Etikk

Etikk i Molde kommune handler om at kommunens etiske retningslinjer og felles verdier i ROSE jevnlig løftes, i ledersamlinger, i arbeidsfellesskapet og i veiledning med enkeltansatte.

Handlingene og valgene til alle som opptrer på vegne av Molde kommune, påvirker omdømmet. Evne til å håndtere vanskelige etiske problemstillinger og til å ta fornuftige valg, vil ha betydning for hvordan arbeidsgiver blir vurdert med hensyn til kvalitet på tjenesten.

Etikk har vært på agendaen på oppstartsamling for nyansatte og på opplæring for nye ledere. På arbeidsøkter i enheter har etikk blitt berørt som tema som omhandler arbeidsmiljø (Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor), kompetanseutvikling (strategisk kompetanseplan), arbeidsmetoder (Lean og forbedringsarbeid), bemanning og rekruttering (intervjuprosesser og veiledning av ansatte).

Eksempel på refleksjonsspørsmål fra samlinger med ansatte; På hvilken måte kan en enkeltperson og ansatt uttrykke seg offentlig? Hvordan kan mangel på nettvett skade omdømmet og/eller svekke tilliten til den ansatte i den stillingen han/hun er ansatt i? Gjelder etiske overtramp, foreksempel i form av uheldig atferd, bare i den tiden den ansatte er på jobb?

Media har satt fokus på enkeltsaker knyttet til upassende og uforsvarlig atferd, hvor roller og ansettelsesforhold har fått oppmerksomhet. Disse sakene har ikke omhandlet Molde kommune, men enkelte enheter har likevel satt fokus på temaet.