Rådmannens avsluttende kommentar

Rådmannen er tilfreds med arbeidet som ble utført og det økonomiske resultatet som ble oppnådd i 2018. For fjerde året på rad, har Molde kommune oppnådd et positivt netto driftsresultat og ender ut med et udisponert mindreforbruk. Kommunens økonomi er nå langt mer solid enn den var for noen år tilbake. Ved utgangen av 2018 har kommunen et disposisjonsfond på 143,7 mill. kroner eller 6,6 pst. av brutto driftsinntekter. Dette er bygd opp med avsetninger over de tre siste årene.

Molde kommune har forpliktelser inn mot nye Molde kommune som er nedfelt i intensjonsavtalen. De tre kommunene skal minimum være i balanse når ny kommune dannes og den nye kommunen skal som minimum ha et netto driftsresultat på 2,0 pst. økende til 3,0 pst. på lengre sikt. Den nye kommunen har et langsiktig mål om et disposisjonsfond på minimum 5,0 pst. av brutto driftsinntekter. Molde kommune er dermed i god rute til å kunne tilfredsstille sin del av forpliktelsene.

Det er imidlertid viktig å opprettholde stram styring kombinert med et målrettet arbeide med å opprettholde og utvikle kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Dette er svært krevende samtidig med at fokuset i hele organisasjonen nå i sterkere grad må rettes inn mot arbeidet med å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Vår evne til å ta i bruk ny teknologi, forenkle og effektivisere tidkrevende prosesser, tilegne oss og bygge ny kompetanse og samtidig ha et sterkt brukerfokus, vil være nødvendig for å lykkes. Satsing på velferdsteknologi, innovasjon og aktiv deltakelse sammen med innbyggere og næringsliv, åpner nye muligheter. Smart by Molde vil tydeliggjøre denne satsingen.

Rådmannen er ikke kjent med forhold oppstått etter utløpet av regnskapsåret som vil ha vesentlig økonomisk betydning for kommunen i tiden som kommer. Rådmannen er heller ikke gjort kjent med forhold av vesentlig økonomisk betydning for regnskapsresultatet for 2018 som ikke er drøftet i årsregnskapet med noter.

Takk til kommunestyrets medlemmer, politisk ledelse med ordføreren i spissen, alle ledere, medarbeidere og deres tillitsvalgte for samarbeidet i 2018.

Arne Sverre Dahl
rådmann