Note 13

Langsiktige finansielle aktiva

Molde kommunes langsiktige finansielle aktiva er definert som kommunens midler avsatt til disposisjonsfond og ubundet investeringsfond.

Disposisjonsfondet er plassert innenfor kommunens konsernkontoavtale som er hos Sparebank 1 SMN.

De langsiktige finansielle aktiva som forvaltes eksternt, består utelukkende av midler på ubundet investeringsfond. Disse forvaltes av Pareto Asset Management AS. Ved utgangen av 2018 hadde disse midlene en markedsverdi på 91,4 mill. kroner, noe som gav et urealisert tap på 0,6 mill. kroner for året.

Plasseringene av finaniselle aktiva er innenfor de rammer som er fastsatt i kommunens finansreglement.

Det vises for øvrig til finansrapporten for ytteligere detaljer vedrørende sammensetning og risikoeksponering i kommunens langsiktige finansielle aktiva.

Bankinnskudd

Bankinnskudd
Sparebank 1 SMN
Snitt innestående i 2018 459 148
Renteinntekt 7 010
Oppnådd rente i pst. 1,53 %

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Pareto Asset Management AS Pengemarked - egen forvaltning* Sum markedsverdi
Markedsverdi 01.01.2018 92 001 108 877 200 878
Markedsverdi 31.12.2018 91 418 146 208 237 626
Andel i pst. per 31.12.2018 38 % 62 % 100 %
Avkastning i pst. -0,63 % 1,53 % 0,62 %
Resultatført verdiendring -583 37 331 36 748
* Pengemarked ligger inkludert i bankinnskudd vist ovenfor.

Det er i regnskapsåret for 2018 avsatt 36,7 mill. kroner til disposisjonsfond. Renter av fondet er ikke avsatt.

Midler på disposisjonsfond rapporteres her under pengemarked.