Note 6

Anleggsmidler

(Beløp i 1 000 kroner)

Anleggsmidler

Anleggsmidler
5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Ikke avskrivbare Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2018 137 756 104 480 105 036 388 004 69 835 268 571 1 073 680
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger - -73 - -1 788 - - -1 860
Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.2018 -110 386 -66 719 -52 821 -153 294 -16 295 - -399 515
Bokført verdi 01.01.2018 27 370 37 688 52 215 232 922 53 539 268 571 672 305
Tilgang i året 8 692 14 365 20 337 57 822 - 19 853 121 069
Avgang i året - - - - - -4 183 -4 183
Årets ordinære avskrivinger -9 529 -6 935 -3 829 -13 498 -1 341 - -35 133
Årets nedskrivinger - - - - - - -
Bokført verdi 31.12.2018 26 532 45 118 68 723 277 246 52 198 284 240 754 057
Avskrivingsperioder:
IT-utstyr, kontormaskiner og lignende 5 år
Inventar/utstyr, transportmidler og anleggsmaskiner 10 år
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg 20 år
Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og veier 40 år
Omsorgssenter, brannstasjoner og kulturbygg 50 år
Bolig-/nærings- og friareal Ikke avskrivbar
(Beløp i 1 000 kroner)

Store investeringsprosjekt

Store investeringsprosjekt
Totalramme Regnskap tidligere år Regnskap 2018 Budsjett 2018 Rest ramme
Sjøfronten 1 (Storkaia – Torget) 130 000 14 885 58 796 70 000 56 318
Sjøfronten 2 114 000 - - 4 000 114 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll – Elvemoloen) 60 000 5 902 10 063 30 000 44 035
Gravplassutvidelser Røbekk 25 500 5 665 1 018 7 500 18 818
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 25 000 - - 15 000 25 000
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 13 000 - 12 257 13 000 743

De aller fleste store investeringsprosjekter er knyttet til kommunale bygg og anlegg. Det betyr at disse investeringene blir håndtert av Molde Eiendom KF og inngår derfor i deres årsregnskap. Det er kun store investeringer i Molde kommune som er med i denne noten. Det vises derfor til tilsvarende note i Molde Eiendom KF for samlet å få en oversikt over store investeringsprosjekt.

For generelle kommentarer knyttet til fremdriften i det enkelte investeringsprosjekt i tabellen, vises det til enhetssidene i årsrapporten.

Sjøfronten 1

Molde kommune har inngått et byggefelleskap med Molde og Romsdal Havn IKS knyttet til kaia som inngår i Sjøfronten 1. Molde kommune står for utbyggingen, men Molde og Romsdal Havn IKS / Molde Havnevesen KF skal betale og ta over de tre ytterste meterne på kaia. Etter inngått avtale, skal Molde kommune viderefakturere 23,4 mill. kroner inkludert merverdiavgift til Molde og Romsdal havn IKS / Molde Havnevesen KF. Dette vil etter avtale skje i 2019 og vil bidra til at finansieringen først kommer inn i kommunens regnskap i 2019. Utgiftene på prosjektet er påløpt i regnskapet for 2018. I tillegg vil grunneiere og Molde Næringsforum bidra med tilskudd til prosjektet.