Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager

Hovedtall

-2,4 %
Resultat
1,0 %
Andel av samlet driftsramme
31,0
Årsverk
11,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 11 844 12 791 14 169 15 406
Budsjett 12 078 12 800 14 249 15 042
Avvik 234 9 80 -364

Enheten hadde et merforbruk på 363 829 kroner i 2018.

Enheten hadde høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette er knyttet til barn med særskilte behov samt at enheten har lønnet to enhetsledere i en overgangsfase.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er stabilt, men det er en liten nedgang i korttidsfraværet. Langtidsfraværet er høyt og har hatt en liten økning fra 2017. Langtidsfraværet skyldes enkeltsaker som ikke direkte har tilknytning til arbeidsplassen. Et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø er et gjennomgående tema for personalet i enheten og det jobbes tett opp mot tillitsvalgte og verneombud.

Årsverk:

Enheten har økt bemanningen noe fra 2017 til 2018 for å imøtekomme krav til bemanningsnorm, pedagogtetthet og ressurser til barn med særskilte behov. Det forventes gevinst i forbindelse med digitalisering som på sikt vil kunne redusere bruk av tid og ressurser til administrative oppgaver.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten gjennomførte medarbeiderundersøkelsen med en svarprosent på 91,2 pst. Enheten ligger helt på snittet til landet for øvrig. Enheten skårer høyt på prososial motivasjon (4,7 av totalt 5,0 mulige poeng) og fleksibilitetsvilje (4,5), mens relevant kompetanseutvikling får klart lavest poeng (3,6). Totalt sett er det en liten fremgang fra medarbeiderundersøkelsen i 2016.

Enheten vil bearbeide medarbeiderundersøkelsen i kombinasjon med brukerundersøkelse og i forlengelse av tidligere NED-arbeid. Planleggingen skjer i samråd med ledergruppen, tillitsvalgte og HMS-gruppen.

Tjenesteleverandør

Foreldreundersøkelsen

Enheten deltok i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse høsten 2018. Den totale tilfredsheten var på 4,5 av 5,0 mulige. Høyeste skår var på spørsmål om barnets trivsel med 4,7 (+0,1) og barnets utvikling med 4,6 (+0,1). Dette er et svært tilfredsstillende resultat og en liten fremgang fra 2017. Enheten skårer lavest på barnehagens ute- og innemiljø; lokaler (3,9) og mattilbud (3,9). Både Øvre Bergmo og Hauglegda barnehager begynner å bli gamle byg, med sine behov. Foresatte har gitt tilbakemelding på at de ønsker mer servering fra barnehagen og enheten ser potensiale for mer varmmat, og servering av frukt og grønt.

Arbeidet med brukerundersøkelsen vil skje i sammenheng med arbeidet som gjøres med medarbeiderundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen blir også tema i FAU og møter i samarbeidsutvalget.

Implementering av ny rammeplan

Enheten har deltatt i Molde kommunens prosjekt om implementering av ny rammeplan, «Til topps med kunnskap og kompetanse i Moldebarnehagene». Samtlige ansatte har deltatt på faglige nettverk og pedagogisk personell har vært med å lede flere av disse. Personalet har jobbet systematisk med begreper og kjernekomponenter fra rammeplanen i jevnlige refleksjonsmøter innad i enheten. I tillegg til å være en del av implementeringsarbeidet, er refleksjonsarbeidet en viktig del av enhetens kompetansehevingsstrategi.

Kompetanseheving

Enheten har trappet opp digitaliseringsarbeidet, og føring av timelister er nå digitalisert. Informasjonsflyt, deling og utveksling mellom personal, avdelinger og ledelse gjøres i større grad via digitale plattformer. Videre kompetansehevingstiltak er under planlegging. Dokumentasjon og informasjon mellom barnehage og hjem samles digitalt i foreldreportalen på barnehagens hjemmesider.

Enheten har lagt til rette for og oppfordret personal til å øke fagkompetansen. Pedagogisk personell har, eller er i ferd med å fullføre etter- og videreutdanning innen sosialfag (mobbing) og språk.

Enheten har tatt imot flere studenter innen barnehagelærutdanningen.

Direkte til side