Note 8

Langsiktig gjeld

Ved utgangen av 2018, hadde konsernet en samlet gjeld på nesten 3,5 mrd. kroner. Alle lån, med unntak av enkelte husbanklån, ligger i det flytende rentemarkedet knytte til Nibor. Gjennomsnittlig rente på alle lån ble i 2018 på 1,58 pst. Gjennomsnittlig rente per 31. desember 2018 var 1,72 pst.

Grunnlag for renterisiko for Molde kommune som konsern, er betydelig mindre enn brutto lånegjeld som følge av midler innestående i bank, rentebytteavtaler og selvfinansierende gjeld. Det vises for øvrig til finansrapporten for ytterligere detaljer og kommentarer vedrørende gjeldsporteføljen.

(Beløp i 1 000 kroner)
Långiver Forfallsdato Durasjon Rente Rentetype Hovedstol
Bulletlån
Kommunalbanken 18.03.2020 0,2 1,51 6M nibor + 30 bp. 300 000
Kommunalbanken 17.03.2021 0,2 1,62 3M nibor + 34 bp. 450 000
Kommunalbanken 15.09.2021 0,2 1,32 6M nibor + 11 bp. 365 000
Kommunalbanken 20.09.2023 0,2 1,49 6M nibor + 27,5 bp. 300 000
Obligasjoner FRN
Skandinaviska Enskilda Banken AB 20.03.2019 0,2 1,94 3M nibor + 66 bp. 389 800
Swedbank Norge 18.09.2019 0,2 1,72 3M nibor + 43,8 bp. 200 000
Swedbank Norge 16.09.2020 0,2 1,55 6M nibor + 33,5 bp. 250 000
Danske Bank AS 16.03.2022 0,2 1,56 3M nibor + 28,4 bp. 430 000
Danske Bank AS 21.09.2022 0,2 1,60 3M nibor + 31,9 bp. 430 000
Øvrige lån
Husbanklån 353 584
Sum langsiktig gjeld 1,72 3 468 384
Fradrag utlån kommunale foretak
Molde Vann og Avløp KF 535 664
Moldebadet KF 94 416
Molde Eiendom KF - Husbanken 148 961
Molde Eiendom KF 1 821 606
Sum langsiktig gjeld - kommunale foretak 2 600 647
Sum langsiktig gjeld - Molde kommune 867 737

Rentebytteavtaler

Rentebytteavtaler
Långiver Volum (mill.) Løper fra dato Løper til dato Betaler Mottar Formål med sikringen Finans-reglementet
Renteswap DnB 14/21 200 000 21.01.2014 17.03.2021 2,82 6M nibor Rentesikring Kap. 7, pkt. 7.2 og 7.3
Renteswap DnB 16/26 200 000 28.10.2016 16.09.2026 1,6 6M nibor Rentesikring Kap. 7, pkt. 7.2 og 7.3

Rentesikringsinstrument benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld, og derigjennom redusere renterisikoen. Det er inngått to rentebytteavtaler som gjelder for den samlede gjeldsporteføljen.

Risikoeksponering

Renterisiko lånegjeld

Renterisiko for Molde kommune dreier seg først og fremst om hvor mye kommunens renteutgifter vil endre seg ved endring i rentesatsen. Rentesatsen økte i 2018, og det er signalisert at renten kan øke de neste årene. Molde kommunes lånegjeld på nesten 3,5 mrd. kroner ligger hovedsakelig i det flytende rentemarkedet. Av dette regnes omtrent 48,8 pst. som rentesikret. Andelen er noe redusert i forhold til året før. Kommunens bufferfond (disposisjonsfondet) er per utgangen av året på 143,7 mill. kroner. Årets positive regnskapsresultat gir også mulighet for avsetning til dette fondet. Det er nødvendig for kommunen å ha et slikt fond for å møte blant annet økning i renten og svingninger i avkastning av finansielle plasseringer. Det vurderes fortløpende om rentesikring av lån skal økes. Lånene er fordelt med en mindre andel i Husbanken, mens det aller meste er i obligasjonsmarkedet med løpetider på inntil fire år.

Kredittrisiko

Molde kommune er ikke utsatt for kredittrisiko i større grad.

Likviditetsrisiko

Forfall på kommunens ulike lån er tilpasset en minimering av likviditetsrisiko ved refinansiering. Kommunen fikk et udisponert mindreforbruk (overskudd) på 9,3 mill. kroner i 2018. Dette beløpet kan med fordel avsettes til disposisjonsfond ved behandling av årsregnskapet for 2018. Bufferfondet vil i så fall være på 153 mill. kroner eller 7,0 pst. av brutto driftsinntekter. Dette er tilnærmet på samme nivå som akkumulert premieavvik ved utgangen av 2018. Oppbygging av disposisjonsfond har styrket likviditeten de siste årene. Samtidig har økningen i akkumulert premieavvik og reduksjon i ubrukte lånemidler svekket likviditeten. Vi anser ikke at kommunen innehar stor likviditetsrisiko, sett i forhold til kommunens inntektskilder.

Det vises for øvrig til finansrapporten for ytterligere opplysninger rundt kommunens finans- og gjeldsforvaltning.