Sosialtjenesten NAV Molde

Hovedtall

-15,4 %
Resultat
2,4 %
Andel av samlet driftsramme
25,5
Årsverk
9,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 30 051 31 398 35 063 40 867
Budsjett 28 849 31 227 33 433 35 412
Avvik -1 202 -171 -1 630 -5 455

Enheten hadde et merforbruk på 5 455 107 kroner i 2018.

Ytelser til livsopphold fikk et merforbruk på 5,5 mill. kroner, mens kvalifiseringsprogrammet fikk et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Utbetalinger av ytelser til livsopphold som må dekkes av enhetens ramme, økte med 3,9 mill. kroner fra 2017 til 2018. I tillegg kommer ytelser til flyktninger i integreringsperioden som refunderes fra flyktningetjenesten som var tilnærmet uendret fra 2017.

Lønnsutgifter og andre driftsarter fikk et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Det har også i 2018 vært ekstra fokus på ungdom og langtidsmottakere av sosialhjelp. Jobbstart, som er et samarbeid med ressurstjenesten, ble videreført i 2018. Enheten overførte i henhold til budsjett 5,1 mill. kroner i driftstilskudd 2018 til Krisesenteret for Molde og omegn.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved enheten er fortsatt høyt, med en økning i langtidsfravær. Enheten har fokus på at ansatte skal oppleve mestring jamfør myndiggjorte og løsningsorienterte ansatte i NAV. Dette vil enheten ha spesielt fokus på i forbindelse med planlagte organisasjonsendringer.

Fokuset på HMS og IA-arbeidet fortsetter og sikkerheten til de ansatte skal være best mulig.

Årsverk:

Økning i antall årsverk i 2018 skyldes oppretting av 3 prosjektstillinger til individuell jobbstøtte (IPS) kommune. I tillegg ble ett årsverk overført fra flyktningtjenesten for tettere oppfølging av flyktninger.

Økningen i antall årsverk i 2017 skyldes aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som ble innført fra januar 2017. Enheten valgte da å bemanne opp for å ha en enda tettere oppfølging av brukerne.

Tjenesteleverandør

Fokuset til enheten er arbeid først. Tiltaket «Jobbstart», som er et samarbeid med ressurstjenesten, ble videreført også i 2018. Dette tiltaket retter seg i hovedsak mot ungdom som har falt ut fra skole eller arbeid. Gruppen unge som sliter med å fullføre videregående skole og komme seg videre etter endt skolegang er fortsatt økende.

Enheten har i 2018 prøvd ut NAV-veileder i videregående skole sammen med Romsdal videregående skole. Dette har vært vellykket og vil bli videreført i 2019.

Molde IPS kommune er startet opp i 2018 og er innvilget tilskuddsmidler til 3 prosjektstillinger for inntil 3 år med krav til kommunal egenfinansiering. Prosjektet skal bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet. Prosjektet utføres i samarbeid med ressurstjenesten. Molde IPS kommune har etter 4 måneders drift hatt sin første eksterne kvalitetsevaluering og allerede fått godkjent kvalitet.

NAV Molde er også tildelt tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret i Molde kommune tilsvarende 2 stillinger. Målsettingen er å utvikle kunnskapsbasert, helhetlig og samordnet tjeneste på tvers av sektorer og etater som skal bidra til at unge, samt flyktninger under 30 år, skal få styrket sine muligheter til å kunne ta arbeid, være i aktivitet og tilbys oppfølgingstjeneste i bolig. Prosjektet har i 2018 jobbet frem to tiltak, Moldeinvest og NAVinvest, som skal videreutvikles og implementeres i løpet av 2019.

Prosjektet «bedre samarbeid» har bidratt til et tettere og mer koordinert samarbeid mellom flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter og sosialtjenesten NAV Molde. Samarbeidet videreutvikles i 2019.

Fremtidige utfordringer

Den mest krevende utfordringen for enheten fremover er vekst i sosialhjelpsutbetalingene. Hovedårsaken til økningen er at det spesielt i årene 2014–2016 var et stort antall bosatte flyktninger. Redusert måloppnåelse i integreringsarbeidet har i tillegg ført til at flere personer ikke har kommet i lønnet arbeid eller utdanning. Både næringslivet og enheter i kommunen må bidra for å lykkes med arbeidsinkludering. Prosjektet «bedre samarbeid» skal bidra til et tettere og mer koordinert samarbeid mellom flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter og sosialtjenesten NAV Molde.

Regelendringer i forhold til arbeidsavklaringspenger har ført til at flere har fått behov for økonomisk stønad. Tettere og tidligere oppfølging er essensielt for å snu denne utviklingen.

Husbankens endringer i bostøtteordningen er utfordrende økonomisk og flere må ha bistand for å klare sine husleiekostnader. Riktige boliger er fortsatt en utfordring for enhetens brukergruppe. Små og rimelige boalternativer er ønskelig.

KOSTRA

3 247 3 548 3 749 3 976
3 433 3 701 3 909 4 107
3 070 3 629 4 165 5 911
Netto driftsutgifter råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger i målgruppen. For Molde kommune omhandler denne indikatoren i all hovedsak sosialtjenesten NAV Molde og flyktningtjenesten. I 2015 var sosialtjenesten NAV Molde klart størst med 2/3 av utgiftene innenfor denne indikatoren i Molde kommune. Fra 2017 er det flyktningtjenesten som er den største enheten innenfor denne indikatoren.

I 2018 økte netto driftsutgifter for indikatoren i Molde kommune med 15,9 mill. kroner mens sammenligningsgruppene kun fikk en svak vekst.

Den største økningen er knyttet til flyktningtjenesten med 8,8 mill. kroner. Av dette er 6,1 mill. kroner finansiert gjennom økt tilskudd 2 som er et særskilt tilskudd i integreringstilskuddsordningen og som dermed ikke kommer til fratrekk i indikatoren. I tillegg er 6,1 mill. kroner flyttet fra funksjon for barnevern til denne funksjonen (enslige mindreårige flyktninger). Flyktningtjenesten har totalt sett redusert sine netto driftsutgifter i 2018, men dette kommer ikke frem i denne indikatoren, det kommer frem i indikatoren for barnevern.

Netto utgifter hos sosialtjenesten NAV Molde økte i 2018 med 6,1 mill. kroner. Av dette var 4,8 mill. kroner av dette var knyttet til fondsføringer. Enheten mottok statlige tilskudd i 2017 som ble satt av til fond. Dette bidro til å redusere indikatoren i 2017 med 2,6 mill. kroner. I 2018 er disse midlene brukt og det gir i tillegg en utgiftsvekst på 2,2 mill. kroner. Utover dette har sosialtjenesten økt sine utgifter med 1,3 mill. kroner i denne indikatoren i 2018. Det har først og fremst gått til økte lønnsutgifter.

Utgiftene hos flyktningtjenesten er finansiert gjennom integreringstilskuddet. Dette tilskuddet er ikke med i denne indikatoren, da tilskuddet ikke er øremerket tjenesten. Det innebærer at kommuner som tar imot relativt mange flyktninger, vil få høyere utgifter i denne indikatoren, men som blir finansiert av statstilskudd.

Molde kommune har høyere netto driftsutgifter enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Noe av dette kan forklares med at Molde kommune, relativt sett, har tatt imot flere flyktninger de siste årene enn de to sammenligningsgruppene. I tillegg har Molde kommune de siste årene hatt en stor vekst i særskilte statstilskudd til flyktninger. Dette er finansiert gjennom integreringstilskuddet som ikke inngår i indikatoren. Utover dette må det være lokale prioriteringer som forklarer forskjellen. Molde kommune har de siste par årene valgt å prioritere å opprettholde antall ansatte for å få arbeidet godt mot sosialhjelpsmottakere og innbyggere med særskilte behov.

1 617 1 725 1 819 1 928
1 824 1 933 2 041 2 152
1 003 1 075 1 185 1 654
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til sosialhjelp per innbygger i hovedmålgruppen. Indikatoren viser at Molde kommune i hele perioden har hatt relativt lave utgifter til sosialhjelp sammenlignet med landet uten Oslo og kommunegruppe 13. Dette er i tråd med hvordan Molde kommune kommer ut på målinger rundt sosiale utfordringer, noe som også gir utslag i inntektssystemet. Indikatoren omfatter også økonomisk sosialhjelp til bosatte flyktninger i kommunen. I 2018 ble det imidlertid en markert økning og utgiftene til sosialhjelp økte med 7,6 mill. kroner. Sammenligningsgruppene har fortsatt større sosialhjelpsutbetalingene per innbygger i målgruppen, men det kan virke som om den nasjonale trenden, med vekst i sosialhjelpsutbetalingene, også begynner å gjøre seg gjeldene for Molde kommune.

I de tre første årene i perioden viser indikatoren at Molde kommune hadde en forholdsvis svak vekst i sosialhjelpsutbetalingene. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er i Molde kommune delt mellom sosialtjenesten NAV Molde og flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten dekker utbetalinger til flyktninger innenfor den femårige integreringsperioden. For denne gruppen var det en klar økning i 2016 og 2018. Sosialtjenesten NAV Molde har ansvar for økonomisk sosialhjelp for flyktninger etter den femårige integreringsperioden, og økonomisk sosialhjelp til alle andre mottakere i kommunen. Utbetalingene fra sosialtjenesten NAV Molde har vært stabile fra 2015 til 2017, men får en klar økning i 2018 på 4,7 mill. kroner (økt med 49 pst.). For hele kommune samlet har sosialhjelpsutbetalingene økte med 10,5 mill. kroner fra 2015 til 2018. Det er en økning på 64,2 pst.

Molde kommune har prioritert å få ned antall langtidsmottakere og forhindre ungdom fra å bli sosialhjelpsmottakere. Utviklingen i indikatoren tyder på at Molde kommune så langt har lykkes med å forhindre en stor økning i antall sosialhjelpsmottakere. Den store økningen av utgiftene i 2018 kan imidlertid bli utfordrende for kommunen dersom veksten videreføres på samme nivå i årene fremover.

Utvalgte nøkkeltall, konsern

Utvalgte nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Prioritering
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, i pst. 59,7 58,5 57,8 34,6 34,6 34,7 39,5 39,1 39,0
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, i pst. 29,6 28,4 28,0 52,2 52,2 52,4 48,6 48,5 48,5
Andel netto driftsutgifter til personer med rusproblemer, i pst. 10,7 13,1 14,2 13,1 13,2 12,9 11,9 12,4 12,5
Dekningsgrad
Sosialhjelpsmottakere 544 542 549 49 581 - 53 054 117 021 - 120 071
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere, i pst. 2,0 2,0 2,0 - - - - - -
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18–24 år, måneder 4,3 4,2 4,5 - - - - - -
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25–66 år, måneder 5,0 5,0 5,4 - - - - - -
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 191 184 216 18 682 - - 40 815 - 44 476

Om enheten

Sosialtjenesten NAV Molde yter tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Husbankens tilskudds- og låneordninger som bostøtte og startlån er også tjenester som ytes fra enheten.

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområder i NAV. Det å gi mennesker mulighet til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel for å møte utfordringene, samt at det blir etablert gode samarbeidsarenaer med kommunens øvrige enheter og det lokale næringsliv.

Erfaringene med eget ungdomsteam og samarbeidet med ressurstjenesten for gruppen unge er positive. Her er det satt inn ekstra ressurser for å møte en stadig økende gruppe unge med utfordringer, både i skole og arbeid.

Direkte til side