Lillekollen barnehage

Hovedtall

3,3 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
25,1
Årsverk
9,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 12 602 11 148 11 470 12 132
Budsjett 13 037 11 448 12 821 12 552
Avvik 435 300 1 351 420

Enheten hadde et mindreforbruk på 420 072 kroner i 2018.

Hoveddelen av mindreforbruket er fra første kvartal i 2018 knyttet til faste stillinger. Enheten hadde vakanse og høyt fravær tidlig på året. Fra andre kvartal ble det bemannet opp med pedagog, assistent og vikarer. Mindreforbruket på lønn avtok etter dette. Fra juni fikk enheten ytterlige innsparing på cirka 0,1 mill. kroner som følge av ansettelses- og innkjøpsstopp.

Enheten har høyt fokus på å bruke det økonomiske handlingsrommet i forhold til økt bemanning i barnehagesektoren, og følger sentrale og lokale føringer for dette. Enheten har god kontroll i forhold til bemanning og fordeling av personalressurser. I forhold til innkjøp har enheten fokus på innhold og materiell med tanke på pedagogisk opplegg.

Kompetanseutvikling har høyt fokus i Molde kommune og enheten har valgt å prioritere kompetanseheving i forhold til ledelse og følge den felles kompetanseutviklingen som skjer for alle barnehager i Molde. Alle ansatte har deltatt i prosjektet "Til topps med kunnskap og kompetanse – innføring av ny rammeplan" og kursing i forhold til språkprogrammene BRAVO-leken og Språkløypa.

Lillekollen har slitte lekeapparat og i påvente av ny barnehage prioriteres jevnlig å oppgradere deler av utearealet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et samlet fravær på 9,5 pst. Det er en liten økning fra 2017 på 0,4 pst. Egenmeldt fravær har økt med 0,8 pst. Enheten har hatt fokus på at ansatte skal bruke egenmelding de første 16 dager og dette fungere positivt i forhold til sykefraværsoppfølging. Legemeldt sykefravær har hatt en nedgang på 0,6 pst. Det er positivt at nedgangen fra 2016 fortsatt er stabil. Enheten ser dette i sammenheng med arbeidet som er lagt ned i forhold til 10-faktor og kontinuerlig gjennomgang av alternative oppgaver. Lavt korttidsfravær fører også til stabilitet og forutsigbarhet for personalet. Det er høyt fokus på samarbeid på tvers som skaper jevn fordeling av arbeidsbelastning.

Årsverk:

Enheten har en økning i antall årsverk og det henger sammen med økt bemannings- og pedagognorm.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten evaluerte mål og tiltak fra 10-faktor 2016 og har gjennomført analysen for 10-faktor 2018.

På 8 av 10 punkt har enheten hatt en liten forbedring. De tre punktene som har gitt høyest skår er prososial motivasjon (4,6), indre motivasjon (4,5) og fleksibilitetsvilje (4.5). Med tanke på hva som er forbedret ses det som positivt at kompetanseheving som hadde lavest skår i 2016 nå er forbedret fra 3,5 til 3,9.

Enheten skal videre ha mål og tiltak i forhold til 4 faktorer. Faktorer enheten er fornøyde med er fleksibilitetsvilje og prososial motivasjon. Mens faktorer som ønskes å forbedre er autonomi og relevant kompetanseutvikling.

Tjenesteleverandør

I november 2018 gjennomførte barnehagene en foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet. Lillekollen fikk en svarprosent på 60 pst. Vi får høyest skår på barnets trivsel (4,7 av 5,0) og barnets utvikling (4,6). Enheten har lavest skår i forhold til ute og innemiljø og informasjon som begge fikk en skår på 3,8. Enheten har hatt høyst fokus på kompetanseutvikling i forhold til relasjonsarbeid og voksenrollen i møte med foreldre og barn. Det ses en liten økning i hvor fornøyd foreldrene er i forhold til barnets utvikling. Punktene som fikk lavest skår er de samme som i 2017, men det har vært en svak forbedring.

I forhold til ute og innemiljø så preges svarene av en slitt barnehage. Det skal bygges ny barnehage, men enheten har fokus på at det skal være funksjonelt den tiden barnehagen venter på nytt bygg. I forhold til informasjon ser enheten at foreldre er fornøyd med informasjon om eget barn og pedagogisk opplegg, men ønsker å få mer informasjon når det skjer endringer i personal-gruppen. Videre arbeid med undersøkelsen vil skje gjennom FAU og samarbeidsutvalg.

Direkte til side