Ordførerens kommentar

Molde kommune registrerte et positivt omslag i arbeidsmarkedet i 2017, og vi ser at det er skapt 443 nye arbeidsplasser i 2018, herav kun 5 nye statlige arbeidsplasser. Det betyr at vekstkraften i vårt næringsliv er tilbake, og arbeidsledigheten er blitt ytterligere redusert fra 2,2 til 2,0 pst. ifølge NAVs statistikk. Fylkessnittet er på 2,3 pst.

I 2018 hadde vi en folketallsvekst på 101 innbyggere, hvorav kun 25 skyldes netto tilflytting. Molde kommune må tilrettelegge for økt tilflytting for å skape rom for videre vekst i næringslivet.

Som ordfører har jeg i 2018 spesielt prioritert disse viktige områdene:

Økonomiutfordringen for Molde kommune

Etter tre år med solide netto driftsresultater og avsetninger til disposisjonsfond ser vi at tjenesteproduksjonen har et økende merforbruk i forhold til vedtatte budsjett. Et mindreforbruk i 2015 og 2016 er snudd til et merforbruk på 8,5 mill. i 2017, økende til 26,3 mill. i 2018. Tilsvarende er netto driftsresultat gradvis blitt redusert fra 4,7 pst. i 2016 til 0,8 pst. i 2018. Korrigert for kostnader knyttet til nye Molde kommune er det reelle netto driftsresultatet på 1,1 pst. Det er avgjørende viktig at Molde har økonomisk driftsmessig kontroll frem mot etableringen av nye Molde kommune fra 01. januar 2020. Disposisjonsfondet per 31. desember 2018 er på 144 mill. kroner før disponering av årets resultat. Dette er en viktig buffer i arbeidet for å skape økonomisk bærekraft for den nye kommunen.

Byutvikling

Kommunestyret ønsker å øke byens attraktivitet gjennom aktive byutviklingstiltak. Vi må skape et bærekraftig bysentrum: miljømessig, sosialt og økonomisk. Ett av prosjektene er utbyggingen av sjøfronten. Byggetrinnene Torget – Storkaia og Brunvollkvartalet – Moldeelva vil bli ferdigstilt i løpet av 2019. Planleggingen for sammenbindingen Torget – Moldeelva er påbegynt, og intensjonen er at byggingen skal starte 2020. Arbeidet med å skape et bilfritt sentrum er påbegynt.

Ny helse og omsorgsplan: Mitt liv – mine valg – min tjeneste

Kommunestyret har vedtatt ny helse- og omsorgsplan med større vekt på individuelt tilpassede og tverrfaglige helsetjenester. Kommunen åpner i juni 2019 25 nye omsorgsplasser med heldøgns bemanning i lokalene til gamle Hotell Nobel. Dette prosjektet styrker det nest høyeste trinnet i omsorgstrappen. Samtidig har kommunestyret vedtatt nytt byggetrinn på Råkhaugen omsorgssenter med 32 nye sykehjemsplasser.

Kommunereformen

Ambisjonene for nye Molde kommune er at vi sammen – Molde, Midsund og Nesset – skal kunne sikre bedre og desentraliserte tjenester, et sterkere fagmiljø, en helhetlig areal- og samfunnsutvikling og større gjennomslag for våre saker opp mot fylke, regjering og Storting. Samtidig vil vi skape et lokaldemokrati med aktiv samskaping med innbyggerne i alle deler av kommunen. Fellesnemda, med fem representanter fra hver kommune, har fullmakt fra kommunestyrene til å forberede og planlegge etableringen av nye Molde kommune. Det er et godt og konstruktivt samarbeidsklima og god fremdrift i fellesnemda og mellom de ansatte i kommunene.

Bygging av sykehuset på Hjelset

Etter vedtaket i desember 2014 om bygging av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, har oppgaven vår vært å sikre fremdriften og det faglige innholdet i sykehuset: Et fullverdig akuttsykehus med traumefunksjoner. Nok en gang opplever vi at fremdriften i prosjektet har sviktet, og at det derfor oppstår usikkerhet rundt sykehuset. Heldigvis er rivingen av gammel bygningsmasse og grunnarbeidene på Hjelset gjennomført, men byggestart er nå planlagt våren 2020, og åpning av det nye felles akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal er høsten 2023. Den nye prosjektorganisasjonen virker meget tillitsvekkende, og prosjektet har fått nødvendige vedtak i Stortinget.

Viktige samferdselsprosjekt

Vi har arbeidet målrettet for å styrke molderegionen som felles bo- og arbeidsmarked ved å legge til rette for bedre samferdselsløsninger. Hver dag pendler 5 300 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde, og innfartsvegen fra øst er allerede sprengt. Byens samferdselsutfordringer kan ikke bare løses gjennom en oppgradering av veisystemet, men må samtidig løses gjennom økt satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelveger.

E39 Lønset–Hjelset har oppstart 2019, og E39 Bolsønes–Årø ligger inne i NTP (Nasjonal transportplan) med oppstart 2023. Ferjefri E39 mellom Molde og Ålesund har mulig oppstart 2022/2024, og det arbeides målrettet for å styrke dette prosjektet i revideringen av neste NTP.

Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og vil rose rådmannen og hans stab for målrettet arbeid for stadige forbedringer og effektiviseringer innenfor hele kommunens virksomhet. Jeg mener hele kommunen kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i 2018, og opplever at vi sammen har skapt et godt grunnlag for videre fremgang.

Torgeir Dahl
ordfører