Note 11

Avdrag på lån til videre utlån

(Beløp i hele 1000)

Avdrag på startlån

Avdrag på startlån
2018 2017 2016
Mottatte ordinære avdrag på startlån 3 541 3 084 3 239
Mottatte ekstraordninære avdrag på startlån 6 018 14 568 10 486
Sum mottatte avdrag 9 559 17 652 13 725
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 9 559 17 652 13 725
Sum avsatt til ubundne investeringsfond - - -

Når det gjelder startlån, vil de utgiftsførte avdragene i investeringsregnskapet tilsvarer mottatte avdrag. Tidligere ble ekstraordinære avdrag fra startlån brukt til å nedbetale de mest ugunstige lånene, som innebar andre lån enn startlån. Som følge av tidligere praksis , vil ikke de utgiftsførte avdragene samsvare med faktisk betalte avdrag til Husbanken.

(Beløp i hele 1000)

Avdrag på andre utlån

Avdrag på andre utlån
2018 2017 2016
Mottatte avdrag utlån Romsdalsmuseet 750 750 750
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet - - -
Sum avsatt til ubundne investeringsfond 750 750 750

Molde kommune gav i 2013 et rentefritt lån på 22,5 mill. kroner til prosjektet «Romsdalsmuseets utstillings- og magasinbygg» (ref. kommunestyresak 25/13). Lånet skal nedbetales over 30 år, med første tilbakebetaling i 2016. Utlånet ble finansiert ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond, som de mottatte avdragene avsettes mot.