Bergmo omsorgssenter

Hovedtall

1,0 %
Resultat
4,4 %
Andel av samlet driftsramme
93,6
Årsverk
7,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 73 770 64 030 64 366 64 931
Budsjett 73 344 63 828 64 507 65 592
Avvik -426 -202 141 661

Enheten hadde et mindreforbruk på 661 132 kroner i 2018.

Det er positivt avvik både ved sykehjemmet og innen hjemmebaserte tjenester. Ved sykehjemmet er lavt sykefravær samt vakante sykepleierstillinger forklaringer til mindreforbruket. Ved hjemmetjenesten skyldes avviket redusert innleie av vikarer i tillegg til noen vakante stillinger. Institusjonskjøkkenet fikk et merforbruk som er knyttet til kjøp av matvarer samt utskifting av defekt utstyr ved kjøkkenet.

Bergmo omsorgssenter har de 2 siste årene levert årsresultat med mindreforbruk. En årsak til dette er at enheten over flere år har hatt fokus på ledelse, og lederrollen, noe som har resultert i en sterk ledergruppe.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykehjemmet ved Bergmo omsorgssenter har et svært lavt sykefravær og ved flere målinger gjennom 2018 har fraværet vært under 3,0 pst.

Hjemmetjenesten har høyere sykefravær enn sykehjemmet. Dette skyldes blant annet mange svangerskap i personalgruppen. Tilrettelegging i tilstrekkelig grad har ikke vært mulig og dette har resultert i hel eller gradert sykemelding.

Utvidet bruk av egenmeldinger istedenfor sykemeldinger fra lege har hatt svært positiv effekt ved enheten. Aktivitetsplikt under sykemeldingsperioden har i tillegg til tett oppfølging også gitt gode resultat. Tydelig ledelse og myndiggjøring av medarbeiderne er også faktorer som spiller inn i sykefraværsarbeidet.

Årsverk:

Endringer i årsverk de siste årene skyldes variasjoner utfra hvor mye ekstra ressurser som leies inn ved ferieperioder, sykefravær samt til tjenestemottakere med endret ressursbehov. I 2018 har enheten også hatt noen vakante stillinger. Reduksjon av årsverk i 2016 skyldes overføring av psykisk helse til helsetjenesten.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Bergmo omsorgssenter hadde i 2018 svært høy svarprosent på medarbeiderundersøkelsen. Sykehjemmet hadde 91 pst. og hjemmetjenesten hadde 90 pst. Dette viser et stort engasjement hos de ansatte. Det har over tid vært jobbet godt med faget ledelse i ledergruppen. Begge avdelingene viser at de har god rolleforståelse og fleksibilitetsvilje.

Laveste skår hadde kompetanseutvikling. Enheten har bestemt at det videre jobbes med rolleavklaring, ledelse og mestringsklima.

Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2018.

Om enheten

Sykehjem

Resultatområdet har driftet 47 langtidsplasser. Sykehjemmet har to avdelinger med 19 plasser og én avdeling med ni plasser. Enheten har fokus på aktiviteter i hverdagen, der blant annet alle avdelingene har faste dager med utflukter, ballspillturneringer, leseombud, bingo og musikkterapi.

Kjøkken

Kjøkkenet produserte mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken sykehjem samt til hjemmeboende. Kjøkkenet har fokus på hjemmeprodusert mat, ernæring og fleksibilitet. Kjøkkenet tar årlig imot kokkelærlinger.

Hjemmetjenester

Enheten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Bergmo omsorgsdistrikt.

Avdelingen har i 2018 hatt en totalrenovering av hjemmetjenestens lokaler. Dette har ført til en fordobling av areal, nye medisinrom, gode arbeidsplasser med oppgradering av PC-er og lyse og trivelige lokaliteter med bedre ventilasjon.

Dagavdeling

Enheten gir avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre og drifter 20 plasser hver ukedag.

Direkte til side