Nye Molde kommune

Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune har gjort vedtak om å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020. I juni 2017 vedtok Stortinget formelt opprettelsen av den nye kommunen, og fellesnemnda ble offisielt etablert. I fellesnemnda for nye Molde kommune sitter fem politikere fra hver av kommunene. Ordføreren i Molde er leder for fellesnemnda. Fellesnemnda har et mandat for oppgaver og delegasjon som er gitt dem fra de respektive kommunestyrene. Innledningsvis står følgende i mandatet:

«Fellesnemnda skal i størst mulig grad søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall.»

Noen oppgaver som er delegert til fellesnemnda og er gjennomført

 • fastsette godtgjørelser i prosjektperioden
 • godkjenne fremdriftsplan og vedta budsjett i sammenslåingsprosessen
 • ansette rådmann
 • følge opp medbestemmelse jamfør avtaleverk
 • utarbeide omstillingsdokument
 • ta avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske og administrativ organisering av den nye kommunen i tråd med intensjonsavtalen
 • ta stilling til/foreslå:
  • organisering av pensjonsordninger
  • beredskapsplan
  • kommunevåpen

Noen oppgaver som er delegert til fellesnemnda og som skal gjøres i 2019

 • fastsette arbeidsgiverpolitikk
 • utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement, delegeringsreglement og øvrige reglement for ny kommune
 • ta avgjørelser i spørsmål som gjelder lokaliseringen av arbeidsplasser
 • vedta forslag til budsjett og økonomiplan for det nye kommunestyret
 • ta stilling til/foreslå:
  • revisjonsordning
  • foreslå revisor
  • nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Arne Sverre Dahl har som prosjektrådmann rapportert til fellesnemnda for nye Molde kommune i 2018. Andre ressurser i prosjektorganisasjonen er: prosjektleder Britt Rakvåg Roald (100 pst.), 30 pst. stilling i politisk sekretariat, kommunikasjonsressurs tilsvarende 100 pst. stilling, 50 pst. personalressurs og 100 pst. IKT ressurs. Frikjøpte tillitsvalgte fra Midsund og Nesset har fra høsten 2018 fått innvilget 15 pst. ekstra frikjøp hver for å arbeide med nye Molde kommune. Tillitsvalgte fra Molde har 10 pst. frikjøp. Det har også alle de tre hovedverneombudene. Det er stort engasjement rundt prosessen og mange har vært med i planleggingsarbeidet i 2018, blant annet gjennom delprosjekt innenfor arkiv- og dokumentforvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, IKT og digitalisering, matrikkel, personal- og organisasjonsutvikling, planstrategi, valg og økonomi. Prosessen rundt lokalisering av arbeidsplasser er også i gang med egen arbeidsgruppe.

Noen administrative oppgaver som har hatt fokus i 2018

 • planlegging av administrativ hovedmodell med ansvarsområder i sektorer og avdelinger
 • ansettelse av toppledere for ny kommune
 • videre organisering av sektorer og avdelinger, som skal vedtas av prosjektrådmann innen 31. desember 2018
 • kulturbygging, herunder «bli-kjent» fond
 • videre forberedelser av endringer omkring interkommunale samarbeid
 • utarbeidelse av forslag til lokaldemokratimodeller i den nye kommunen, herunder politisk organisering og delegasjon
 • utredning av pensjonskasseløsning for den nye kommunen med forslag til innstilling fra prosjektrådmann, som ble vedtatt av fellesnemnda i september 2018
 • prosess omkring og endelig forslag til kommunevåpen

Noen av oppgavene som vil ha fokus i 2019

 • fortsette arbeidet med lokaldemokratimodeller og politisk organisering. Her vil politikerne i alle kommunene bli involvert
 • dialog med alle ansatte, slik at alle innen juni 2019 har en avklaring med henhold til egen rolle/funksjon i ny kommune
 • starte arbeidet med felles planstrategi for den nye kommunen
 • gjennomgå, omstrukturere og eventuelt avvikle interkommunale samarbeid
 • lage forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020–2023

Økonomi

Midlene for prosjektperioden er disponert i rammebudsjett vedtatt av fellesnemnda for alle årene. Midler til disposisjon er som følger:

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bevilget skjønnsmidler til dekning av prosjektledelse på 1,0 mill. kroner i alle årene i prosjektperioden.
 • Nye Molde kommune (Midsund, Nesset og Molde) får engangsstøtte på 35,0 mill. kroner som går til planleggingsarbeidet.
 • Nye Molde kommune får reformstøtte på 25,0 mill. kroner. Reformstøtten skal i sin helhet benyttes til investeringer i nåværende Midsund kommune.
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 0,5 mill. kroner i skjønnsmidler til planstrategi i den nye kommunen.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt 0,1 mill. kroner til lokaldemokratiprosjekt, og dette benyttes til prøveordning med oppgaveutvalg.

I løpet av høsten 2018 har alle topplederne fått enten delvis frikjøp for å planlegge egen organisasjon eller kompensasjon der frikjøp ikke lar seg gjøre. Dette finansieres av prosjektet og vil gjøre det også i 2019. Det kan bli aktuelt med at flere stillinger/funksjoner finansieres av prosjektet utover 2019.

Andre store utgifter i prosjektet er innenfor IKT. I løpet av 2017 og 2018 har prosjektet finansiert overgangen for Nesset kommune fra IKT-ORKidé til ROR IKT. I tillegg kommer nødvendig tilpasning av system og spesielt innenfor økonomi- og personalsystem innebærer dette betydelige kostnader.

Nyvalgt kommunestyre for nye Molde kommune skal vedta budsjett 2020 for den nye kommunen. Dette arbeidet vil starte tidlig i 2019 med rammebudsjett og harmonisering av rammer.