Note 4

Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har pensjonsforsikringer for sine ansatte i Molde kommunale pensjonskasse (MKP), Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). MKP er kommunens egen pensjonskasse, mens KLP og SPK er kollektive pensjonsordninger. Alle de tre pensjonskassene sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte i kommunen.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon og sikrer alders- og uførepensjon sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år, har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62–64 år er ikke forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av fremtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften, skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. For 2018 var de som tabellen under viser.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
MKP KLP SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,50 % 4,20 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,97 % 2,97 %

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilsvarende amortisering over de kommende syv årene. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Pensjonskostnad og premieavvik

Pensjonskostnad og premieavvik
MKP KLP SPK 2018 2017
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 71 746 19 123 19 178 110 048 103 326
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 68 880 17 890 11 819 98 589 93 095
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -79 578 -18 315 -8 819 -106 712 -96 070
Adminstrasjonskostnad 14 064 1 358 651 16 073 14 615
Beregnet netto pensjonskostnad (inkludert administrasjonskostnader) 75 112 20 057 22 829 117 998 114 967
Forfalt pensjonspremie (inkludert administrasjonskostnader) 108 327 25 024 22 176 155 527 132 464
Årets premieavvik (netto pensjonskostnad - pensjonspremie) -33 215 -4 967 654 -37 529 -17 497

I 2018 betalte kommunen inn 37,5 mill. kroner mer i pensjonspremie enn hva pensjonskostnaden ble. Premieavviket medfører da en inntektsføring på 37,5 mill. kroner i regnskapet for 2018. Dette er det største premieavviket kommunen har hatt siden ordningen ble innført. Amortisering av tidligere års premieavvik ble utgiftsført med 20,3 mill. kroner. Netto medførte dette en økning av netto driftsresultat med 17,2 mill. kroner for 2018 knyttet til årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik.

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
MKP KLP SPK 2018 2017
Forfalt pensjonspremie (inkludert administrasjonskostnader) 108 327 25 024 22 176 155 527 132 464
Årets premieavvik -33 215 -4 967 654 -37 529 -17 497
Amortisering av tidligere års premieavvik 19 209 740 401 20 350 18 786
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering 94 321 20 796 23 231 138 347 133 752
Pensjonstrekk ansatte -13 530 -2 652 -3 739 -19 921 -18 760
Årets regnskapsførte pensjonsutgift 80 791 18 144 19 491 118 426 114 993

Regnskapsført pensjonsutgift ble i 2018 på 118,4 mill. kroner, en økning på 3,4 mill. kroner fra 2017. For å komme frem til regnskapsført pensjonsutgift, blir først årets pensjonspremie korrigert for årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Videre blir den delen de ansatte selv betaler inn til pensjonsordningene (pensjonstrekk ansatte) trukket fra. Dette gir regnskapsført pensjonsutgift.

Akkumulert premieavvik

Akkumulert premieavvik
MKP KLP SPK 2018 2017
Sum gjenstående premieavvik tidligere år 112 474 1 874 1 623 115 971 117 259
Årets premieavvik 33 215 4 967 -654 37 529 17 497
Sum amortisert premieavvik dette året -19 209 -740 -401 -20 350 -18 786
Akkumulert premieavvik 31.12. 126 481 6 102 568 133 151 115 971
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 17 834 860 80 18 774 16 352
Sum akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 144 315 6 962 648 151 925 132 323

Amortisering av tidligere års premieavvik vil i 2019 øke med 4,8 mill. kroner og komme på 25,2 mill. kroner. Det skyldes det høye premieavviket i 2018 og innskjerpingen i amortiseringstiden både i 2011 (10 år) og 2014 (7 år). Akkumulert premieavvik økte fra 132,3 mill. kroner ved inngangen av året til 151,9 mill. kroner ved utgangen av året. Det betyr at 151,9 mill. kroner skal utgiftsføres i kommunens regnskap over de kommende syv årene.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
MKP KLP SPK 2018 2017
Netto pensjonsforpliktelser 1.1. 69 104 44 732 88 046 201 882 236 608
Årets premieavvik -33 215 -4 967 654 -37 529 -17 497
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) -68 380 -11 762 8 211 -71 932 -17 229
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) - - - - -
Netto pensjonsforpliktelse 31.12. -32 492 28 002 96 911 92 421 201 882
Herav:
Brutto pensjonsforpliktelse 1 834 958 460 165 326 479 2 621 603 2 473 328
Pensjonsmidler 1 867 450 432 163 229 569 2 529 182 2 271 446
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -4 581 3 948 13 664 13 031 28 465

Netto pensjonsforpliktelse angir forskjellen mellom kommuns påløpte pensjonsforpliktelse (brutto) og pensjonsmidlene avsatt til å dekke denne fremtidige forpliktelsen. Ved utgangen av 2017 var netto pensjonsforpliktelse på 201,9 mill. kroner, hvor brutto pensjonsforpliktelse var på 2 473 mill. kroner og pensjonsmidlene hadde en verdi på 2 271 mill. kroner.

Netto pensjonsforpliktelse er redusert til 92,4 mill. kroner i 2018. I tillegg til et stort premieavvik, trekker estimatavviket netto pensjonsforpliktelse mye ned i 2018. Estimatavviket er forskjellen på anslått verdi på pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler brukt i fjorårets regnskap, og faktisk verdi på disse postene etter endelige beregninger. Høyere avkastning enn forventet på pensjonsmidlene i 2017 er en av årsakene til årets store estimatavvik. Det vil si at verdien av pensjonsmidlene var større enn fjorårets regnskap viste. Det er naturlig å forvente motsatt effekt til neste år.

I tillegg til pensjon for egne ansatte, har Molde kommune også økonomisk medansvar for pensjonsordningen for tidligere ansatte i kommunerevisjonsdistrikt 2. Når Møre og Romsdal revisjon IKS ble etablert gjennom sammenslåingen av kommunerevisjonsdistrikt 1 og 2 samt fylkesrevisjonen, ble ansvaret for pensjonen til tidligere ansatte liggende igjen hos eierkommunene til den gamle kommunerevisjonen. Molde kommune svarer for 1/3 av pensjonspremien til kommunerevisjonsdistrikt 2. Dette utgjorde en utgift på 93 390 kroner i 2018. Det kommer i tillegg til tallene som er vist i tabellene i denne noten.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. SPK har ikke premiefond, det gjelder kun MKP og KLP.

(Beløp i 1 000 kroner)
MKP KLP 2018 2017
Innestående på premiefond 01.01. 28 882 50 28 931 44 316
Tilført premiefondet i løpet av året 20 639 3 738 24 376 26 376
Bruk av premiefondet i løpet av året -29 642 -3 744 -33 386 -41 760
Innestående på premiefond 31.12. 19 879 43 19 922 28 932