Note 20

Endring i regnskapsprinsipper

Drift

Drift
2018
Feriepenger ved overtakelse sykehjem (1992) 21 533
Feriepenger ved overtakelse landbrukskontor (1994) 75
Momskompensasjon (1999) -1 547
Avskaffet materialbeholdning (2001) 1 418
Påløpte renter drift (2001) 7 494
Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester -18 397
Sum endring regnskapsprinsipp drift 10 576
(Beløp i 1000 kroner)

Investering

Investering
2018
Påløpte renter investeringsregnskapet -557
Sum endring regnskapsprinsipp investering -557

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.