Note 21

Kommunens kapitalkonto

(Beløp i 1 000 kroner)
Kommunens kapitalkonto
Note Debet Note Kredit
01.01.2018 Balanse (kapital) 171 062
Salg av fast eiendom og anlegg 6 4 183 Aktivering av fast eiendom og anlegg 6 98 012
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 6 17 813 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 6 23 057
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 6 17 321 Egenkapitaltilskudd KLP 1 046
Nedskriving av aksjer 7 118 Utlån 22 719
Avskrivning på utlån 10 Konserninterne utlån 10 130 767
Avdrag på utlån 11 10 899 Avdrag på eksterne lån 9, 11 97 564
Avdrag på konserninterne utlån 10 79 814 Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK 4 124 895
Bruk av midler fra eksterne lån 271 422 Ekstraordinære avdrag lån 11 6 018
31.12.2018 Balanse (kapital) 273 560
Sum debet 675 139 Sum kredit 675 139

Molde, 15. februar 2019


Kurt Magne Thrana
økonomisjef

Arne Sverre Dahl
rådmann