Note 10

Konserninterne lån, renter og avdrag

Etter avklaringer med revisjon og departement har Molde kommune endret føringen rundt interne lån og tilhørende renter og avdrag i 2018. Dette medfører endringer både i bevilgnings- og balanseregnskapet. Det er snakk om tekniske endringer uten resultateffekt samlet sett. Endringen reduseres brutto driftsresultat i Molde kommune ved en økt overføring til Molde Eiendom KF. Men netto driftsresultat og regnskapsresultatet blir uforandret, da den økte overføringen kommer tilbake via konserninterne renteinntekter og mottatte avdrag på konserninterne utlån. Budsjettet for 2018 er derfor korrigert administrativt i tråd med rådmannens myndighet til å endre budsjettet i kurante saker.

Hovedregelen er at Molde kommune tar opp lån til alle investeringer for kommunen og kommunale foretak, og at de kommunale foretakene låner fra morselskapet til sine investeringer. Tidligere ble dette ført som negative lån i Molde kommunes balanse under langsiktig gjeld. Dette er nå endret til å føre disse utlånene på posten konserninterne langsiktige fordringer under anleggsmidler. Videre var det kun renter og avdrag på kommunens lån til egne investeringer og formålsdelen i Molde Eiendom KF som ble tatt med i driftsregnskapet til Molde kommune tidligere. På utgiftssiden blir det nå ført renter og avdrag tilhørende samtlige lån tatt opp av Molde kommune. Dette inkluderer også investeringer i Moldebadet KF, Molde Vann og Avløp KF og deler av lån til utleiboliger i Molde Eiendom KF.

På inntektssiden mottar Molde kommune nå konserninterne renteinntekter og avdrag fra de kommunale foretakene. Resultatet er at morselskapet sitter netto igjen med renteutgifter og avdrag på lån til egne investeringer. Videre gir dette økte rente- og avdragsutgifter i regnskap til Molde Eiendom KF knyttet til formålsbygg. Dette er dekt opp med en økt overføring til foretaket. For Molde Eiendom KF medfører endringen at både lån, renter og avdrag kommer frem i regnskapet og at disse henger sammen med det som står oppført i balansen til foretaket, samt årlige avskrivninger. Det vises også til note 9 som viser avdrag i de ulike selskap og samlet for konsernet.

Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Overføringer
Overføringer til foretak 147 360 146 008 72 252 74 762
Renteinntekter og utbytte
Renteinntekter og utbytte 10 696 5 315 5 315 8 036
Konserninterne renteinntekter 39 712 40 967 - -
Utbytte og eieruttak 7 166 5 100 5 000 5 133
Sum renteinntekter og utbytte 57 574 51 382 10 315 13 169
Mottatte avdrag på utlån
Mottatte avdrag på utlån 589 500 500 150
Mottatte avdrag på konserninterne utlån 79 814 77 136 - -
Sum mottatte avdrag 80 404 77 636 500 150
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 49 941 50 296 33 384 31 920
Avdragsutgifter 94 023 98 502 67 931 62 076