Kvam og St. Sunniva barnehager

Hovedtall

2,8 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
27,5
Årsverk
5,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 11 288 11 600 12 564 12 246
Budsjett 11 941 12 180 12 552 12 595
Avvik 653 580 -12 349

Enheten hadde et mindreforbruk på 348 907 kroner i 2018.

Det er flere årsaker til mindreforbruket. Enheten har leid ut fagarbeider til sensorarbeid i fylkeskommunen, og tatt inn studenter fra høyskolene. Dette har gitt enheten økte inntekter, samt høyere kompetanse og ny kunnskap. Fire ansatte går på deltidsbasert barnehagelærerutdanning.

Enheten har i perioder hatt noe høyt sykefravær og det har vært vanskelig å skaffe gode nok, og et tilstrekkelig antall vikarer. Dermed har enheten hatt høyrere sykelønnsrefusjoner, og permisjoner uten lønn, enn utgifter til vikarer. Alle ansatte i enheten har gjort sitt til at enheten skal yte best mulig for å få i land et godt økonomisk resultat.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det totale sykefraværet er 5,3 pst. Enheten har over tid jobbet med kulturbygging. Deltakelse i LAP har gitt kompetanseheving i ledergruppen, som videre har ført til tettere og bedre veiledning av de ansatte. Det psykososiale arbeidsmiljøet og forståelsen av hvorfor vi er på jobb, har vært tilbakevendende tema på personal- og avdelingsmøter. Enheten har også hatt fokus på å holde personalet oppdatert på ergonomi og hygienekunnskap for å redusere fravær. NED-arbeidet har gitt ansatte nyttig lærdom og innsikt i hvor viktig bevisstgjøring og bruk av de handlingsplaner er.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med 0,6 årsverk fra 2017 til 2018. Dette er i tråd med pedagog- og bemanningsnorm som er innført. At hvert barn får mer voksenkontakt, er en sentral faktor for å øke kvaliteten på barnehagetilbudet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde høy svarprosent på medarbeiderundersøkelsen i 2018. Resultatet ga en gjennomsnittlig skår på 4,5 av 5 mulige poeng. Prososial motivasjon hadde svært høy skår, men også indre motivasjon, fleksibilitetsvilje og mestringsklima hadde høy skår. Relevant kompetanseutvikling og fleksibilitetsvilje er de to faktorene enheten vil gi fokus fremover. For at enheten skal levere best mulig kvalitet i tjenesten, er det viktig å øke kompetansen i alle ledd. Kartlegging og bruk av de enkelte ansattes kompetanse, er viktig for at den enkelte skal oppleve tillit til å ta i bruk egne evner og kompetanse. Enheten arbeider videre på personal- og avdelingsmøter med tilbakemeldinger fra medarbeiderundersøkelsen.

Tjenesteleverandør

Enheten har levert et kvalitativt godt tilbud i tråd med rammer og forutsetninger. I november 2018 gjennomførte barnehagene en foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet. Enheten fikk godt resultat, både når det gjelder deltakelse og tilfredshet med barnehagetilbudet. St. Sunniva fikk 4,7 poeng og Kvam fikk 4,6 poeng av 5,0 mulige på total tilfredshet. Relasjoner mellom barn og voksen, barns trivsel og barnets utvikling fikk høyest skår. Barnehagens ute- og innemiljø fikk dårligere skår. Begge barnehagene er eldre og noe nedslitte barnehager noe som kan forklare dette. Barnehagens mattilbud er også inkludert i dette, og enheten er i gang med å se på forbedringer på dette området. Enheten samarbeider med FAU og samarbeidsutvalget i videre arbeid med undersøkelsen.

Enheten har gjennomført foreldreveiledningskurs som gir økt kompetanse i enheten og økt kvalitet i tjenesten, til beste for barna.

Direkte til side