Hovedtallsanalyse

Driftsinntekter

Molde kommunes driftsinntekter (eksklusive interne overføringer) består av:

  • formues-, inntekts- og eiendomsskatteinntekter
  • rammetilskudd fra staten
  • øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i avdelinger/enheter

Samlede driftsinntekter ble i 2018 p 2,2 mrd. kroner. Dette er en økning på 53,8 mill. kroner (2,5 pst.) fra 2017. Kommunens skatteinntekter var på 777,0 mill. kroner. Dette er en økning på 27,8 mill. kroner (3,7 pst.) fra 2017. Eiendomsskatten økte med 1,6 mill. kroner til 97,1 mill. kroner. Netto rammetilskudd økte fra 2017 til 2018 med 29,8 mill. kroner (4,9 pst.) etter at inntektsutjevningen har påvirket dette tilskuddet positivt med 19,5 mill. kroner i 2018. Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer er redusert med 4,9 mill. kroner fra 2017 til 2018. Dette er en reduksjon på 0,7 pst. Den negative utviklingen skyldes at inntekten fra statlige overføringer i 2017 innbefattet engangstilskuddet til fellesnemnda for nye Molde kommune med hele 36,9 mill. kroner.

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsinntekter

Kommunens inntektskilder

Molde kommunes brutto driftsinntekter på 2 174,8 mill. kroner kan grovt sett deles inn i fire typer. Skatteinntektene på 777,0 mill. kroner som kommunen innfordrer selv¨, er den største inntektskilden. Deretter kommer rammetilskuddet på 633,9 mill. kroner som utbetales til kommunen fra staten. Av de resterende inntektene på 763,9 mill. kroner, ble 395,2 mill. kroner fakturert og innfordret av kommunen selv, mens de resterende inntektene består av trygderefusjoner, andre statstilskudd, momskompensasjon med videre.

Samlede driftsinntekter

Egenfakturering

Som figuren samlede driftsinntekter viser, utgjør egenfakturerte inntekter og skatteinntekter hele 53,9 pst. av kommunens samlede inntekter i 2018. Faktureringsstatistikken viser følgende hovedtall:

(Beløp i 1 000 kroner)

Brukerbetalinger med videre

Brukerbetalinger med videre
2016 2017 2018
Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp
Eiendomsskatt 38 728 93 224 39 461 95 461 39 842 97 078
Foreldrebetaling barnehage 5 671 17 490 5 697 17 421 5 504 17 649
Refusjon UDI 56 4 947 88 9 207 76 9 667
SFO 8 567 21 810 8 771 22 544 8 285 21 727
Barn og familie 110 20 160 125 23 115 130 24 801
Opphold institusjoner 3 743 23 986 3 873 29 010 4 549 39 534
Byggesaksgebyrer 781 11 638 756 10 539 805 12 049
Parkering 992 8 392 1 057 9 417 1 058 9 707
Andre inntekter 22 378 180 740 23 185 157 975 23 781 163 011
Fakturert/innfordret morselskapet 81 026 382 387 83 013 374 689 84 030 395 223
Kommunale foretak med videre 17 562 312 673 15 959 366 034 17 723 381 888
Fakturert/innfordret samlet 98 588 695 060 98 972 740 723 101 753 777 111

Skatter og avgifter

Når det gjelder innfordringen av skatter og avgifter, som foretas av Molde kommune ved Romsdal kemnerkontor, viser skatteregnskapet i tabellen til høyre følgende tall for Molde kommune.

I tillegg til dette ble det i skatter og avgifter krevd inn på vegne av Vestnes kommune 739,8 mill. kroner, Aukra kommune 379,2 mill. kroner, Midsund kommune 222,2 mill. kroner og Nesset kommune 269,2 mill. kroner. Som oversikten viser, er det betydelige skattebeløp som blir innfordret av Molde kommune ved Romsdal kemnerkontor. Samlet dreier dette seg om hele 5,2 mrd. kroner i 208.

(Beløp i 1 000 kroner)

Skatter og avgifter

Skatter og avgifter
2 016 2017 2018
Personskatter 2 374 558 2 410 947 2 470 417
Arbeidsgiveravgift 909 938 924 757 969 291
Selskapsskatt m.v. 189 985 192 941 158 229
Samlede inntekter til fordeling 3 474 481 3 528 645 3 597 937
Fordelt til kommunen -721 890 -749 627 -776 990
Fordelt til fylket -154 768 -158 465 -163 823
Fordelt til staten -1 015 788 -1 006 268 -974 888
Fordelt til folketrygden -1 582 035 -1 614 284 -1 682 236
Sum fordelt -3 474 481 -3 528 645 -3 597 937

Driftsutgifter

Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av:

  • lønn og sosiale utgifter
  • kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen
  • kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon
  • andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene økte fra 2017 til 2018 med 181,3 mill. kroner (9,0 pst.). Økningen i lønn og sosiale utgifter var på 78,5 mill. kroner (5,7 pst.). Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen økte med 10,4 mill. kroner, mens kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon økte med 24,8 mill. kroner i forhold til 2017. For året 2018 utgjorde lønn og sosiale utgifter 66,1 pst. av de totale driftsutgiftene, mens andelen i 2017 utgjorde 68,1 pst.

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld i morselskapet, fratrukket pensjonsforpliktelser og for 2018 konserninterne langsiktige fordringer, er økt med 85,1 mill. kroner i 2018 til 867,7 mill. kroner. Denne består av lån brukt til investeringer i Molde kommune samt ubrukte lånemidler samlet for morselskapet og foretakene. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 150,3 mill. kroner ved utgangen av 2018, en reduksjon på 31,8 mill. kroner fra 2017. Kommunens pensjonsforpliktelser har i 2018 økt med 137,4 mill. kroner og utgjør ved årsskiftet 2 639,2 mill. kroner.

(Beløp i 1 000 kroner)

Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld

Finanstransaksjoner

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak, gevinst på finansielle omløpsmidler samt mottatte avdrag på utlån. Disse inntektene var på 138,0 mill. kroner i 2018. Dette er en kraftig økning fra 2017, noe som skyldes endringen i måten å føre de konserninterne avdragene. Disse blir nå ført som inntekt i morselskapet med tilsvarende økning i overføringer til foretakene. Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdragsutgifter. Samlede finansutgifter ble 144,6 mill. kroner i 2018. Av dette var 50,5 mill. kroner renteutgifter og 94,0 mill. kroner avdragsutgifter.

Molde kommune fører minsteavdrag etter bestemmelsene i kommuneloven. Endringene i prinsippet for føring av renteutgifter og avdrag på gjeld knyttet til formålsbygg i Molde Eiendom KF, er foreløpig ikke gjennomført i budsjettet for 2019.

(Beløp i 1 000 kroner)

Eksterne finanstransaksjoner

Arbeidskapital og likviditet

Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. Det kreves allikevel en nærmere analyse av resultatet for å kunne si om den reelle betalingsevnen har økt. Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av året 443,6 mill. kroner. Arbeidskapitalen er redusert med 13,8 mill. kroner i 2018.

Premieavviket (pensjon) var ved årsskiftet på netto 151,9 mill. kroner. Premieavviket er utgifter som er betalt, men som en følge av gjeldende regnskapsregler skal amortiseres (fordeles) over 7, 10 eller 15 år. Dette forholdet tærer kraftig på kommunens likviditet. Selgerkreditten til Moldekraft AS, etter salg av aksjer i 2007, utgjør ved årsskiftet 21,5 mill. kroner. Hovedkonklusjonen er at likviditeten i Molde kommune ved årsskiftet er tilfredsstillende.

(Beløp i 1 000 kroner)

Endring i arbeidskapital