatlelia borettslag. Søknad om rammetillatelse er sendt byggesak og igangsettelsestillatelse ventes gitt i uke 8 eller 9 i 2019. Fremdriftsplan justeres etter igangsettingstillatelse. Overtagelse er planlagt til desember 2019. I byggeperioden har barnehagen flyttet virksomheten til den gamle sykepleierskolen.

Kommunale barnehager – tilpasninger

Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Lillekollen – ny barnehage

Prosjektet er i startfasen. Det er gjennomført oppstartsmøte med brukere, og Molde Eiendom er i prosess med utarbeidelse av konkurransegrunnlag/funksjonsbeskrivelse og valg av konkurranseform. Det er foreløpig ikke avklart om hele eller deler av virksomheten må benytte den gamle sykepleierskolen i hele eller deler av byggeperioden. Det er et mål å sluttbehandle økonomisk ramme for prosjektet etter anbudsinnhenting i september 2019.

Lillekollen – omtekking tak Bjørsito

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Pleie og omsorg

(Beløp i 1 000 kroner)
Pleie og omsorg
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling 3065 223 300 77
Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3066 1 771 2 300 529
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 2 633 3 100 467
Bergmo omsorgssenter – ombygging rom til datanisjer 3073 387 600 213
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 97 300 203
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 88 2 000 1 912
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 3064 698 1 170 472
Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten 3069 122 500 378
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 74 1 650 1 576
Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter 3071 16 300 284
Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3072 1 411 2 000 589
Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling 3060 - 55 55
Brannsikringstiltak Kleive omsorgssenter 3047 30 1 900 1 870
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3062 121 2 730 2 609
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 675 2 460 1 785
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 946 980 34
9 292 22 345 13 053

Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling

Det meste er utført, men noe mindre arbeider gjenstår. Videreføring av ubrukt ramme på 0,1 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført med et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.

Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten

Mye av arbeidene er gjennomført i 2018, men noe gjenstår. Videreføring av ubrukt ramme på 0,5 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2019.

Bergmo omsorgssenter – ombygging rom til datanisjer

Mye av arbeidene er gjennomført i 2018, men noe gjenstår. Videreføring av ubrukt ramme på 0,2 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2019.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Midlene i 2018 var bevilget for prosjektering og planlegging av prosjektet. I budsjett for 2019 er det bevilget 2,7 mill. kroner til gjennomføring.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

Det er i 2018 gjennomført tilbudskonkurranse, og prosjektet fullføres i 2019. I budsjett for 2019 ble 0,5 mill. kroner videreført fra 2018. Ytterligere videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Prosjektet er i gang og det er også bevilget midler i 2019 til å fullføre.

Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner. Dette skyldes endrede behov og en mindre ombygging enn først planlagt.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

Det ble i 2018 gjennomført tilbudskonkurranse og prosjektet blir gjennomført i 2019. I budsjett for 2019 ble 0,5 mill. kroner videreført fra 2018. Ytterligere videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter

Det ble i 2018 gjennomført tilbudskonkurranse. Videreføring av ubrukt ramme på 0,3 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2019.

Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling

Det er ikke påløpt kostnader i prosjektet i 2018, prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Arbeidene startet i 2017, men det var liten aktivitet i 2018. I budsjett for 2019 ble 0,9 mill. kroner videreført fra 2018. Ytterligere videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i budsjett 2017, men usikkerhet omkring valg av velferdsteknologi har gjort at prosjektet ikke er ferdig. Det var også nødvendig å se prosjektet opp mot bygging av ny avdeling ved enheten. I budsjett for 2019 ble 2,6 mill. kroner videreført fra 2018.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Arbeidene startet i 2017 og fortsatte i 2018. Det forventes at arbeidene blir fullført i 2019.

I budsjett for 2019 ble 0,8 mill. kroner videreført fra 2018. Ytterligere videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Skåla omsorgssenter – ventilasjon

Prosjektet var mer omfattende enn forutsatt men er gjennomført innenfor budsjett.

Tiltak funksjonshemmede

(Beløp i 1 000 kroner)
Tiltak funksjonshemmede
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Brannsikringstiltak Røbekk 3054 471 600 129
Oppgradering Røbekk 3055 288 600 312
Røbekk – oppgradering 3. etasje 3074 552 500 -52
1 310 1 700 390

Brannsikringstiltak Røbekk

Mye av arbeidene ble gjennomført i 2018. Videreføring av ubrukt ramme på 0,1 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2019.

Oppgradering Røbekk

Oppgradering av el-anlegg i 3.etasjen ble gjennomført i 2018. Det gjenstår en del arbeider i de andre etasjene. Videreføring av ubrukt ramme på 0,3 mill. kroner vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2019.

Røbekk – oppgradering 3. etasje

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført med et lite merforbruk.

Brann- og redningstjenesten

(beløp i 1000 kroner)
Brann- og redningstjenesten
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Ny brannstasjon Hjelset 5551 363 - -363
363 - -363

Ny brannstasjon Hjelset

I forbindelse med bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset, har kommunen forpliktet seg til å etablere en brannstasjon på Hjelset. Skisser er utarbeidet og funksjonsbeskrivelse og dokumenter til tilbudskonkurranse totalentreprise er tilnærmet ferdig. Det vil bli lyst ut en tilbudskonkurranse i løpet av februar/mars 2019. Fremdriften vil bli tilpasset fremdriften i SNR, men i utgangspunktet er det planlagt overtakelse innen mai 2020.

I budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 var det avsatt midler til dette prosjektet i 2019 og 2020 i plan og utviklings investeringsbudsjett. I budsjett for 2019 er prosjektet flyttet til Molde Eiendom KF. I 2018 må dette prosjektet sees i sammenheng med bevilgning til «nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune» under plan og utvikling.

Kulturtjenesten

(Beløp i 1 000 kroner)
Kulturtjenesten
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Fuglsethallen – bytte lysarmaturer 5549 264 300 36
Fundament naust Hjertøya 4233 210 200 -10
Idrettens hus 5538 11 174 25 000 13 826
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 39 1 200 1 161
Molde Arena 5537 - 500 500
Reknesbanen 5536 222 2 280 2 058
Træffhuset – garasje og lager 5548 37 2 000 1 963
Træffhuset - snødeponi 5547 861 - -861
Uteområde Molde idrettspark 5535 7 1 200 1 193
12 816 32 680 19 864

Fuglsethallen – bytte lysarmaturer

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Fundament naust Hjertøya

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Idrettens hus

Idrettens hus er et delprosjekt i Molde idrettspark. Gamle Idrettens hus er revet, samspillsfasen er gjennomført og det er signert kontrakt på nytt bygg i massivt tre. Prosjektet er nå inne i avstemmingsfasen, samt at massivtrekonstruksjoner prosjekteres og produseres parallelt. Overvannskullverten som har ligget under det gamle Idrettens hus er planlagt omlagt slik at denne ligger utenfor byggegropen i syd. Denne flyttingen/utbedringer koster cirka 3,0 mill. kroner og er et samarbeidsprosjekt med Molde Vann og Avløp KF der kostnadene deles likt. Molde kommunes andel av denne kostnaden må behandles i revidert investeringsbudsjett for 2019. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2020, og skal tas i bruk ved skolestart i 2020.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Planlegging og tilbudskonkurranse ble gjennomført i 2018. Midlene er bevilget på nytt i 2019.

Molde Arena

Det var utført en del arbeider i prosjektet i 2018, men på grunn av noen korreksjoner av tidligere års regnskapsføring, fremkommer ikke årets kostnader i regnskapet.

Reknesbanen

Reknesbanen er et delprosjekt i Molde idrettspark. Den varmeløsningen som ble valgt og etablert i 2016 har ikke fungert. Det ble lagt frem en egen sak om ny varmeløsning for Reknesbanen for Molde formannskap i møte 23. oktober 2018, og det ble bevilget midler til tiltaket både i 2018 og i 2019.

Det er hentet inn tilbud på ny varmesentral for vannbåren varme som dessverre er noe over ny investeringsramme. Det jobbes derfor med å redusere kostnadene for å sikre at tiltaket kan gjennomføres innenfor ramme. Parallelt arbeides det med reklamasjonssaken mot Unisport på elektrisk undervarme som ble levert i 2016. Foretakets prosess samordnes med prosessen fra en rekke andre aktører som har valgt samme produkt, fra denne leverandøren. Utbedringene er planlagt gjennomført innen oktober 2019.

Træffhuset – garasje og lager

Det er knapt brukt midler på prosjektet i 2018 og det er flere forhold som har gjort at tiltaket ikke er igangsatt. Det måtte foretas en mindre omregulering, totalentreprenøren har manglet kapasitet samt at byggesaken har dratt ut i tid.

I budsjett for 2019 ble 0,5 mill. kroner videreført fra 2018. Ytterligere videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2019.

Træffhuset – snødeponi

Prosjektet hadde bevilgning på 1,1 mill. kroner i 2017, men det ble ved en feil ikke bevilget midler på nytt i 2018. Alle arbeider ble utført i 2017, men entreprenør fakturerte ikke sine arbeider før i 2018. Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor totalrammen.

Uteområde Molde idrettspark

Uteområdet er et delprosjekt i Molde idrettspark. Det er gjort en mulighetsstudie i forhold til innhold av aktiviteter. Det har også åpnet seg en mulighet for å benytte areal til uteaktiviteter under tak i underetasjen i Idrettens hus. Delprosjektet er forutsatt ferdigstilt samtidig med Idrettens hus.

Planlegging av uteområde kunne ikke igangsettes før endelige planer for Idrettens hus forelå. Det er derfor brukt lite investeringsmidler i 2018.

Kulturskolen

(Beløp i 1 000 kroner)
Kulturskolen
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Ny kulturskole 5106 607 1 000 393
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 4 500 496
610 1 500 890

Ny kulturskole

Molde kommunestyre behandlet byggeregnskap for kulturskolen i februar 2019.

Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering

Prosjektet er ferdigstilt og lokaler er tatt i bruk.

Andre bygg

Andre bygg
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Enøk – kommunale bygg 4250 566 1 000 434
Investeringsmidler akutte behov 1010 1 746 2 000 254
Nytt krisesenter 5519 192 1 320 1 128
2 504 4 320 1 816

Enøk – kommunale bygg

Midlene er benyttet til automatisering og sentral driftsstyring. Manglende kapasitet hos leverandør har ført til forsinkelse i utførelse. Arbeidet fortsetter i 2019.

Investeringsmidler akutte behov

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Nytt krisesenter

Det er gjennomført brukertilpasninger, oppfølging av garantiperiode og nødvendige tiltak.

Molde Vann og Avløp KF

Samhandling med morselskapet

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet uten økonomisk ramme fra kommunen. Det vil si at foretaket er finansiert av gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt skal avsettes til bundne fond.

Foretaket forvalter, drifter og utvikler 259 km. hovedvannledning og 352 km. med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar for to større vannrenseanlegg og 13 større avløpsrenseanlegg.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 119 322 109 480 111 489 106 898
Driftsutgifter eksklusiv avskrivninger -88 414 -85 975 -86 103 -83 700
Sum finanstransaksjoner -26 933 -24 841 -24 643 -22 235
Netto driftsresultat 3 975 -1 336 743 963
Dekning av tidligere års merforbruk -34 -315 -247 -
Bruk/avsetning bundne driftsfond -3 942 1 651 -563 -1 117
Regnskapsmessig resultat 0 0 -67 -154
Utvikling saldo bundne driftsfond 12 684 8 742 10 393 9 830

For mer informasjon se årsrapport 2018 for Molde Vann og Avløp KF.

Moldebadet KF

Samhandling med morselskapet

Samhandlingsavtalen mellom Moldebadet KF og morselskapet tilsier at badet får et tilskudd tilsvarende kapitalutgiftene knyttet til oppføring av Moldebadet som stod ferdig i 2010. Foretaket omfattes av momskompensasjonsordningen, og som en del av samhandlingen skal kompensasjonen overføres til morselskapet.

Netto driftstilskudd til Moldebadet KF fra morselskapet var på 7,0 mill. kroner i 2018. I dette driftstilskuddet lå også inne 2,8 mill. kroner ekstra til dekning av tidligere års underskudd. De øvrige driftsutgiftene skulle foretaket dekke fullt ut med sine inntekter, herunder finansutgifter på egne investeringer og kjøp av tjenester fra morselskapet.

Merforbruk/mindreforbruk

Moldebadet hadde i 2018 et merforbruk på driften på 3,2 mill. kroner. Ekstra bevilgning på 2,8 mill. kroner, til å dekke tidligere års merforbruk, måtte derfor benyttes til å redusere merforbruket i 2018. Gjenstående akkumulert merforbruk økte derfor fra 2,8 mill. kroner til 3,2 mill. kroner ved utgangen av 2018.

Moldebadet hadde i 2018 inntekter på 14,6 mill. kroner, og dette er 3,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Det var 119 000 besøkende i badet, noe som er 7 000 færre enn det som var lagt til grunn i budsjettet og en nedgang på 2 200 besøkende sammenlignet med 2017.

Utgiftene ble 0,9 mill. kroner høyere enn budsjettert, samtidig som avregning på pensjon bidro positivt med 0,9 mill. kroner.

Akkumulert merforbruk i foretaket per 31. desember 2018 er på 3,2 mill. kroner. Merforbruket skal føres opp til dekning i foretakets budsjett for 2019. I budsjett for 2019 ligger det ikke inne overføringer fra morselskapet til dekning av tidligere års underskudd.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter inklusiv overføring fra morselskap 24 349 27 376 23 572 24 761
Driftsutgifter eksklusiv avskrivninger -18 208 -18 843 -18 036 -17 399
Sum finanstransaksjoner -6 545 -6 591 -6 889 -7 271
Netto driftsresultat -404 1 942 -1 353 91
Dekning av tidligere års merforbruk - -1 942 - -91
Avsetninger/overføringer - - - -
Regnskapsmessig resultat -404 - -1 353 -
Akkumulert mer- /mindreforbruk -3 216 -2 813 -4 755 -3 402

For mer informasjon se årsrapport 2018 for Moldebadet KF.

Molde Havnevesen KF

Molde Havnevesen KF er et rent eiendomsselskap. Havnevesenets eiendomsmasse ble værende i foretaket ved opprettelsen av Molde og Romsdal Havn IKS. Disposisjonsretten til disse eiendommene og eiendelene er overtatt av Molde og Romsdal Havn IKS, og dette selskapet betaler et årlig fremleiebeløp til Molde Havnevesen KF. Foretaket har ingen ansatte og alle merkantile tjenester kjøpes av Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF har et eget styre på tre personer som er politisk oppnevnt av kommunestyret i Molde kommune.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter, inklusiv overføring fra morselskap 1 500 1 600 1 400 1 850
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -15 -9 -34 -10
Sum finanstransaksjoner -1 291 -1 103 -1 125 -1 575
Netto driftsresultat 194 488 241 265
Dekning av tidligere års merforbruk - - - -
Bruk/avsetning bundne driftsfond -108 -170 - 225 -164
Regnskapsmessig resultat 86 318 16 101

For mer informasjon se årsrapport 2018 for Molde Havnevesen KF.