Kirkebakken omsorgssenter

Hovedtall

-5,5 %
Resultat
3,0 %
Andel av samlet driftsramme
69,2
Årsverk
15,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 56 020 53 019 48 027 47 002
Budsjett 50 969 51 795 45 056 44 534
Avvik -5 051 -1 224 -2 971 -2 468

Enheten hadde et merforbruk på 2 467 677 kroner i 2018.

Merforbruket er knyttet til sykehjemsdriften som fikk et merforbruk på 2,5 mill. kroner. Utsatt oppstart av ny korttidsavdeling fra 2018 til 2019 ga i tillegg et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Hjelpemiddelforvaltning og drift av vaskeri fikk mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2018.

Enheten har hatt et høyt sykefravær noe som har ført til merforbruk på innleie av vikarer, overtidsgodtgjørelse og tariffestede tillegg. Tariffestede tillegg blir ved sykefravær betalt ut til flere personer. Årsak til merforbruk på fastlønn skyldes i hovedsak at det har tatt tid å få ned overtallighet etter omorganisering av enheten i 2016 da antall sykehjemsplasser ble redusert. Overtalligheten er fjernet fra 2019.

Enheten opplever at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere inn i vakante stillinger. For å frigjøre tid til sykepleier når denne har bakvakt på flere avdelinger, har det vært nødvendig å leie inn vikarer på enkeltvakter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved enheten er fremdeles høyt. Enheten har tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og melder at mye av sykefraværet ikke er arbeidsrelatert. Individuelle tiltak settes i gang fortløpende og er en integrert del av sykefraværsoppfølgingen. Enheten tilrettelegger der det er mulig. Det arbeides aktivt i forhold til arbeidsmiljøet.

Årsverk:

Resultatområdet har i perioden hatt en reduksjon i antall årsverk som må sees i sammenheng med omorganisering av tjenestetilbudene. Fra 2016 ble drift av Rosestua overført til helsetjenesten. I 2017 ble 8 korttidsplasser flyttet fra Kirkebakken omsorgssenter til Råkhaugen omsorgssenter. Tilbudet ved Kirkebakken omsorgssenter ble i tillegg redusert fra 8 til 4 rehabiliteringsplasser, med påfølgende reduksjon i pleiefaktor/årsverk. Seksten plasser ble omgjort fra korttidsplasser til langtidsplasser noe som også påvirker antall årsverk.

Enheten har ikke hatt noen store endringer i årsverk fra 2017 til 2018. Reduksjon i faste årsverk sees i sammenheng med fortløpende reduksjon av overtallighet. Enheten har som mål å redusere variable årsverk. Det er vanskelig når enheten har et høyt sykefravær samt utfordringer med å rekruttere inn i vakante stillinger.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført høsten 2018. Resultatene viser at enheten har forbedret resultat på 9 av 10 faktorer. Den siste faktoren skårer enheten likt med 2016. Enheten trekker spesielt frem skår på mestringsorientert ledelse som har gått fra 4,3 til 4,5, relevant kompetanseutvikling fra 3,4 til 3,8 og prososial motivasjon fra 4,6 til 4,8. Enheten har for 2018/2019 valgt å gjennomføre en psykososial vernerunde og avventer resultat fra denne før arbeidet med tiltak starter. Arbeidet er forankret i lokalt AMU.

Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2018.

Om enheten

Sykehjem

I 2018 har institusjonen driftet 28 korttidsplasser, 4 plasser for rehabilitering og 16 langtidsplasser, til sammen 48 sykehjemsplasser.

Vaskeri

Enheten vasker tøy for Kirkebakken omsorgssenter, kommunalt akutt døgntilbud, legevakt og Gofred Lies plass bofellesskap.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til Råkhaugen, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.

I lokalene på Kirkebakken driftes også interkommunal legevakt, kommunale akutte døgnplasser, fastlegekontor og fysio- og ergoterapitjenester. Helsetjenesten er driftsansvarlig for disse tjenestene. Ressurstjenesten leverer også tjenester med lokalene til Kirkebakken helsehus som utgangspunkt. Rosestua er dagtilbud for mennesker med psykiske helseplager og er organisatorisk underlagt ressurstjenesten.

Direkte til side