Barneverntjenesten

Hovedtall

0,2 %
Resultat
2,4 %
Andel av samlet driftsramme
34,8
Årsverk
13,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 32 693 28 813 31 459 35 431
Budsjett 28 462 32 542 33 269 35 485
Avvik -4 231 3 729 1 810 54

Enheten hadde et mindreforbruk på 54 420 kroner i 2018.

Mindreforbruket er knyttet til merinntekter fra sykelønnsrefusjon med 0,6 mill. kroner. Det ble i liten grad leid inn vikarer ved sykefravær og fødselspermisjoner, både som et innsparingstiltak, samt på grunn av begrenset tilgang på kvalifiserte vikarer. Det har også vært mindreforbruk på andre driftsutgifter samt merinntekter fra andre tilskudd og refusjoner.

Tiltaksutgiftene fikk et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Det er spesielt utgiftene til kjøp av institusjonsplasser og forebyggende tiltak som fikk merforbruk. Utgifter til bruk av konsulenttjenester til familieveiledning fikk også merforbruk.

Den interkommunale barneverntjenesten fikk i 2018 tilsammen 1,3 mill. kroner i prosjektskjønnsmidler for å utrede og utarbeide en barnevernsvakt for flere kommuner. Molde kommunes andel av midlene ble inntektsført med 0,7 mill. kroner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten fikk et samlet sykefravær på 13,6 pst. noe som er en økning på 4,9 pst. fra 2017. En stor andel av sykefraværet i 2018 var knyttet til fravær i forkant av fødselspermisjoner. Det jobbes aktivt med tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte.

Årsverk:

Antall utførte årsverk økte med 2,7 årsverk fra 2017 til 2018.

Økning av årsverk i 2018 skyldes at Vestnes kommune inngikk i den interkommunale barneverntjenesten fra oktober. I tillegg ble den interkommunale barnevernsvakten utvidet fra desember. I 2018 var det også ansatt i stillinger som var vakant i 2017.

I 2017 økte antall faste årsverk ved en omdisponering av budsjettmidler fra tiltaksutgifter til lønnsutgifter.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Resultatene fra 10-faktor viser at enheten har et forbedringspotensial på flere av faktorene. Ved forrige undersøkelse var det faktorene mestringsklarhet, rolleklarhet og relevant kompetanseutvikling som hadde lavest skår. Disse faktorene viser bedre resultat ved undersøkelsen i 2018. Det har blitt gjennomført tiltak på lederutvikling, samt kjørt Lean-prosjekter for å få en oversikt over oppgaver, ansvar og praksis med hensyn til når oppgavene utføres. Faktoren rolleklarhet er forbedret siden forrige undersøkelse. Enheten har styrket ledelsen, samt satt av tid til interne prosjekter som kan ha påvirket flere av faktorene. Undersøkelsen i 2018 viser at enheten fortsatt må ha fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid.

Tjenesteleverandør

Fra barneverntjenesten oppretter sak og starter behandling, har en tre måneders frist på å vurdere om saken skal henlegges eller om en skal gå videre til tiltak etter barnevernsloven. Fristbruddene i barnevernundersøkelser er redusert for hvert år siden 2014. Det har vært stort fokus fra ansatte og ledelse for å få fjernet fristbrudd. I 2017 ble antall fristbrudd redusert til 9,6 pst. Antall fristbrudd for 1. halvår 2018 var på 5,1 pst. og i 2. halvår 2018 ble antall brudd ytterligere redusert til 3,0 pst.

Enheten var også i 2018 aktivt deltagende i prosjektet «Mitt liv» der en har testet ut arbeidsmetoder anbefalt fra barn og unge med personlig erfaring fra samarbeid med barnevernet.

Fra oktober 2018 overtok enheten ansvaret etter barnevernloven for Vestnes kommune som da inngikk i den interkommunale barneverntjenesten sammen med kommunene Molde, Midsund, Aukra og Eide. Utvidet barnevernsvakt, som omfatter 9 kommuner i tillegg til de fem faste samarbeidskommunene, ble igangsatt fra desember 2018.

Fremtidige utfordringer

Det er planlagt at enheten skal flytte inn i nyrenoverte lokaler i Storgata 31 i løpet av 2019. Bakgrunnen for flyttingen er utvidelse av enhetens ansvarsområde, endring i antall kommuner, samt krav til nødvendig sikkerhet og arbeidsmiljø for de ansatte.

Det er varslet vesentlige endringer i lov om barneverntjenester og det forventes at disse vil iverksettes gradvis i årene fremover. Loven er bebudet sendt ut på ny høring våren 2019.

Den kommunale barneverntjenesten er under et stadig press i forhold til å følge opp sitt samfunnsmandat. Barnevernet har et stort fokus rettet mot seg fra nasjonale og internasjonale media. Barneverntjenesten må rustes for å møte utfordringene og det økende presset på tjenester og barnevernets legitimitet i samfunnet. Det må satses på personalet i barneverntjenesten gjennom god rekrutering, kompetanseheving og arbeidsmiljø for at dyktige fagfolk skal stå i den viktige jobben.

Kompetanseutvikling for arbeid med treffsikre tiltak blir videre viktig for at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid. I tillegg må enheten ha fortsatt fokus på samarbeid og veiledning til andre offentlige instanser som skal forbygge behov for tiltak fra barneverntjenesten.

KOSTRA

8 331 8 897 10 362 10 828
7 616 8 201 9 782 10 199
7 481 7 003 9 285 6 699
Netto driftsutgifter barneverntjenesten per innbygger 0–17 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter på barneverntjenester, barneverntiltak i familien og barneverntiltak utenfor familien fordelt på antall innbyggere 0–17 år, som er barneverntjenestens hovedmålgruppe.

Fra 2015 har Molde kommune utgiftsført utgifter til enslige mindreårige flyktninger som barnevernstiltak. Tidligere var dette innrapportert som sosialt forebyggende arbeid. I KOSTRA-veilederen for 2018 er det presisert at regnskapsføring som barnevernsutgift kun skal skje når det er fattet vedtak etter barnevernloven. Molde kommune mottar nå bare enslige mindreårige flyktninger over 16 år, og denne bosettingen er ikke vedtatt etter barnevernloven.

Netto driftsutgifter til barnevern ble redusert med 14,6 mill. kroner fra 2017 til 2018 i Molde kommune, og er i sin helhet knyttet til utgifter hos flyktningtjenesten. For det første skal utgifter til enslige mindreårige nå føres på funksjon for råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Netto driftsutgifter på 6,0 mill. kroner er derfor flyttet til funksjon for råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Denne funksjonen er en del av sosialtjenester i KOSTRA. Den resterende reduksjonen i netto driftsutgifter skyldes at flyktningtjenesten i løpet av 2017 avviklet to bofellesskap for enslige mindreårige som da ble ført som barnevernsutgift.

Netto driftsutgifter hos barneverntjenesten i Molde kommune økte med 3,6 mill. kroner i 2018. Men som følge av klargjøring og endring i hva som skal inngå i denne indikatoren, er netto driftsutgifter i Molde kommune betydelig redusert og klart lavere enn i kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Denne endringen gjør at tidsserien får et brudd mellom 2017 og 2018.

I 2016 var det en reduksjon i antall akuttvedtak, samt enkelttiltak med store tiltaksutgifter. I 2016 havnet Molde kommune betydelig under utgiftsnivået til de gruppene en sammenligner seg med.

Barneverntjenesten i Molde kommunes sin andel av økningen i 2017 var på 2,7 mill. kroner og var knyttet til økte lønnsutgifter til egne ansatte og økt bruk av konsulenttjenester.Om enheten

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Midsund, Aukra, Vestnes og Eide kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til barn, foreldre og samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke og forhindre at barn får varige skader i sin utvikling.

Barnevernsvakt for de samarbeidende kommunene ble etablert i 2016 og utvidet fra desember 2018 til en interkommunal barnevernsvakt for Nordmøre og Romsdal. Barnevernsvakten har siden etableringen hatt henvendelser vedrørende barn i alle kommunene i samarbeidet. Barnevernsvakt forebygger mer alvorlige hendelser, og bidrar til at barn får rett hjelp til rett tid.

Direkte til side