Barnas Hus barnehage

Hovedtall

2,4 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
21,1
Årsverk
14,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 10 267 9 459 10 011 10 593
Budsjett 10 322 9 979 9 871 10 852
Avvik 55 520 -140 259

Enheten hadde et mindreforbruk på 259 393 kroner i 2018.

Avviket skyldes hovedsakelig stram økonomistyring og høyere refusjoner enn budsjettert. Godt samarbeid på tvers gir gevinst i form av redusert bruk av vikarer når det er færre barn i avdelinger.

Barnehagen fikk bevilget digitaliseringsmidler for å gjennomføre tiltak i tråd med digitaliseringsstrategien. Midlene benyttes til ny foreldreportal og felles opplæring til kommunale barnehager. Alle ansatte har tatt i bruk min vakt og flere har fått opplæring i Office 365 og foreldreportalen. Digitalisering har erstatter flere merkantile arbeidsoppgaver og gamle arbeidsoppgaver er avviklet.

Enheten arbeider med Lean som verktøy. Gevinsten får enheten gjennom forenkling og bedre flyt i oppgaver som frigjør flere voksne og mer tid til barna.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Barnas hus har et sykefravær på 14,7 pst. hvor 9,6 pst. er langtidsfravær. Langtidsfraværet er enkeltsaker som ikke direkte har tilknytning til arbeidsplassen. Enheten har fokus på å oppdatere personalet på ergonomi og hygienekunnskap for å redusere korttidsfraværet.

Barnehager er en kvinnearbeidsplass der svangerskapsrelatert fravær er en konsekvens. Selv om enheten så langt det er mulig tilrettelegger alternative oppgaver, kan det ofte bli komplisert å kombinere jobb sent i svangerskapet med arbeid i et fysisk krevende yrke.

Enheten samarbeider med NAV, lege og personalrådgiver for å finne gode løsninger. I AMU jobbes det med å analysere sykefraværet og med å lage oversikt over oppgaver som sykemeldte kan gjøre utover sine ordinære arbeidsoppgaver.

Årsverk:

Det er små endringer i utførte årsverk fra 2017. Det er en økningene på 0,1 i faste årsverk som skyldes ekstra bemanning til barn med særskilte behov.

Enheten har utfordringer med et sykefravær på 3,2 årsverk. Det er leid inn vikarer ved langtidsfravær men noe redusert innleie ved korttidsfravær. Avdelingene samarbeider på tvers når det er færre barn i gruppene samt at elever og studenter styrker voksentettheten i avdelingene.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

I 2018 gjennomførte barnehagene medarbeiderundersøkelsen 10-faktor for alle ansatte og faste vikarer. Resultatene viser en samlet skår på 4,4 av 5,0 mulige. Høyest skår fikk bruk av egen kompetanse med 4,7. Lavest skår fikk kompetanseutvikling med 3,6. Siden resultatene av undersøkelsen kom sent på året, skal enheten arbeide videre med resultatene våren 2019.

Tjenesteleverandør

I november 2018 gjennomførte barnehagene en foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet. Enheten fikk et resultat på 4,4 av 5,0 mulige. Barns trivsel fikk høyest skår med 4,7 og informasjon fikk lavest skår med 4,1. Resultatene er presentert for personalet og gjennomgått i FAU. Oppfølging av undersøkelsen skal opp i samarbeidsutvalg og tiltakene i avdelingene skal arbeides videre med i 2019.

Direkte til side