Helsetjenesten

Hovedtall

2,8 %
Resultat
5,3 %
Andel av samlet driftsramme
93,3
Årsverk
6,0 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 62 423 90 552 76 232 77 284
Budsjett 64 077 90 695 78 646 79 470
Avvik 1 654 143 2 414 2 186

Enheten hadde et mindreforbruk på 2 186 108 kroner i 2018.

Hovedårsaken til mindreforbruket er vakante stillinger og merinntekter fra eksterne tilskudd. Ansettelse av sykehjemslege ble utsatt, en psykologstilling fikk ikke søkere, og det tok tid å ansette jordmor, helsesykepleiere og PP-rådgivere. Helsetjenesten har i 2018 hatt til sammen 15 prosjekt med eksterne tilskudd på tilsammen 15,0 mill. kroner. Noen av prosjektene supplerer driften og bidrar til utgiftsreduksjoner. Av negative avvik nevnes mindreinntekt på 0,6 mill. kroner på egenandeler innen fysioterapi. Økte egenandeler ble innført fra 2017, men det har vist seg at inntekten ble lavere enn rammeendring fra statsbudsjettet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten ligger med et fravær på 6,0 pst. som er under det kommunale snittet. Langtidsfraværet utgjør 4,1 pst. Personer har her hatt alvorlige sykdommer og flere er blitt uføre. Det jobbes kontinuerlig med trivsel og tilrettelegging, og virksomheter som tidligere hadde høyt fravær har redusert dette. Tydelig ledelse, myndiggjøring av ansatte og holdningsskapende arbeid har vært viktig i denne prosessen.

Årsverk:

Totalt er det ingen endring i utførte årsverk fra 2017 til 2018. Det er imidlertid interne variasjoner som stort sett skyldes bruk av stillinger til ulike prosjekt. Reduksjon av årsverk fra 2016 og 2017 skyldes i hovedsak overføring av psykisk helse til ressurstjenesten fra mars 2017. I tillegg til utførte årsverk kommer avtalehjemler til ansatte innen privat virksomhet med 28 fastleger og 15 årsverk avtalefysioterapeuter.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Helsetjenesten har bedret sitt resultat siden forrige undersøkelse, og snittet var nå cirka 0,2 over Molde og landet. Verdiene har bedret seg innen omtrent alle virksomhetene og på alle de målte parameterne. Undersøkelsen bearbeides videre i den enkelte virksomhet, og det er fortsatt ting å ta tak i.

Tjenesteleverandør

Høsten 2018 ble det gjennomført brukerundersøkelse ved syv fysikalske institutt som til sammen har 14,5 årsverk avtalefysioterapeuter. Det var 465 deltakere i undersøkelsen og en svarprosent på 66,5 pst. Gjennomsnittsalder var 53 år. Resultatet var jevnt over fornøyde pasienter/brukere og gode tilbakemeldinger på tjenesten. I 2019 planlegges brukerundersøkelse for frisklivssentralen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Nye elbiler 3193 283 500 217

Tjenestebiler

Det ble også i 2018 kjøpt inn to elbiler til tjenesten innenfor vedtatt ramme. Den siste bilen ble imidlertid levert så sent at den ble regnskapsført i 2019 med 0,2 mill. kroner. Ubrukt bevilgning fra 2018 vil derfor bli søkt overført til budsjett 2019.

Helsetjenesten ønsker å ha en miljøvennlig bilpark som også gir reduserte driftsutgifter og som dermed finansieres gjennom trekk i enhetens driftsramme.

Fremtidige utfordringer

Åtte kommuner er med i planleggingen av en utvidet legevakt. Det er kommunene Aukra, Midsund, Rauma og Sunndal i tillegg til dagens interkommunale legevakt med Eide, Fræna, Nesset og Molde. Kommunen har blitt valgt ut som en statlig pilot i legevaktorganisering, og mottar et tilskudd på 8,0 mill. kroner i prosjektperioden for blant annet å opprette legevaktsatellitter i Rauma, Sunndal, Aukra og Midsund. Legevaktsatellittene skal bistå i konsultasjon med lege i Molde når lokal lege ikke er på vakt.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har vært et statlig satsingsområde de siste årene og enheten har mottatt prosjektmidler og økt rammeoverføring. Rammeoverføringene har tillatt en fast økt bemanning på 100 pst. psykolog og 100 pst. jordmor. Det er nå fire stillinger for helsesøster i prosjekt som ikke har tilsvarende rammeøkning. Enheten har håp om å få prosjektmidler til disse også i 2019, men dette er siste året med statlige midler. Dersom rammeøkning ikke bevilges, vil tjenesten bli redusert med fire årsverk, noe som har store konsekvenser innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Det er mange foreslåtte tiltak i kommunens helse- og omsorgsplan. Ett av disse tiltakene er utgreiing av nytt helsehus med plass til blant annet legevakt og rehabiliterings- og frisklivstilbud. I planen foreslås det også å sette i gang tilsetting av ny fastlegeavtale når tilbudet i kommunen er på under 500 ledige listeplasser. Tilsetting av ny hjemmel med oppstart i 2019 er igangsatt. I tillegg er fastlegeordningen under press og det er signal om at listelengden til den enkelte fastlege skal reduseres. Dette vil kreve flere nye hjemler i Molde.

Endringer i helseforetakets tilbud kan bli en utfordring. Det kan se ut til at helseforetaket ønsker å redusere sine tjenester slik at kommunen må overta flere oppgaver. Helseplattformen er under utvikling. Denne vil medføre klare endringer i dokumentasjon og kommunikasjon mellom helsepersonell. Det er usikkert hvor mye ressurser innføringen vil kreve.

PP-tjenesten jobber godt på systemnivå med å hjelpe barnehager og skoler. Dette er et krevende arbeid, både for tjenesteleverandør og tjenestemottaker. PP-tjenesten ønsker å ha fokus på en god og inkluderende opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

Kommuneutvidelsen trer i kraft fra 1. januar 2020. Ny kommune medfører en stor omorganisering av helsetjenesten. Driften i siste halvår 2019 vil dermed bli preget av nødvendige omlegginger.

KOSTRA

1 659 1 772 1 833 1 973
1 415 1 485 1 536 1 646
1 631 1 638 1 648 1 681
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger, konsern

Molde kommunes netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger har vært stabil de siste fire årene. Det vil si at utgiftene i stor grad har endret seg i takt med antall innbyggere i kommunen.

I de to sammenligningsgruppene har indikatoren økt forholdsvis jevnt i perioden. Molde kommune har fremdeles høyere utgifter enn kommunegruppe 13, men forskjellen har blitt redusert gjennom perioden. Landet uten Oslo har gått forbi Molde kommune med en forholdsvis jevn økning de siste årene.

Molde kommunes utgifter til legevaktformidling økte i 2015 med 1,1 mill. kroner på grunn av ny avtale om legevaktformidling med helseforetaket. Til tross for dette ble indikatoren redusert i 2015. Oppstart av hverdagsrehabilitering fra høsten 2016, økte netto driftsutgifter med 1,0 mill. kroner i 2016 og ytterligere 1,4 mill. kroner i 2017. Etablering av det nye tjenestetilbudet forklarer deler av endret indikator for Molde kommune. I 2017 ble 2,7 mill. kroner av mottatt statstilskudd satt av på bundne driftsfond fra denne indikatoren.

I 2018 økte netto driftsutgifter til indikatoren med 1,0 mill. kroner noe som blant annet skyldes økt driftstilskudd til leger og fysioterapeuter. Fondsavsetninger inngår ikke som en utgift i indikatoren, og dette er en årsak til at indikatoren ikke ble høyere i 2018. I 2018 ble 7,9 mill. kroner av mottatt statstilskudd satt av på bundne driftsfond, spesielt stort var ubrukt tilskudd til pilotprosjekt legevakt som videreføres i 2019. Det er grunn til å tro at indikatoren vil øke i 2019 når fondsavsetningene fra 2018 inntektsføres. Det skyldes at bruk av bundne fond heller ikke er en inntekt som inngår i indikatoren. I 2018 ble det inntektsført 2,0 mill. kroner i bruk av bundne fond på denne tjenesten.

For Molde kommune påvirker brukere fra nabokommunene denne indikatoren noe. Dersom det hadde vært kompensasjonsordninger for alle tjenestene innenfor tjenesteområdet, ville Molde kommune hatt noe lavere netto driftsutgifter. Hvordan dette ville slått ut i forhold til kommunegruppe 13 er ikke mulig å anslå. Det er trolig flere regionsenterkommuner i kommunegruppe 13, som på lik linje med Molde kommune, har brukere fra nabokommunene innenfor dette tjenesteområdet.

Utvalgte nøkkeltall, konsern

Utvalgte nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter i pst. av samlede netto driftsutgifter 4,8 4,5 4,6 4,3 4,3 4,5 4,7 4,6 4,8
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,8 11,7 11,7 10,3 10,5 10,7 10,7 11,1 11,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,43 0,40 - 0,68 0,59 - 0,56 0,55 -
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,1 10,0 10,9 9,0 9,2 9,2 9,2 9,5 9,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst i pst. 94,2 97,6 96,1 90,9 89,5 90,6 91,8 90,6 90,1

Andre nøkkeltall

Forebyggende helsetiltak (FHT)

Forebyggende helsetiltak (FHT)
Svangerskapsomsorg Helsestasjon Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Konsultasjoner/kontakter 1 945 2 823 3 284 5 190 4 932 5 191 5 145 6 867 8 635 3 168 3 333 3 254
Ekstra konsultasjoner 294 212 258 1 221 1 177 1 297 2 346 2 336 2 803 - - -
Hjemmebesøk 59 183 241 278 233 268 - - - - - -
Telefonkontakter 1 279 1 075 1 325 1 212 1 120 1 115 1 255 1 478 1 828 239 882 887
Samarbeidsmøter/ansvarsgruppe 5 3 8 5 12 18 136 136 182 2 109 95
Født i Molde 285 247 282 285 - 282 - - - - - -
Nye gravide i Molde 343 301 334 - - - - - - - - -
Laboratorie- og prøvesvar 445 436 455 14 59 96 - - - 987 998 1 160

Om enheten

Helsetjenesten består av følgende virksomheter:

  • Legetjenesten, herunder, 28 fastleger på syv legekontor samt sykehjemsoverlege, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, skoleleger, to leger i spesialisering (tidligere kalt «turnusleger») og kommuneoverlege.
  • Legevakt for Eide, Fræna, Molde og Nesset kommuner, kommunal akutt døgnpost (KAD) for Aukra, Eide, Molde og Nesset, og de kommunalt drevne legekontorene.
  • Ergoterapi, fysioterapi, rehabiliteringsteam, hverdagsrehabiliteringsteam og frisklivssentral, inkluderer private fysikalske institutt (avtalefysioterapeuter), kommunalt ansatte ergoterapeuter og fysioterapeuter.
  • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, herunder familieveiledere, psykolog, jordmortjeneste også for Aukra og helsestasjon for ungdom, studenter og immigranter.
  • Pedagogisk psykologisk tjenestekontor, herunder tjenester til Aukra, Midsund og Molde kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Logopedtjenester.
  • Forebyggende tjenester og miljørettet helsevern, hygieneingeniør, kommuneoverlege og reisevaksinasjonskontor.

Direkte til side