Note 14

Fond

(Beløp i 1 000 kroner)

Avsetning og bruk av fond

Avsetning og bruk av fond
IB 01.01.2018 Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i investeringsregnskapet UB 31.12.2018
Disposisjonsfond 106 968 36 688 - - 143 656
Bundne driftsfond 59 233 16 767 22 758 - 53 242
Ubundne investeringsfond 93 910 1 106 - 1 046 93 970
Bundne investeringsfond 2 784 242 - - 3 026
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 262 895 54 803 22 758 1 046 293 894
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond
IB 01.01.2018 Avsetninger Bruk UB 31.12.2018
Øremerkede statstilskudd 49 153 15 244 20 945 43 453
Gavefond 2 296 68 212 2 152
Næringsfond 701 2 160 542
Selvkostfond 818 - 818 -
Prosjekt 6 265 1 453 623 7 095
Privat - - - -
Sum bundne driftsfond 59 233 16 767 22 758 53 241
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond
IB 01.01.2018 Avsetninger Bruk UB 31.12.2018
Øremerket statstilskudd 93 - - 93
Gavefond 400 235 - 635
Næringsfond/kraftfond - - - -
Selvkostfond 55 - - 55
Privat 1 706 - - 1 706
Pliktige avsetninger 530 7 - 537
Sum bundne investeringsfond 2 784 242 - 3 026
(Beløp i 1 000 kroner)

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1A

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1A
IB 01.01.2018 Avsetninger Bruk UB 31.12.2018
Disposisjonsfond 106 968 36 688 - 143 656
Opprinnelig budsjett 18 063 - -
Revidert budsjett 36 688 - -
(Beløp i 1 000 kroner)

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1B

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1B
IB 01.01.2018 Avsetninger Bruk UB 31.12.2018
Disposisjonsfond - - - -
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne driftsfond – regnskapsskjema 1A

Bundne driftsfond – regnskapsskjema 1A
IB 01.01.2018 Avsetninger Bruk UB 31.12.2018
Regnskap -22 - -
Opprinnelig budsjett - - -
Revidert budsjett - - -
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B

Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B
IB 01.01.2018 Avsetninger Bruk UB 31.12.2018
Rådmannen 33 500 500 10 982 23 019
Plan- og utviklingsavdelingen 817 - 45 772
Driftsavdelingen - 221 - 221
Personal- og organisasjonsavdelingen 5 728 129 669 5 188
Fellesområdet skole 374 3 445 188 3 632
Bekkevoll ungdomsskole 50 27 - 78
Bergmo ungdomsskole 68 - 68 -
Molde voksenopplæringssenter 518 - 518 -
Fellesområdet barnehage 761 243 68 937
Helsetjenesten 5 718 8 480 4 459 9 739
Barnevernet - 363 - 363
Sosialtjenesten NAV Molde 4 950 1 395 2 083 4 261
Flyktningtjenesten 54 329 54 329
Ressurstjenesten 2 306 333 1 813 826
Fellesområdet pleie og omsorg 612 304 612 304
Glomstua omsorgssenter 408 22 - 430
Kirkebakken omsorgssenter 104 - 13 92
Råkhaugen omsorgssenter 54 11 6 59
Kleive og Skåla omsorgssenter 100 16 30 86
Bergmo omsorgssenter 4 - - 4
Brann- og redningstjenesten 1 499 330 892 937
Byggesak og geodata - 367 - 367
Kulturtjenesten 1 576 158 258 1 477
Kulturskolen 30 92 - 122
Fond som inngår i 1B, men avsetning og bruk inngår i 1A -22 -
Sum bundne driftsfond i regnskapsskjema 1B 59 233 16 745 22 758 53 241
(Beløp i 1 000 kroner)

Avsetning og bruk av bundne fond i økonomisk oversikt – drift

Avsetning og bruk av bundne fond i økonomisk oversikt – drift
Avsetninger Bruk
Tilhørende skjema 1A 22 -
Tilhørende skjema 1B 16 745 22 758
Sum avsetning og bruk av bundne fond i økonomisk oversikt – drift 16 767 22 758