Note 9

Minsteavdrag

Minsteavdrag for konsernet er beregnet ved bruk av vektet modell og er beregnet til 99,3 mill. kroner. Betalte avdrag i 2018 er 99,5 mill. kroner. I regnskapet skal det høyeste beløpet av beregnet minsteavdrag og betalte avdrag utgiftsføres. I regnskapet er det derfor utgiftsført 99,5 mill. kroner. Dette er 0,2 mill. kroner over beregnet minsteavdrag.

Av de 99,5 mill. kroner i utgiftsførte avdrag, er 94,0 mill. kroner belastet morselskapet mens 5,5 mill. kroner er belastet Molde Eiendom KF for lån i Husbanken knyttet til utleieboliger. Kommunen betaler i realiteten ikke avdrag på de enkelte lån, men regulerer dette ved refinansiering av forfalte obligasjonslån.

Tidligere år har avdrag fra kommunale foretak til Molde kommune vært behandlet som en reduksjon av avdragsutgifter i Molde kommune. I 2018 er praksis endret til at kommunale foretak betaler konserninterne avdrag for lån de har til Molde kommune. Dette er synliggjort som inntekt på konserninterne avdrag i Molde kommunes regnskap. Se for øvrig note 10.

(Beløp i 1 000 kroner)

Beregnet minsteavdrag, konsern

Beregnet minsteavdrag, konsern
Langsiktig gjeld per 01.01.2018 Anleggsmidler per 01.01.2018 Levetid
Molde kommune 654 857 403 734 21,93
Molde Eiendom KF 1 935 941 2 077 807 34,57
Molde Vann og Avløp KF 521 556 499 351 31,39
Moldebadet KF 97 666 148 114 32,58
Total for konsern 3 210 020 3 129 006 32,34
Beregnet minsteavdrag for konsern 99 268
(Beløp i 1 000 kroner)

Betalt avdrag

Betalt avdrag
Konserninterne avdrag 2018 Avdrag 2018 Samlet avdrag
Molde kommune -79 814 94 023 14 209
Molde Eiendom KF 57 355 5 469 62 824
Molde Vann og Avløp KF 19 209 19 209
Moldebadet KF 3 250 3 250
Total for konsern - 99 492 99 492