Kommunens styringsredskap

Visjon

Visjonen «Molde stikker seg ut!» symboliserer både livskraftige roser som stikker, og Rosenes by. Den rager øverst i kommunens styringssystem og gir retning til vedtatte mål, strategier og planer. Visjonen kan knyttes til ordspill i mange sammenhenger innenfor kommunens tjenesteproduksjon og øvrige virke, og skal symbolisere vilje til noe ekstra.

Verdigrunnlaget ROSE

Vilje til noe ekstra skjer blant annet ved praktisering av kommunens verdigrunnlag, ROSE-filosofien, som står for Respekt, Omsorg og Samarbeid som samlet skal gi Effektivitet.

Molde kommune har siden 2012 arbeidet med Lean som arbeidsmetode. Molde kommune har gjennom innføring av Lean satt arbeidet med effektivisering og optimalisering av arbeidsprosesser i system. ROSE-filosofien og Lean-metodikken praktiseres side om side i arbeidet.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013–2022

Hovedmålområde, hovedmål og strategier

Kommunen som samfunnsutvikler

Molde kommune skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen.

 • Utvikling av infrastruktur og samferdsel skal komme hele regionen til gode.
 • Det må utvikles et godt kollektivtilbud i kommunen og i regionen.
 • Interkommunalt samarbeid skal videreutvikles.
 • Ved en eventuell sammenslåing av kommuner i regionen, skal kommunen medvirke positivt til dette.
 • Spesialisthelsetjenesten i regionen skal styrkes ved at det blir bygget nytt sykehus i Molde.
 • Det skal fra kommunens side medvirkes til at det utvikles en felles planstrategi i regionen.

Molde kommune skal ha vekst og utvikling i hele kommunen.

 • Høgskolens posisjon må sikres og videreutvikles.
 • Kommunens sterke innslag av industri-, teknologi-, og andre kompetansearbeidsplasser må tas vare på og forsterkes.
 • I utviklingen av arbeidsplasser må det legges vekt på at arbeidsmarkedet i kommunen blir allsidig og med bred kompetanse.
 • Veksten i kommunen skal skje slik at innbyggertallet i 2020 passerer 30.000.
 • Det må fremskaffes tilstrekkelig antall tomter til bolig- og næringsformål.
 • Lokalsamfunnene skal være levedyktige og ha et aktivt landbruk.
 • Sentrumsutviklingen skal legge vekt på å skape et aktivt sentrumsmiljø.

Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid.

 • Natur-, energi- og miljøpolitikken skal utvikles og styrkes.
 • Det skal tilrettelegges for frivillighet.
 • Innbyggerne skal sikres trygge omgivelser og gode levekår.
 • Beredskapshensyn skal inn i all kommunal planlegging.
 • Alle skal kunne ferdes trygt i trafikken.
 • Det skal legges til rette for et aktivt kultur-, idretts-, og friluftsliv.
 • Universell utforming skal ligge til grunn for all kommunal virksomhet.
 • Ungdomstiltak i kommunen skal styrkes.
 • Alle skal ha et godt sted å bo, og det skal være et variert botilbud.


Kommunen som tjenesteleverandør

Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere.

 • Grunnskolen i Molde skal være blant de 10 beste i landet.
 • Det skal være tilbud om barnehageplass til alle som har behov.
 • Hjemmetjenester og heldøgns omsorgstjenester skal være tilgjengelig når behov oppstår.
 • God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.
 • Det skal være god sammenheng i utdanningsløpet fra barnehage, til grunnskole og til videregående skole.
 • Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom.

Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør.

 • All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet.
 • Private tjenesteleverandører skal inngå som en del av kommunens tjenesteproduksjon.
 • Kommunen skal til enhver tid ha høy egenkompetanse på alle tjenesteområder.
 • Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og brukertrygg tjenesteleveranse.


Kommunen som arbeidsgiver

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver.

 • Sykefraværet skal ligge under gjennomsnittet for kommunegruppen.
 • Ansatte skal stimuleres til å stå i arbeid utover tidspunktet for mulig pensjonering.
 • Det skal være høy jobbtilfredshet og trivsel på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver skal gi klare forventninger til den enkeltes arbeidsinnsats og deltakelse i kommunens arbeidsmiljø.
 • Kommunen skal rekruttere og beholde arbeidstakere med høy utdanning og god kompetanse tilpasset kommunens behov.
 • Kommunen skal fjerne uønsket deltid.


Kommunens økonomi og organisasjon

Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet.

 • Det skal være god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen.

Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon.

 • Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne og samarbeid i tråd med ROSE-filosofien.
 • Organisasjonen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar.
 • Åpenhet og god kommunikasjon skal prege all kommunal virksomhet.


Et godt kvalitets- og styringssystem er med på å sikre at overordnede mål og planer iverksettes og følges opp.

Kommunens kvalitetsstyringssystem

Molde kommune har et elektronisk kvalitetsstyringssystem som skal ivareta kravet om internkontroll og kvalitetskrav som lover, forskrifter og egne standarder stiller. Rettesnora består av fire moduler: kvalitetsdokumentasjon, avvikshåndtering og forbedringstiltak, risikostyring og balansert målstyring (BMS). Det er lagt vekt på å fremme kultur for kontinuerlig forbedring ved aktiv bruk av modulene. Den nye versjonen av kvalitetsstyringssystemet som skulle lanseres i 2018 er forsinket, men vi håper at vi i løpet av kort tid kan gå over til et nytt og bedre system som vil gi forbedret brukergrensesnitt og være et viktig steg for å øke anvendelsen av systemet i organisasjonen.

Kvalitetsdokumentasjon

Arbeidet med å få på plass all dokumentasjon og vedlikeholde denne, er en kontinuerlig oppgave. Fortsatt gjenstår noe arbeid med dette. Modulen er et internt system som er lett tilgjengelig for alle kommunens ansatte.

Avvikshåndtering og forbedringstiltak

Avvik forteller om uønskede hendelser som avviker fra myndighetskrav eller kommunens egne standarder og rutiner. Rapportering av avvik, merknader og personskader gjøres i den hensikt at det skal føre til forbedringer ved å sette inn tiltak som medfører at uønskede hendelser ikke skal skje igjen eller som reduserer konsekvensen av uønsket hendelse. I 2018 har antall rapporterte avvik gått ned for kommunen totalt.Avvikene meldes elektronisk og behandles i enhetene. I 2018 ble det meldt inn totalt 3 436 avvik (3 844 i 2017). Kommunen vil fortsatt oppfordre til å benytte systemet for læring i organisasjonen, da dette er et viktig verktøy for kommunens forbedringsarbeid og internkontroll. Lanseringen av forbedret versjon med tilhørende app, vil være et viktig tiltak for å oppnå dette.

Risikostyring

I arbeidet med kommunens beredskapsplaner, har flere enheter tatt i bruk modulen for risikoanalyse og risikostyring i Rettesnora.

Balansert målstyring

Balansert målstyring (BMS) innebærer at målinger og rapporteringer innenfor ulike fokusområder skal sees i en sammenheng. Dette gjelder økonomi, sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser i tillegg til flere andre indikatorer som viser viktige styringsdata. Molde kommune har sagt opp avtalen om BMS-verktøyet som ble brukt tidligere. Videre har indikatorene hatt utgangspunkt i eksisterende kommuneplan, som nå er under revidering. Det har ikke vært en BMS-rapportering gjennom året, og det er heller ikke en del av denne årsrapporten. Nye måltall og dermed rapporteringer må vurderes inn mot ny kommuneplan for den nye kommunen. Visma BI kan kanskje utvikles til å bli et nytt verktøy for BMS i Molde kommune, men det har foreløpig sine begrensninger til dette formålet.

Internkontroll

Kommunens enheter gjennomfører internkontroll i tråd med lover og forskrifter. Maler og metode for risikovurdering og internkontroll finnes i kvalitetssystemet, og er også gjort tilgjengelig på kommunens intranett. Det er fortsatt noe ulik praksis når det gjelder oppbevaring og revisjon av enhetenes kvalitetsdokumentasjon, og det jobbes for at alle benytter systemet på en god og hensiktsmessig måte som ivaretar kommunens forpliktelser. Det har vært gjennomført flere tilsyn også i 2017. Tilsynsavvik har medvirket til å forbedre internkontrollrutiner og system. Det er etablert nye rutiner for rapportering til Molde kommunes toppledelse som har til hensikt å gi et godt system for helhetlig oppfølging av kommunens internkontroll.