Flyktningtjenesten

Hovedtall

0,3 %
Resultat
5,5 %
Andel av samlet driftsramme
39,8
Årsverk
8,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 55 069 74 349 94 949 81 945
Budsjett 62 542 77 914 94 927 82 212
Avvik 7 473 3 565 -22 267

Enheten hadde et mindreforbruk på 266 560 kroner i 2018.

Enheten har hatt et høyt fokus på kostnadsreduserende tiltak i 2018 både innen ordinære driftsutgifter samt for å oppnå reduserte lønnsutgifter.

Inntekter fra tilskudd 1 og 2 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) økte med 9,1 mill. kroner fra 2017 til 2018. Flyktningtjenesten koordinerer denne tilskuddsordningen på vegne av hele kommunen. Totalt ble det ved enheten inntektsført 26,9 mill. kroner i slike tilskudd i 2018. Flyktningtjenestens andel av disse tilskuddene var på 14,9 mill. kroner i 2018. Resterende andel på 12,0 mill. kroner ble fordelt til skoler, barnehager, tiltak funksjonshemmede, PP-tjeneste og andre enheter i kommunen.

Flyktningtjenesten kjøper deler av introduksjonsprogrammet fra Molde voksenopplæringssenter. For 2018 ble det overført 12,5 mill. kroner til voksenopplæringen noe som var 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Flyktningtjenesten refunderer økonomisk sosialhjelp utbetalt til flyktninger i integreringsperioden. For 2018 ble det refundert 8,4 mill. kroner til sosialtjenesten NAV Molde og dette var 1,4 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Flyktningtjenestens ramme er finansiert gjennom integreringstilskuddet som regnskapsføres på sentralt budsjettområde. Budsjett for statlig integreringstilskudd for flyktninger, er gjennom 2018 blitt økt med 1,2 mill. kroner på grunn av endringer i antall bosettinger i den femårige integreringsperioden. Flyktningtjenestens budsjett er i 2018 blitt oppjustert med hele økningen på 1.2 mill. kroner. Integreringstilskudd på sentralt budsjettområde er i balanse ved regnskapsavslutningen for 2018.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har jobbet målrettet for å redusere sykefraværet, spesielt langtidsfraværet, som har vært høyt over tid. Sykefraværet totalt er redusert med 1,9 pst. fra 2017 til 2018.

Årsverk:

Organisatoriske og administrative tiltak for effektivisering av arbeidet, har satt enheten i stand til å løse kjerneoppgavene med færre årsverk i 2018. Reduksjon i antall årsverk er også en konsekvens av vesentlig lavere bosettingstall i 2018 enn de foregående år.

Reduksjon i antall årsverk fra 2016 til 2017 skyldes avvikling av to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.

Tjenesteleverandør

Enhetens oppgave er å bosette flyktninger i henhold til anmodning fra IMDi og i tråd med vedtak i kommunestyret. Hovedoppgavene er å gi praktisk hjelp og veiledning overfor flyktninger, iverksette introduksjonsprogram, koordinere og samhandle mellom offentlige og private organ. Enheten samarbeider med andre instanser og frivillige organisasjoner for å bidra til norskopplæring, utdanning, arbeid og god integrering.

Fremtidige utfordringer

Antatt lave bosettingstall de neste årene, vil stille store krav til enheten om å opprettholde et akseptabelt aktivitetsnivå for å få flest mulig av de bosatte inn i videregående utdanning eller i arbeid. Samtidig er det viktig at aktiviteten holdes innenfor de økonomiske rammene enheten disponerer.

Året 2019 vil bli et spesielt år med tanke på at tre kommuner skal bli til en kommune fra 2020. Det legges opp til at dette skal bli en god prosess for de tre tjenestene som bosetter flyktninger, og enhetene er allerede godt i gang med samkjøringen.

Om enheten

I 2018 har enheten flyttet til mer egnede lokaler, noe som har gitt en mer effektiv tjenesteproduksjon i forhold til målsettingen. Enhetens mål er å styrke bosatte flyktningers mulighet til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere. Fokus er kvalifisering til utdanning eller arbeid.

Direkte til side