Glomstua omsorgssenter

Hovedtall

-2,1 %
Resultat
7,4 %
Andel av samlet driftsramme
167,6
Årsverk
12,0 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 117 618 108 539 114 020 113 492
Budsjett 112 060 102 735 106 479 111 124
Avvik -5 558 -5 804 -7 541 -2 368

Enheten hadde et merforbruk på 2 367 577 kroner i 2018.

Det største avviket er knyttet til hjemmetjenesten inklusive bofellesskapet på Gotfred Lies plass som fikk et samlet merforbruk på 1,4 mill. kroner. Årsaken er behov for ekstra innleie for å kunne gjennomføre vedtakene. Bofellesskapet ved Gotfred Lies plass har også hatt økt ressursbruk på grunn av utfordringer med å få pasienter flyttet til riktig tjenestetilbud.

Institusjonskjøkken fikk et merforbruk på 0,6 mill. kroner og det er spesielt kjøp av matvarer som har avvik. Kjøkkenet har økt leveransen til korttidsavdeling, nytt dagsenter og ressurstjenestens bofellesskap på Råkhaugen.

Øvrig institusjonsdrift fikk et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Årsaken er ressurskrevende tjenestemottakere samt sykefravær spesielt hos nattbemanning, noe som medfører økte lønnsutgifter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en økning i sykefraværet. Mange av de langtidssykemeldte har utfordringer som ikke er arbeidsrelatert. Det arbeides aktivt i samhandling med medarbeiderne i forhold til resultatene i 10-faktor undersøkelsen og NED-prosjektet. Enheten har fokus på å få til en positiv utvikling i sykefraværet. Det er tett oppfølging av sykemeldte der det gjennomføres samtaler og tilrettelegging der det er mulighet for det. Arbeidet med sykefravær er et kontinuerlig arbeid der ledergruppen og ansatte for øvrig arbeider sammen.

Årsverk:

I 2018 ble antall utførte årsverk redusert med 4,7 årsverk. Noe av årsaken er avslutning av vikarpool. I tillegg ble antall årsverk til ressurskrevende tjenestemottakere redusert med 2,8 årsverk. Ellers påvirkes antall årsverk utfra hvor mye ekstra ressurser som leies inn ved endringer i vedtaksmengde, i ferieperioder og ved sykefravær.

Reduksjon av årsverk i 2016 skyldtes i hovedsak reduksjon av antall sykehjemsplasser samt overføring av psykisk helse til helsetjenesten. I 2017 var det en økning i antall utførte årsverk som var knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Sykehjemmet hadde svarprosent på 69, mens hjemmetjenesten hadde en svarprosent på 38. Resultatmessig er tilbakemeldingene på mange områder likt med poengsum i Norge for øvrig. Faktorer der enheten skiller seg ut er: relevant kompetanseutvikling, autonomi og mestringsklima. Dette er områder som enheten nå skal arbeide med for å forbedre.

Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2018. Enheten har etablert brukerutvalg som består av to pårørende, oversykepleier institusjon og enhetsleder.

Om enheten

Sykehjem

Institusjonen har 48 plasser der fire plasser er for yngre med nevrologiske lidelser.

Kjøkken

Institusjonskjøkkenet produserer mat til Glomstua og Råkhaugen sykehjem, de tre dagsentrene ved de to sykehjemmene, bofellesskapene ved Gotfred Lies plass 1 og på Råkhaugen samt til hjemmeboende. Råkhaugen sykehjem har blitt utvidet i denne perioden og fått korttidsplasser, noe som gir økt produksjon ved kjøkkenet. I tillegg har ressurstjenesten startet opp bofellesskap i Råkhaugvegen 10 som det også leveres mat til. Tidspunkt for servering av middag er flyttet til ettermiddagen.

Hjemmetjenester

Enheten gir helse- og omsorgstjenester til personer i alle aldre i et geografisk område fra Julsundet og til grensen mot Bergmo omsorgssenter. Det er en kontinuerlig økning i antall brukere og vedtak.

Nattpatruljen

Enheten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Molde kommune, samt bofellesskapet ved Gotfred Lies plass.

Dagavdeling

Dagsenteret er et avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Det driftes 20 plasser hver dag.

Bofellesskap

Bofellesskapet ved Gotfred Lies plass har 22 døgnbemannede boenheter.

Direkte til side