Langmyra og Banehaugen barnehager

Hovedtall

2,2 %
Resultat
0,5 %
Andel av samlet driftsramme
14,0
Årsverk
11,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 5 455 5 644 6 767 6 629
Budsjett 5 593 6 080 7 105 6 780
Avvik 138 436 338 151

Enheten hadde et mindreforbruk på 151 109 kroner i 2018.

Mindreforbruket skyldes stram økonomistyring og vikarer som koster mindre enn det faste personalet ved fravær.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har høyt sykefravær på 11,2 pst. Av sykefraværet er 7,4 pst. langtidsfravær og enkeltsaker som ikke direkte har tilknytning til arbeidsplassen. Egenmeldingene har økt fra 2017 til 2018 og det er positivt at de ansatte bruker egenmelding istedenfor sykemelding. Enheten fortsetter å jobbe med oppfølging av sykemeldte, i samarbeid med NAV, NED-med sykefraværet og personalkonsulent. AMU har utarbeidet trivselsregler for godt arbeidsmiljø og oppgaver som kan utføres ved redusert arbeidsevne, som en del av oppfølging av sykemeldte.

Årsverk:

Enheten økte faste årsverk med 1,3 fra 2017 til 2018. Økningen skyldes lovpålagt krav om antall barn per voksen, og antall barn per pedagog. Også ansettelser i forhold til barn med spesielle behov har gitt økning.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde 100 pst. oppslutning på medarbeiderundersøkelsen i 2018. De ansatte hadde best resultat på indre motivasjon og prososial motivasjon, med 4,6 av 5,0 mulige poeng. Lavest var mestringstro med 4,0. Resultatene på medarbeiderundersøkelsen var ikke klare før i november 2018, og derfor vil barnehagene bruke våren 2019 til å bearbeide undersøkelsen og finne faktorene det skal jobbes videre med.

Tjenesteleverandør

Som en del av Moldebarnehagene, er Langmyra og Banehaugen barnehager med på fellesprosjekter for å heve kompetansen hos de ansatte i barnehagen. Noen av målene med kompetansehevingen er trygge og glade barn og foreldre.

Brukerundersøkelsen for foreldre er med på å måle barn og foreldres tilfredshet. Undersøkelsen i 2018 ble gjennomført og barnehagene fikk god skår.

Foreldrene ved Banehaugen barnehage er mest fornøyd med barnets trivsel (4,9 av 5 mulige poeng), og relasjonen mellom barn og voksne (4,8). Lavest er skåren på medvirkning med 4,0. Foreldrene ved Langmyra barnehage er mest fornøyd med barns trivsel (4,6), og relasjon mellom barn og voksne (4,5). Lavest er skåren på informasjon med 3,7 poeng.

Enheten vil jobbe videre med brukerundersøkelsen i samarbeidsutvalg, foreldreråd, personalmøter og arbeidsmiljøutvalg.

Direkte til side