Note 16

Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak

(Beløp i 1 000 kroner)
Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Kortsiktig fordring
Molde Vann og Avløp KF - - 5 956
Moldebadet KF - - 1 543
Kommunerevisjonsdistrikt 2 - 1 -
Kontrollutvalgssekretariatet 3 1 -
Tøndergård skole - 1 -
Molde kirkelige fellesråd - 1 1
Sum kortsiktig fordring 3 4 7 500
Låneavtale kommunale foretak
Molde Eiendom KF 1 821 606 1 781 511 1 736 052
Molde Vann og Avløp KF 535 664 521 556 500 411
Moldebadet KF 94 416 97 666 98 662
Sum konserninterne utlån 2 451 686 2 400 733 2 335 125
Kortsiktig gjeld
Molde kirkelige fellesråd -4 - -
Tøndergård skole og ressurssenter -204 - -1 818
Molde Vann og Avløp KF -107 597 -28 183 -
Molde Eiendom KF -28 550 -118 210 -214 403
Moldebadet KF -2 601 -1 983 -
Molde Havnevesen KF -500 -500 -
Sum kortsiktig gjeld -139 456 -148 876 -216 221