Kleive og Skåla omsorgssenter

Hovedtall

0,1 %
Resultat
4,4 %
Andel av samlet driftsramme
90,7
Årsverk
7,4%
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 61 432 61 176 63 525 65 554
Budsjett 61 086 60 714 63 041 65 631
Avvik -346 -462 -484 77

Enheten hadde et mindreforbruk på 77 298 kroner i 2018.

Hovedårsaken til mindreforbruk er at arbeidsmengden i hjemmetjenesten har vært slik at det har vært mindre behov for å leie inn vikar ved sykdom og annet fravær. Mindreforbruk i ordinær hjemmetjeneste har også finansiert merforbruk til BPA-tiltak som fikk utvidet sitt vedtak om tjenester i 2018. Institusjonene og hjemmetjenesten samarbeider godt med å bruke kompetanse på tvers av områdene og det er også positivt med tanke på fleksibilitet og ressursutnyttelse.

Kjøkkenet på Kleive fikk et merforbruk som følge av inntektssvikt på grunn av mindre salg av mat til hjemmeboende. Enheten har hatt et stabilt, lavt sykefravær i hele 2018 og jobber aktivt for å bevare et godt arbeidsmiljø. Lavt fravær er positivt for kvalitet og kontinuitet i tjenesten, samt for enhetens økonomi.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt et lavt fravær over flere år. Et godt arbeidsmiljø er noe det må arbeides aktivt med og alle medarbeidere må bidra. Enheten tilstreber å ha systematikk og en rød tråd i det som gjøres og arbeider bevisst med følgende temaer:

  • Myndiggjøring i alle ledd – gir ansvar og har full tillit til at medarbeiderne mestrer arbeidsoppgavene sine
  • Rolleklarhet og likeverd – alle medarbeidere vet kompetanseområdet sitt og alle arbeidsoppgaver er like viktig for helheten
  • Kompetanseheving – alle medarbeidere skal være trygg i jobben sin
  • Etisk refleksjon satt i system – tilstrebe felles faglig forståelse og unngå at jobben tas med hjem
  • Lederutvikling – interne ledersamlinger minst 4 ganger i året. Øve seg i å bli gode ledere, der en støtter/ veileder hverandre
  • Informasjon – alle medarbeidere skal vite «alt»

Årsverk:

Årsverkene vil variere utfra hvor mye ekstra ressurser som leies inn i ferieperioder, ved sykefravær samt til tjenestemottakere med økt ressursbehov. I 2018 klarte hjemmetjenesten seg stort sett med grunnbemanning, slik at det i perioder ikke har vært nødvendig å leie inn vikar ved fravær.

I tillegg har 50 pst. av enhetslederstillingen fra 15. september 2018 vært delvis vakant på grunn av overgang til stilling i nye Molde kommune. Avdelingssykepleier ved Skåla sykehjem har i perioden fått utvidet administrasjonstid slik at reell reduksjon er på cirka 20 pst. stilling.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i 2018. Begge omsorgsdistriktene har resultat som viser at medarbeiderne er godt fornøyd med arbeidsplassen. Enheten har et samlet resultat som ligger over landsgjennomsnittet, og har siden undersøkelsen i 2016 stort sett forbedret skår på alle 10 faktorer. Medarbeiderne har arbeidet med å analysere resultater fra undersøkelsen. Det er valgt ut to områder med høy skår, samt to områder med lavere skår som medarbeiderne har utarbeidet mål og tiltak til. Arbeidet er ikke ferdig og fortsetter i 2019. Arbeidet knyttes til enhetens fokusområde arbeidsmiljø.


Tjenesteleverandør

Det ble ikke gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse i 2018.

Hjemmetjenesten har i 2018 hatt et mindre press enn tidligere år og en har stort sett klart å gi tjenester etter vedtak uten å være nødt å leie inn ekstra ressurser. Enheten kjøper tjenester til et BPA-tiltak som har fått utvidet vedtak og derfor delvis mangler finansiering.

Om enheten

Sykehjem

Resultatområdet driftet 41 langtidsplasser (24 plasser ved Kleive sykehjem og 17 plasser ved Skåla sykehjem).

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserte mat til beboere ved Kleive og Skåla sykehjem samt til hjemmeboende i begge distriktene.

Vaskeri

Begge institusjonene har egne vaskerier og vasker tøy for sitt omsorgsdistrikt.

Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Kleive omsorgsdistrikt og Skåla omsorgsdistrikt.

Dagavdeling

Begge omsorgssenter har avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Ved begge dagavdelingene driftes det i gjennomsnitt syv plasser hver ukedag.

Direkte til side