Råkhaugen omsorgssenter

Hovedtall

-2,0 %
Resultat
3,9 %
Andel av samlet driftsramme
92,1
Årsverk
10,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 44 952 51 257 53 958 59 471
Budsjett 43 981 49 777 53 545 58 300
Avvik -971 -1 480 -413 -1 171

Enheten hadde et merforbruk på 1 170 891 kroner i 2018.

Sykehjemsdriften fikk et merforbruk på 1,0 mill. kroner som i hovedsak skyldes ekstra innleie til ressurskrevende tjenestemottakere. Det er i tillegg merforbruk ved bofellesskapet på 0,4 mill. kroner, mens dagaktivitetstilbudet fikk et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et høyere sykefravær enn året før. Dette skyldes flere tilfeller av alvorlig sykdom blant de ansatte og fraværet er ikke arbeidsrelatert. Flere ansatte har gått av med AFP og alderspensjon i siste halvdel av 2018. Endringer og rekrutteringsbehov i ansattgruppen vil fortsette i årene fremover, da mange av de ansatte er rundt 60 år. Dette vil kreve økt satsing på rekruttering både av enheten selv og av Molde kommune som arbeidsgiver. Sykemeldte arbeidstakere følges opp gjennom samtaler og det tilrettelegges i forhold til aktivitetsplikten og restarbeidsevne der det er muligheter for det.

Årsverk:

Det er vanskelig å sammenligne årsverk ved enheten fra år til år ettersom det har vært endringer i driften de fleste av årene. Økning av antall sykehjemsplasser samt utvidet dagsenteraktivitet har påvirket antall årsverk. Ellers varierer utførte årsverk ut fra hvor mye ekstra ressurser en leier inn i ferieperioder, under sykefravær samt til tjenestemottakere med økt ressursbehov. I 2018 økte antall årsverk spesielt til ressurskrevende tjenestemottakere.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen viser en forbedring i alle faktorene i 2018, bortsett fra faktoren bruk av kompetanse. Kommentarene i undersøkelsen viser at svært mange ansatte opplever at grunnbemanningen er for lav. Grunnbemanningen har ikke vært endret de siste 20 årene. Når en vet at Råkhaugen omsorgssenter tar vare på de sykeste med en demenssykdom i kommunen, også de som tidligere fikk opphold på alderspsykiatrisk avdeling, vil det å øke grunnbemanningen bli et viktig tiltak fremover.

Tjenesteleverandør

Siden oppstart i 2013, har aktiviteten ved Råkhaugen vært under stadig utvikling. Årete 2018 har vært et spennende år på veien til å utvikle gode tjenester til personer med demens og deres pårørende. Kommunen har en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å skape en mer demensvennlig kommune. Det har vært holdt kurs for ansatte i drosjenæringen og butikkansatte.

Enheten har doblet dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende, åpnet 8 korttidsplasser, videreført brukerskoler for personer med ny diagnostisert demensdiagnose. Enheten var i 2018 med i et nasjonalt prosjekt «Systematisk oppfølging etter demensdiagnose». I tillegg er pårørendeskole og aktivitetsvennkurs gjennomført i nært samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Molde og omegn demensforening. Sistnevnte har også lørdagskafe en gang i måneden.

Kommunen har vedtatt sin første demensplan som en delplan av helse- og omsorgsplanen. Å få på plass et demensteam og starte utbygging av forsterkede plasser i institusjon, er det som står på planen for 2019.

Om enheten

Sykehjem

På Råkhaugen ligger kommunens skjermede enheter for personer med demens. I 2018 har institusjonen driftet 48 plasser, 40 plasser for langtidsopphold og 8 korttids-/avlastningsplasser.

Dagavdeling

Enheten leverer avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre og yngre med demens fra hele kommunen. Driften ble fordoblet fra januar 2017 ved hjelp av statlige midler og har i dag 55 plasser. Dagavdelingen har også åpent to kvelder i uken og på lørdager. Fra år 2020 forventes at tilskuddet til utvidet dagsenteraktivitet vil bli innarbeidet i kommunens rammetilskudd.

Grunnet store distanser og individuelle behov, driftes det desentraliserte plasser på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikter, samt ved bofellesskapet på Gotfred Lies plass og i leide lokaler ved Romsdalsmuseet.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har 8 boenheter og er et døgnbemannet botilbud for personer med demens.

Vaskeri

Enheten vasker alt tøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo sykehjem, samt bofelleskapet på Råkhaugen.

Direkte til side