Hatlelia barnehage

Hovedtall

5,7 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
18,8
Årsverk
13,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 9 017 8 389 8 772 9 313
Budsjett 8 932 8 740 8 930 9 873
Avvik -85 351 158 560

Enheten hadde et mindreforbruk på 559 770 kroner i 2018.

Hovedårsaken til mindreforbruket er høyere refusjoner enn budsjettert, og innleide vikarer som koster mindre enn fast personale. Enheten har hatt høyt langtidsfravær, med refusjoner som overstiger lønnsnivået til vikarer. God samarbeids- og delingskultur på tvers av enheten gir gevinst og mindre vikarbruk.

Enheten fikk i budsjett 2018 økt rammen med 0,6 mill. kroner som følge av økning i barnetallet. Enheten er lojal mot innkjøpsstopp. Kun det som er helt nødvendig for den daglige driften kjøpes. Enheten søker aktivt tilskudd, og innføring av min vakt og foreldreportalen har forenklet det administrative arbeidet i enheten.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har økt nærværsarbeidet og har fortsatt arbeidet etter NED med sykefraværet med kursing fra NAV på planleggingsdagen i august. Enheten har en nedgang fra 17,1 pst. sykefravær i 2017 til 13,1 pst. i 2018. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Det er hovedsakelig langtidsfraværet som er høyt med 8,1 pst. Fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen.

Enheten arbeider systematisk med oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med NAV og personalrådgiver for å finne gode løsninger for enheten og for arbeidstaker. Enheten har god tilgang på gode vikarer. Det samarbeides på tvers av avdeling med fokus til beste for alle barn.

Enheten jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid som Lean og COS-metodikk.

Årsverk:

Enheten flyttet i løpet av 2018 til nytt lokale på sykepleierskolen og leide inn vikarer i flytteprosessen. På den måten fikk de fast ansatte rydde, kaste og flytte barnehagen uten at dette påvirket driften eller barnegruppen. Flyttingen til ny enhet gikk problemfritt og var godt planlagt. Ved nytt barnehageår sluttet en pedagogisk leder. Enheten har også hatt medarbeidere som har gått av med pensjon i 2018. Rekrutteringsutfordringer for barnehagelærer gjør at enheten har en pedagog på dispensasjon fra utdanningskravet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde en svarprosent på 94 pst. på medarbeiderundersøkelsen, mot 78 pst. i 2016. Enheten har høy medarbeidertilfredshet. På 7 av 10 faktorer har enheten forbedret resultatet. Høyeste skår fikk enheten på prososial motivasjon med 4,9 av 5 mulige. Enheten har jobbet mye med klare rammer, og at alle jobber på oppgaven. Personalmøtene blir brukt til refleksjon og relevant kompetanseutvikling på alle medarbeiderne. På denne faktoren har enheten en økning i skår på tilfredshet med 0,7 poeng.

Tjenesteleverandør

Hatlelia barnehage gjennomførte foreldreundersøkelsen i regi av utdanningsdirektoratet høsten 2018. Enheten fikk et godt resultat, både i antall svar fra foreldrene og tilfredshet på tilbudet barnehagen gir. Enheten hadde en gjennomsnittlig skår på 4,5 på en skala fra 1-5. Best skår fikk enheten på barnets trivsel, med en skår på 4,8. Hatlelia barnehage er for tiden på sykepleierskolen, som er et midlertidig lokale til enheten får nytt bygg i 2019. Enheten fikk dårligst skår på ute- og innemiljø, som er forståelig ut fra situasjonen med ny barnehage og midlertidig lokale.

Enheten har få medarbeiderne uten formell utdannelse (11 pst.). Enheten har 40 pst. barnehagelærere, og oppfyller pedagognormen med en dispensasjon. Av de ansatte har 49 pst. fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Enheten har per 15.desember 2018 oppfylt bemanningsnormen med en voksentetthet på 6 barn per voksen.

Direkte til side