Årsregnskap

Regnskapsprinsipper

Molde kommunes regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året, som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag (minsteavdrag) som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat, etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet, er blant annet at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal kunne vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir avskrevet hvert år. Kommunal sektor benytter lineære avskrivninger. Dette innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivningene blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

Regnskapsresultatet

Regnskapsresultatet

Molde kommunes regnskap for 2018 avsluttes med et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 9,3 mill. kroner. Dette skjer samtidig som budsjetterte avsetninger på 36,7 mill. kroner til disposisjonsfond er gjennomført. Budsjettert avsetning av regnskapsresultatet for 2017 på 22.8 mill. kroner ble derfor avsatt i sin helhet. Videre ble avsetning til disposisjonsfond i regnskapet for 2018 gjennomført med ytterligere 13,9 mill. kroner i samsvar med revidert budsjett. Regnskapsresultatet ble etter dette på 9,3 mill. kroner som er 19,1 mill. kroner bedre enn hva prognosene i økonomirapporteringen per utgangen av oktober tilsa. Netto driftsresultat viser et overskudd på 17,2 mill. kroner mot et budsjettert overskudd på 3,8 mill. kroner, en forbedring på 13,4 mill. kroner. Det var to spesielle forhold som påvirket netto driftsresultat i 2017 som ble på hele 74,4 mill. kroner. Inntektsføring av tilskudd til fellesnemnda samt inntaket av regnskapet for Romsdal Regionråd (ROR) økte kommunens netto driftsresultat med 37,8 mill. kroner. Reell reduksjon i netto driftsresultat fra 2017 til 2018 skulle etter dette bli 19,4 mill. kroner. Mye av nedgangen skyldes årets utgifter til fellesnemnda som under interne finanstransaksjoner dekkes ved bruk av bundne fond.

Interne finanstransaksjoner viser et vesentlig budsjettavvik på avsetning til bundne fond. Hovedforklaringen til dette er at 7,4 mill. kroner i mottatt tilskudd til pilotprosjektet “Legevaktsamarbeid”, står ubenyttet ved årsskiftet og må avsettes for senere øremerket bruk. Etter interne finanstransaksjoner blir netto udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 9,3 mill. kroner. Samlet avsetning til disposisjonsfond kom på 36,7 mill. kroner i 2018 og kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2018 på 143,7 mill. kroner.

I tjenesteproduksjonen fikk avdelinger og enheter et samlet merforbruk på 26,3 mill. kroner. Dette tilsvarer et merforbruk på 1,75 pst. av netto budsjettramme. Innenfor dette merforbruket, er det stor variasjon i avvikene mellom enhetene. Det klart største positive avviket finnes innenfor stab med et samlet mindreforbruk på 15,8 mill. kroner. Men også helsetjenesten, teknisk og kultur har mindreforbruk. Innenfor skole, pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede var merforbruket størst med henholdsvis 12,1 mill. kroner, 9,8 mill. kroner og 16,3 mill. kroner. Også sosialtjenesten NAV og ressurstjenesten fikk et betydelig merforbruk på henholdsvis 5,5 mill. kroner og 3,8 mill. kroner.

Det udisponerte regnskapsmessige mindreforbruket på 9,3 mill. kroner skyldes et positivt resultat på finansområdet. Innenfor området er det både positive og negative avvik på ulike poster.

De største avvikene i forhold til budsjett på finansområdet er som følger:

De største avvikene i forhold til budsjett på finansområdet er som følger:
reduserte netto avdragsutgifter 7,2 mill. kroner
økte skatteinntekter inkludert inntektsutjevning 9,6 mill. kroner
reduserte netto renteutgifter 4,5 mill. kroner
økte eiendomsskatteinntekter 3,1 mill. kroner
redusert avkastning fra ekstern finansforvaltning -3,4 mill. kroner
udisponert del av lønnspott 5,5 mill. kroner
redusert pensjonskostnad 6,5 mill. kroner
økt aksjeutbytte (Istad AS) 2,1 mill. kroner
økt tilskudd (Havbruksfondet) 1,7 mill. kroner

Når egen skatteinngang endte 9,4 mill. kroner lavere enn budsjettert, ble dette mer enn kompensert gjennom en økning i inntektsutjevningen på hele 19,4 mill. kroner ut over budsjett. Utover høsten, kom det signal om at skatteinngangen i landet ville bli langt bedre enn forutsatt. Siden økningen i egne skatteinntekter ikke var så stor som i resten av landet, var det forventning om at inntektsutjevningen ville gi et positivt resultat for året. Så sent som per september, var inntektene sammen med inntektsutjevningen 7,7 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett. De siste 3 månedene av året ble dette, som følge av egen inngang samt løpende inntektsutjevning, snudd til en samlet inntektsvekst på 9,6 mill. kroner. Inntektsutjevningen inngår i posten rammetilskudd.

I budsjettet for 2018 var det forutsatt en gjennomsnittlig rente på 1,60 pst. Gjennomsnittlig oppnådd rente på innlån, endte i 2018 på 1,58 pst. Dette bidro til lavere rente enn forutsatt på kommunens innlån samtidig som kapitalen som har stått til forrentning gjennom året har vært vesentlig større enn forutsatt. Samlet ble netto renteutgifter redusert med 4,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette mer enn dekte det negative resultatet den eksterne finansforvaltningen bidro med for 2018 med en mindreinntekt på 3,4 mill. kroner i forhold til budsjett. Det var varslet og forventet et positivt resultat på denne posten, men utviklingen i finansmarkedene på slutten av året, bidro til at en budsjettert inntekt på 2,8 mill. kroner ble snudd til et tap på 0,6 mill. kroner. Når netto avdragsutgifter reduseres med hele 7,2 mill. kroner i forhold til budsjett, så skyldes dette i hovedsak forsinket fremdrift på investeringssiden samt endring i føring av konserninterne lån og avdrag (se note 10). Eiendomsskatten ble 3,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Promillen ble justert ned i forhold til oppjustering av taksten slik at eiendomsskatten ikke skulle øke for den enkelte eiendom. Merinntekten skyldes derfor at økningen i antall boliger og eiendommer ble større enn forutsatt i budsjettet.

De fleste andre postene innenfor finansområdet gav også positive avvik. Dette gjelder ikke minst pensjonskostnaden, som etter de endelige aktuarberegningene endte med en mindreutgift i forhold til budsjett på 6,5 mill. kroner. Vedtak i Istad AS om utbetaling av ekstraordinært utbytte, gav kommunen en merinntekt på 2,1 mill. kroner samtidig som utbetalingene fra Havbruksfondet gav kommunen en inntekt ut over budsjett på 1,7 mill. kroner. Ved utgangen av året, etter at lønnsøkningene ute i avdelinger og enheter var kompensert, stod det igjen en ubenyttet lønnspott på 5,5 mill. kroner. Etter dette bidrar finansområdet samlet sett med å bedre resultatet med hele 35,6 mill. kroner.

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 1,75 pst. av brutto driftsinntekter over tid. For Molde kommune utgjør netto driftsresultats andel av brutto driftsinntekter 0,79 pst. i 2018 (3,5 pst. i 2017 og 4,7 pst. i 2016). For å få frem en mer korrekt andel, bør tallene for 2017 og 2018 korrigeres for bruk og avsetning til bundne fond. Dette ville for disse to årene gi et netto driftsresultat på henholdsvis 1,43 pst og 1,07 pst. av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat, korrigert for bruk av og avsetning til bundne fond, viser slik utvikling.

(Beløp i 1 000 kroner)

Korrigert netto driftsresultat

Avsluttende kommentar

For fjerde år på rad har Molde kommune oppnådd et positivt netto driftsresultat og avlagt et regnskap med et udisponert mindreforbruk. Dette er selvsagt svært gledelig, men med tanke på bygging av nødvendige økonomiske buffere også nødvendig. I intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset kommuner, er det nedfelt en del forpliktelse og målsettinger innenfor økonomiområdet. De tre kommunene skal minimum være i balanse når ny kommune dannes og den nye kommunen skal som minimum ha et netto driftsresultat på 2,0 pst. økende til 3,0 pst. på lengre sikt, samt ha et langsiktig mål om et disposisjonsfond på minimum 5,0 pst. av brutto driftsinntekter. Molde kommunes disposisjonsfond utgjør ved utgangen av 2018 hele 143,7 mill. kroner noe som utgjør 6,6 pst. av brutto driftsinntekter og er dermed godt over kravet i intensjonsavtalen. Disposisjonsfondet er bygd opp over de tre siste årene etter at det har vært tilnærmet tomt i perioden 2012–2015. En betydelig, men nødvendig snuoperasjon er gjennomført i disse fire årene. Også andre punkter i intensjonsavtalen svares godt ut av Molde kommune.

I opprinnelig budsjett for 2018, var det lagt inn en avsetning til disposisjonsfond på 18,1 mill. kroner som ble redusert til 13,9 mill. kroner ved budsjettrevisjonen i juni. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2017 på 22,8 mill. kroner ble også vedtatt avsatt til fondet. Ved økonomirapporteringen gjennom året, har det vært utarbeid prognoser som viste at budsjettert avsetning til disposisjonsfondet måtte reduseres som følge av forventet merforbruk. Per 1. tertial var prognosen at 31,9 mill. kroner av budsjetterte avsetninger måtte strykes. Prognosene har stadig forbedret seg ved at forventede strykninger ble redusert, men senest i oktober var prognosen at 9,8 mill. kroner av budsjettert avsetning til disposisjonsfond måtte strykes. Da er det svært gledelig at regnskapet viser at budsjetterte avsetninger i sin helhet gjennomføres og at det i tillegg er et udisponert mindreforbruk for året.

Da det ved halvårsskiftet så som mest kritisk ut økonomisk med tanke på året som helhet, innførte rådmannen en midlertidig ansettelses- og innkjøpsstopp. I hvor stor grad denne har bidratt til å bremse eller redusere merforbruket i avdelinger og enheter er ikke klart, men at fokuset dette tiltaket gir har påvirkning, er det liten tvil om. I tillegg gikk det aller meste innen finansområdet i positiv retning, og da særlig på slutten av året. Merforbruket i avdelinger og enheter i 2018 er det som mest av alt gir bekymringer for utviklingen i 2019. Av kommunens 44 avdelinger, enheter og fagseksjoner var det 21 som samlet endte med et merforbruk på 51,5 mill. kroner i 2018. De øvrige 23 avdelingene, enhetene og fagseksjonene, leverte et mindreforbruk på 25,2 mill. kroner noe som gav et netto merforbruk på 26,3 mill. kroner. Om noe av dette merforbruket videreføres inn i 2019 er ikke kjent men svært sannsynlig. Den økonomiske ubalansen i tjenesteproduksjonen har endret seg negativt de siste årene. Fra å levere et mindreforbruk i 2015 og 2016 på henholdsvis 12,7 mill. kroner og 10,7 mill. kroner, ble dette snudd til et merforbruk i 2017 og 2018 på henholdsvis 8,5 mill. kroner og 26,3 mill. kroner. Stort press på tjenestene ikke minst på grunn av nye og til dels svært ressurskrevende tjenestemottakere innen mange tjenesteområder, er mye av forklaringen på utviklingen. Men utfordringen varierer mellom enhetene og er svært store for enkelte.

Budsjettrammene for tjenesteproduksjonen i 2018 var svært stramme. Denne stramheten er videreført i rammene for 2019. Krav eller forventning om effektivisering i kommunesektoren vil vedvare også i årene som kommer, og digitalisering og bruk av velferdsteknologi er stadig økende. Mye av bakgrunnen for svært begrensede økonomiske rammer i statsbudsjettene, er at statens inntekter fra olje- og gassektoren ikke forventes å kunne bidra til den samme økningen i økonomisk handlingsrom i årene fremover, slik tilfelle har vært mange år. Samtidig viser de årlige statsbudsjetter at kommunesektoren som tjenesteleverandør til landets befolkning er høyt prioritert. Videre er det et ønske om å stadig levere bedre tjenester innenfor alle tjenesteområder. For å klare dette, vil det være behov for effektivisering av tjenesteproduksjonen fremover, både for å håndtere økt etterspørsel og for å kunne opprettholde og i mange tilfeller bedre kvaliteten på de kommunale tjenestene innenfor fortsatt stramme budsjettrammer.

Kurt Magne Thrana

økonomisjef

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Driftsregnskapet
Note Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 90 584 88 548 89 731 86 239 90 225
Andre salgs- og leieinntekter 97 265 96 059 98 130 87 196 95 992
Overføringer med krav til motytelse 357 625 269 812 322 580 329 228 276 957
Rammetilskudd 633 924 613 671 604 166 567 160 663 094
Andre statlige overføringer 107 916 104 749 155 212 106 899 89 423
Andre overføringer 13 428 3 692 6 030 2 320 1 460
Skatt på inntekt og formue 776 990 786 437 749 627 721 890 808 016
Eiendomsskatt 97 078 94 023 95 461 93 224 97 620
Andre direkte og indirekte skatter - 20 29 29 20
Sum driftsinntekter 2 174 810 2 057 011 2 120 967 1 994 185 2 122 807
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 159 325 1 129 796 1 092 471 1 041 010 1 139 729
Sosiale utgifter 4 285 102 298 299 273 499 256 159 303 505
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjonen 307 102 273 740 296 703 246 106 273 524
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon 244 742 233 882 219 954 199 587 258 139
Overføringer 264 603 229 893 188 264 185 733 189 694
Avskrivninger 6 35 133 35 134 33 452 32 068 35 122
Fordelte utgifter -109 856 -129 438 -99 447 -107 718 -118 984
Sum driftsutgifter 2 186 152 2 071 305 2 004 896 1 852 945 2 080 729
Brutto driftsresultat -11 342 -14 294 116 071 141 240 42 079
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 57 574 51 382 13 169 10 491 11 906
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 2 840 5 802 4 866 1 900
Mottatte avdrag på utlån 10, 11 80 404 77 636 150 237 400
Sum eksterne finansinntekter 137 978 131 858 19 122 15 594 14 206
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 49 941 50 296 31 920 30 527 40 490
Tap på finansielle instrumenter 13 583 - - - -
Avdragsutgifter 9 94 023 98 502 62 076 63 758 67 954
Utlån 27 150 250 197 50
Sum eksterne finansutgifter 144 573 148 948 94 246 94 482 108 494
Resultat eksterne finanstransaksjoner -6 595 -17 090 -75 124 -78 888 -94 288
Motpost avskrivninger 35 133 35 134 33 452 32 068 35 122
Netto driftsresultat 17 196 3 750 74 399 94 420 -17 087
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk 22 838 22 838 59 248 37 055 -
Bruk av disposisjonsfond 14 - - - - -
Bruk av bundne fond 14 22 758 18 407 8 823 9 478 22 595
Sum bruk av avsetninger 45 596 41 245 68 071 46 533 22 595
Overført til investeringsregnskapet - - - 789 -
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - - - 36 880 -
Avsetninger til disposisjonsfond 14 36 688 36 688 66 813 37 055 5 171
Avsetninger til bundne fond 14 16 767 8 307 52 818 6 980 337
Sum avsetninger 53 455 44 995 119 632 81 704 5 508
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 337 - 22 838 59 248 -

Regnskapsskjema 1A – drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 1A – drift
Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue 776 990 786 437 786 437 749 627
Ordinært rammetilskudd 633 924 613 671 613 091 604 166
Skatt på eiendom 97 078 94 023 94 023 95 461
Andre direkte eller indirekte skatter - 20 20 29
Andre generelle statstilskudd 107 916 104 749 103 886 155 212
Sum frie disponible inntekter 1 615 908 1 598 900 1 597 457 1 604 496
Renteinntekter og utbytte 57 574 51 382 10 315 13 169
Gevinst fiansielle instrumenter - 2 840 1 840 5 802
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 49 941 50 296 33 384 31 920
Tap på finansielle instrumenter 583 - - -
Avdrag på lån 94 023 98 502 67 931 62 076
Netto finansinntekter/utgifter -86 972 -94 576 -89 160 -75 025
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk - - - -
Til ubundne avsetninger 36 688 36 688 18 063 66 813
Til bundne avsetninger 16 767 8 307 407 52 818
Bruk av tidligere års mindreforbruk 22 838 22 838 - 59 248
Bruk av ubundne avsetninger - - - -
Bruk av bundne avsetninger 22 758 18 407 17 422 8 823
Netto avsetninger -7 859 -3 750 -1 048 -51 561
Overført til investeringsregnskapet - - - -
Til fordeling drift 1 521 077 1 500 574 1 507 249 1 477 910
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 511 740 1 500 574 1 507 249 1 455 072
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 337 - - 22 838

Regnskapsskjema 1B – drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 1B – drift
Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Rådmannen 7 568 14 545 14 468 7 317
Plan- og utviklingsavdelingen 21 736 24 368 24 384 19 861
Driftsavdelingen 10 550 10 541 10 377 8 765
Personal- og organisasjonsavdelingen 57 179 61 926 62 486 55 476
Økonomiavdelingen 17 510 18 960 18 587 17 459
Fellesområdet skole 12 635 12 996 9 836 3 989
Kvam skole 17 159 15 349 15 034 15 265
Sellanrå skole 27 806 27 315 26 967 26 894
Langmyra skole 36 838 36 863 36 383 34 943
Nordbyen skole 22 058 21 870 21 648 21 518
Kviltorp skole 36 893 35 898 35 860 34 232
Kleive oppvekstsenter 11 422 11 685 11 661 11 204
Bolsøya skole 7 254 6 992 6 943 7 439
Vågsetra barne- og ungdomsskole 25 645 23 864 23 195 22 954
Sekken oppvekstsenter 5 027 4 871 4 762 4 631
Bekkevoll ungdomsskole 34 552 31 980 31 697 33 535
Bergmo ungdomsskole 24 299 24 536 23 838 23 754
Skjevik barne- og ungdomsskole 21 883 19 353 19 624 21 345
Molde voksenopplæringssenter 11 812 9 655 9 566 10 579
Fellesområdet barnehage 127 550 125 837 131 013 126 326
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 15 406 15 042 13 875 14 169
Hatlelia barnehage 9 313 9 873 9 632 8 772
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 246 12 595 11 760 12 564
Hjelset barnehage 9 957 10 145 9 417 9 357
Barnas Hus barnehage 10 593 10 852 8 798 10 011
Langmyra og Banehaugen barnehager 6 629 6 780 6 341 6 767
Lillekollen barnehage 12 132 12 552 11 583 11 470
Barneverntjenesten 35 431 35 485 33 592 35 063
Sosialtjenesten NAV Molde 40 867 35 412 35 193 94 949
Flyktningtjenesten 81 945 82 212 81 054 36 231
Ressurstjenesten 51 092 47 250 41 457 76 232
Helsetjenesten 77 284 79 470 77 960 31 459
Fellesområdet pleie og omsorg -22 865 -27 384 -22 801 -24 272
Glomstua omsorgssenter 113 492 111 124 109 858 114 020
Kirkebakken omsorgssenter 47 002 44 534 44 050 48 027
Råkhaugen omsorgssenter 59 471 58 300 58 358 53 958
Bergmo omsorgssenter 64 931 65 592 64 976 64 366
Kleive og Skåla omsorgssenter 65 554 65 631 64 864 63 525
Tiltak funksjonshemmede 213 975 197 684 195 424 182 862
Brann- og redningstjenesten 22 702 22 395 22 070 22 754
Byggesak og geodata -340 1 104 934 984
Molde bydrift 15 238 15 914 13 306 11 438
Kulturtjenesten 35 510 36 361 36 078 34 551
Kulturskolen 8 386 8 746 8 504 9 108
Sum fordelt til drift skjema 1B 1 523 324 1 497 073 1 474 612 1 435 851
Avstemming mot skjema 1A -11 584 3 501 32 637 19 222
Sum fordelt til drift 1A 1 511 740 1 500 574 1 507 249 1 455 072

Avstemming skjema 1A og 1B

Avstemming skjema 1A og 1B
Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018
Sum fordelt til drift skjema 1B 1 523 324 1 497 073
1A posteringer bokført på resultatområdene
Renteutgifter -10 -1
Avsetninger til fond -16 745 -8 307
Andre statlige overføringer 3 731 1 452
Andre indirekte skatter - 20
Renteinntekter - -
Bruk av bundne avsetninger 22 758 18 407
1B posteringer ikke bokført på resultatområdene
Andre utgifter 214 -
Forvaltningsutgifter 188 -
Andre konsulenttjenester 424 -
Andre overføringer kommuner - 205
Kirkelig fellesråd 11 024 11 024
Tap på fordringer 34 -
Sentral lønnsreserve - 5 517
Tvangsmulkt – byggesak -107 -
Husleie kulturskolen – kapitalkostnad krisesenteret -4 343 -4 378
Flyktninger tilskudd 2 -519 -
RIUAs andel renter/avdrag 2018 -132 -
Tøndergård skole og ressurssenter – innføring overhead - -170
Toppfinansieringstilskudd ressurskrevende tjenester -60 178 -60 178
Gjensidigestiftelsen – utbytte -242 -242
Diverse -16 -10
Konserninterne posteringer
Moldebadet KF – tilskudd og dekning kapitalutgifter 8 663 8 624
Molde Eiendom KF – rammeoverføring 138 697 137 384
Overføringer fra KF -3 245 -3 252
Mottatte avdrag på konserninterne utlån -79 814 -77 136
Avstemming pensjon og kalkulatoriske avskrivninger
Avstemming pensjon fellesområdet -28 238 -21 702
Kalkulatoriske avskrivninger -3 726 -3 756
Avstemming -11 584 3 501
Sum fordelt til drift skjema 1A 1 511 740 1 500 574
Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Investeringsregnskapet
Note Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2019
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 4 291 3 810 5 307 3 290 140
Andre salgsinntekter - - 74 192 -
Overføringer med krav til motytelse 5 881 25 728 6 559 8 742 13 730
Kompensasjon for merverdiavgift 20 738 36 626 8 396 5 917 31 300
Andre overføringer 4 272 4 122 - - -
Renteinntekter og utbytte 7 - 6 - -
Sum inntekter 35 190 70 286 20 343 18 140 45 170
Utgifter - - - -
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 128 244 216 607 52 595 34 853 323 437
Overføringer 21 750 44 126 15 384 6 349 49 300
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 059 - 1 403 1 714 -
Sum utgifter 152 054 260 733 69 382 42 916 372 737
Finanstransaksjoner - - - - -
Avdragsutgifter 11 9 559 - 17 652 13 756 -
Utlån 153 460 75 000 36 298 34 077 -
Kjøp av aksjer og andeler 7 1 046 1 100 1 067 1 304 1 100
Dekning av tidligere års udekket 500 500 1 717 25 301 -
Avsetninger til ubundne investeringsfond 14 1 106 4 122 3 297 879 -
Avsetninger til bundne investeringsfond 242 - 61 - -
Sum finanstransaksjoner 165 913 80 722 60 093 75 318 1 100
Finansieringsbehov 282 777 271 169 109 133 100 094 328 667
Dekket slik: - - - - -
Bruk av lån 271 422 270 069 87 163 81 584 327 567
Salg av aksjer og andeler 7 - - 2 500 82 -
Mottatte avdrag på utlån 10 309 - 18 402 14 475 -
Overføringer fra driftsregnskapet - - - 789 -
Bruk av tidligere års udisponert - - - 1 750 -
Bruk av ubundne investeringsfond 14 1 046 1 100 1 067 1 304 1 100
Bruk av bundne investeringsfond 14 - - - 110 -
Sum finansiering 282 777 271 169 109 133 100 094 328 667
Udekket/udisponert - - - - -

Regnskapsskjema 2A - investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler 152 054 260 733 340 790 69 382
Utlån og forskutteringer 153 460 75 000 - 36 298
Aksjer, andeler og innskudd 1 046 1 100 1 100 1 067
Avdrag på lån 9 559 - - 17 652
Dekning av tidligere års udekket 500 500 - 1 717
Avsetninger 1 348 4 122 - 3 358
Årets finansieringsbehov 317 967 341 455 341 890 129 475
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 271 422 270 069 273 366 87 163
Inntekter fra salg av anleggsmidler 4 291 3 810 3 760 7 807
Tilskudd til investeringer 4 272 4 122 - -
Kompensasjon for merverdiavgift 20 738 36 626 37 180 8 396
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 16 191 25 728 26 484 24 961
Andre inntekter 7 - - 80
Sum ekstern finansiering 316 921 340 355 340 790 128 408
Overført fra driftsregnskapet - - - -
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av avsetninger 1 046 1 100 1 100 1 067
Sum finansiering 317 967 341 455 341 890 129 475
Udekket/udisponert - - - -

Regnskapsskjema 2B - investering

Regnskapsskjema 2B spesifiserer «investeringer i anleggsmidler» fra regnskapsskjema 2A ned på prosjektnivå i tråd med revidert budsjett. Regnskapsskjema 2B spesifiserer kun utgiftsbevilgningen fra regnskapsskjema 2A, det vil si bruttobevilgningen til det enkelte prosjekt. Finansiering, herunder blant annet ekstern finansiering av det enkelte prosjekt, er dermed ikke synliggjort i regnskapsskjema 2B. Egne regler for finansiering av investeringer i kirkelig fellesråd, gjør at disse skal inkluderes i kommunens skjema 2B.

De enkelte investeringsprosjekt er kommentert under den respektive enheten. Samlet sett viser skjema 2B at det i 2018 er brukt mindre enn budsjettert til investeringer i Molde kommune enn det som var bevilget i revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak forsinket fremdrift og da spesielt for investeringsprosjektene knyttet til nytt sykehus på Hjelset (SNR), Sjøfronten trinn 1-3 og tomtefelt til boliger. Samlet var det budsjettert med 260,7 mill. kroner i revidert investeringsbudsjett. Investeringsregnskapet viser utgifter på 152,1 mill. kroner, noe som er 108,6 mill. lavere enn budsjettert.

Det er 11 investeringsprosjekt som har merforbruk, de fleste med små beløp.

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Plan- og utviklingsavdelingen 94 639 187 850 186 200 25 164
Diverse erverv og tiltak 4004 - 600 800 1 910
Flytting av øvingsanlegg 1039 2 818 4 700 4 700 -
Gang- og sykkelveg Bolsøya 1045 1 049 250 250 -
Infrastruktur Bolsøya 1037 - 500 500 106
Infrastruktur Årødalen 4985 2 042 3 200 - -
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 - 3 650 5 000 -
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 - 15 000 15 000 -
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 19 218 50 000 50 000 10 458
Opparbeidelse av tomtefelt næring 4003 634 1 000 1 000 -
Sentrumstiltak 4005 - 250 250 -
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 58 796 70 000 70 000 7 036
Sjøfronten 2 1107 - 4 000 4 000 -
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 10 063 30 000 30 000 5 654
Sykkelparkering skoler 1044 18 2 700 2 700 -
Årølivegen øst 4060 - 2 000 2 000 -
Personal- og organisasjonsavdelingen 13 313 20 408 15 332 13 022
IKT-investeringer Molde kommune 1036 1 586 2 000 2 000 3 481
Inventar renovering Storgata 31 1401 - 2 500 2 500 -
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 11 727 15 908 10 832 9 541
Skole 1 671 2 450 2 450 2 021
IPad-prosjektet 2000 1 671 2 450 2 450 2 021
Helsetjenesten 283 500 500 496
Nye elbiler 3193 283 500 500 496
Ressurstjenesten 1 027 1 058 1 058
Kjøp av biler ressurstjenesten 3600 1 027 1 058 1 058 -
Pleie og omsorg 4 954 6 966 3 510 252
Bergmo omsorgssenter – inventar ombygging 3057 779 800 - -
Bergmo omsorgssenter – møbler 3705 360 360 360 -
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 2 008 1 906 - 252
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss 3706 - 1 150 1 150 -
Råkhaugen omsorgssenter – nye vaskemaskiner 3058 717 750 - -
Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss 3704 1 090 - - -
Tjenestebiler hjemmetjenesten 3707 - 2 000 2 000 -
Brann- og redningstjenesten 1 676 1 570 6 070 790
Bil kursavdelingen 4136 320 300 300 -
Ny brannbil 4137 - - 4 500 -
RIUA – diverse utstyr 4170 1 356 1 270 1 270 790
Byggesak og geodata 2 473 1 760 3 500 -
Skanning av byggesaksarkiv 4330 2 473 1 760 3 500 -
Molde bydrift 26 163 28 408 35 700 12 904
Biler og maskiner 4016 1 930 2 000 2 000 524
Biler og maskiner – park 8000 1 311 1 250 1 250 1 170
Kommunale veger 4011 2 441 1 500 4 500 6 964
Langåsvegen 4999 2 342 2 200 - 250
Parkering – ny bil 8001 257 258 - -
Trafikksikring 4012 59 350 350 446
Trafikksikring – Eikrem 8005 - 1 950 7 800 -
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 - 400 1 300 -
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 4731 12 257 13 000 13 000 -
Utskifting HQL-armatur 4717 3 634 4 000 4 000 1 948
Veg- og gatelys 4013 1 931 1 500 1 500 1 603
Kulturtjenesten 478 1 670 1 470 177
Infotavler, skilting turområder 5558 47 200 - -
Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning 5023 - 210 210 -
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 30 585 585 177
Tursti Skihytta–Varden 5562 402 675 675 -
Kirkelig fellesråd 1 018 7 500 10 000 5 556
Gravplassutvidelse Røbekk 5609 1 018 7 500 10 000 5 556
Fellesområdet 4 359 593 - 31
Justeringsrett merverdiavgift 9500 4 359 593 - 31
Prosjekter i 2017 uten bevilgning eller kostnader i 2018 - - - 8 969
Prosjekter i 2017 uten bevilgning eller kostnader i 2018 - - - 8 969
Sum 152 054 260 733 265 790 69 382
Investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A 152 054 260 733 265 790 69 382
Balansen

Balansen

(Beløp i 1 000 kroner)
Balansen
Note Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER
Anleggsmidler 6 081 855 3 273 362 3 113 382
Faste eiendommer og anlegg 6 671 347 595 331 578 522
Utstyr, maskiner og transportmidler 6 82 710 76 974 77 195
Utlån 163 174 151 364 134 981
Konserninterne langsiktige fordringer 8, 10 2 451 686 - -
Aksjer og andeler 7 179 175 178 247 179 780
Pensjonsmidler 4 2 533 763 2 271 446 2 142 904
Omløpsmidler 723 630 746 062 688 427
Kortsiktige fordringer 169 743 23 511 12 185
Konserninterne kortsiktige fordringer 10, 16 -138 953 - -
Premieavvik 4 168 664 152 395 155 177
Obligasjoner 13 91 418 92 001 86 199
Kasse, postgiro, bankinnskudd 13 432 758 478 155 434 866
SUM EIENDELER 6 805 485 4 019 424 3 801 808
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 566 773 446 276 349 532
Disposisjonsfond 14 143 656 106 968 40 155
Bundne driftsfond 14 53 241 59 233 14 683
Ubundne investeringsfond 14 93 970 93 910 91 680
Bundne investeringsfond 14 3 026 2 784 3 161
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift 20 -10 576 -10 576 -10 576
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investering 20 557 557 557
Regnskapsmessig merforbruk - - -
Regnskapsmessig mindreforbruk 9 337 22 838 59 248
Udisponert i investeringsregnskap 14 - - -
Udekket i investeringsregnskap 14 - -500 -2 217
Kapitalkonto 21 273 560 171 062 152 840
Langsiktig gjeld 5 958 638 3 284 396 3 181 600
Pensjonsforpliktelser 4 2 639 215 2 501 793 2 412 873
Ihendehaverobligasjonslån 8 3 114 800 639 067 654 675
Sertifikatlån - - -
Andre lån 8 204 623 143 535 114 051
Kortsiktig gjeld 280 074 288 752 270 676
Annen kortsiktig gjeld 263 334 268 680 249 293
Premieavvik 4 16 739 20 072 21 384
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 805 485 4 019 424 3 801 808
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 188 764 221 460 224 116
Ubrukte lånemidler 150 344 182 095 221 058
Andre memoriakonti 38 420 39 365 3 058
Motkonto til memoriakontiene -188 764 -221 460 -224 116
Noter
Revisors beretning