Hjelset barnehage

Hovedtall

1,9 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
19,3
Årsverk
10,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 9 039 8 989 9 357 9 957
Budsjett 9 156 9 727 10 025 10 145
Avvik 117 738 668 188

Enheten hadde et mindreforbruk på 188 146 kroner i 2018.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at enheten har hatt en vakant stilling fra august. Det er ikke rekruttert inn i stillingen da det har vært en nedgang i antall barn i barnehagen. Høyt sykefravær har gitt refusjoner som overstiger beløp brukt til vikar. Enheten har innarbeidet en god praksis med samarbeid på tvers av avdelinger. Vikarbehovet vurderes hver dag ved å telle antall barn per voksen før det leies inn vikar.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Tall for 2018 viser fortsatt nedgang i sykefraværet fra 11,8 pst. til 10,8 pst. Det legemeldte fraværet har en nedgang fra 6,4 pst. til 4,6 pst, mens egenmeldt fravær har hatt en liten økning.

Enheten har jobbet videre med forebyggende tiltak etter NED-konferansen. Det er godt samarbeid med NAV og personalkonsulent, og tett oppfølging av sykmeldte med samtaler og tilrettelegging. Enheten jobber systematisk med lederrollen, veilednings- og refleksjonsgrupper, samarbeid på tvers og bruker LØFT som arbeidsmetode. AMU følger opp med trivselstiltak for å øke nærværet.

Årsverk:

Årsverk er på samme nivå som i 2017. Enheten følger den nye normen for bemanning som ble innført fra 1. august 2018 med seks barn per voksen. Nedgang i barnetall førte til en stilling i vakanse fra høsten 2018.

Fortsatt lave barnetall kan føre til ytterligere overtallighet i enheten fra august 2019.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen ble gjennomført i enheten høsten 2018 med en svarprosent på 100. Resultatet viser at enheten skårer på linje med eller bedre enn landsgjennomsnittet. Hele personalgruppen har analysert resultatene, og vil jobbe videre med faktorene mestringstro og relevant kompetanseutvikling.

Tjenesteleverandør

Driften har gått som planlagt i 2018. Redusert barnetall fra august gjorde at enheten reduserte faste stillinger, men samtidig holdt seg innenfor bemanningsnorm og pedagognorm.

Enheten gjennomførte brukerundersøkelse høsten 2018. Barnehagen hadde et gjennomsnitt på 4,2 poeng på en skala fra 1–5. Best skår på barnets trivsel med 4,6. Enheten har presentert undersøkelsen i samarbeidsutvalget og i personalgruppen. Foreldreundersøkelsen blir tema på foreldremøtet våren 2019. Deretter skal det jobbes videre med resultatet i AMU, samarbeidsutvalget og i personalgruppen.

Direkte til side