Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. januar 2008 og administrerer de pensjonstjenester og -forpliktelser som er avtalt i hovedtariffavtalen for kommunale arbeidstakere, med unntak av pensjonstjenester for sykepleiere som etter egen ordning fra 1962 er administrert av KLP, og for pedagogisk personell som etter egen avtale er knyttet til Statens pensjonskasse. Molde kommunale pensjonskasse eier og forvalter Molde rådhus, Storgata 31, Storgata 33 og Gotfred Lies plass 2. Pensjonskassen har levert gode økonomiske resultater i de driftsårene den har virket. Pensjonskassen er et verktøy som gir muligheter til å redusere kommunens pensjonskostnader på sikt.

(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2018 2017 2016 2015
Resultat av teknisk regnskap 11 773 1 134 10 040 8 769
Resultat av ikke teknisk regnskap 20 284 18 499 15 050 24 534
Resultat før skattekostnad 32 057 19 633 25 090 33 303
Skattekostnader -7 719 -4 437 - 22 363 -
Totalresultat 24 338 15 196 2 727 33 303
(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag balansen

Utdrag balansen
Regnskap
2018 2017 2016 2015
Selskapsportefølje 259 554 223 760 210 181 191 676
Kundeportefølje 1 814 843 1 798 710 1 617 624 1 493 914
Sum eiendeler 2 074 397 2 022 470 1 827 804 1 685 590
Sum egenkapital 246 984 222 646 207 450 204 723
Sum gjeld 1 827 413 1 799 824 1 620 354 1 480 867
Sum gjeld og egenkapital 2 074 397 2 022 470 1 827 804 1 685 590