Tiltak funksjonshemmede

Hovedtall

-8,2 %
Resultat
13,2 %
Andel av samlet driftsramme
258,6
Årsverk
12,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 151 875 167 673 182 862 213 975
Budsjett 154 055 161 043 172 600 197 684
Avvik 2 180 -6 630 -10 262 -16 291

Enheten hadde et merforbruk på 16 290 893 kroner i 2018.

I hovedsak skyldes merforbruket utgifter knyttet til nye tjenestemottagere i 2018, samt en videreføring av tjenester med oppstart i 2016 og 2017 som manglet finansiering. Lønn til støttekontakter og privat avlastning har vært under press over flere år og fikk et merforbruk på 3,1 mill. kroner i 2018.

Rapport fra ekstern konsulentgjennomgang av enheten ble presentert i juni 2018 og viste et stort potensiale for innsparinger. Enheten startet høsten 2018 et betydelig arbeid med strukturendringer og gjennomgang av vedtak. I 2018 ble effekten av arbeidet noe begrenset ettersom det samtidig ble fattet vedtak om nye tjenester som ble igangsatt. Enheten har i 2018 utgiftsført 0,5 mill. kroner for den eksterne konsulentgjennomgangen av tjenesten.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et fravær på 12,8 pst. Dette er en økning fra sist år tilsvarende 1,7 pst. Det er først og fremt økningen på sykemeldinger over 16 dager som er årsaken. Korttidsfraværet er ganske stabilt.

Enheten har jobbet systematisk med langtidsfravær, mønsterfravær og ansatte med ulike utfordringer som belaster arbeidsfellesskapet. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler i samarbeid med personalavdelingen der det er spesielle utfordringer og det tilrettelegges der det er mulighet for dette. At fraværet er høyt i de fleste driftsenhetene, utfordrer enheten i hverdagen og kan forringe kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Arbeid på dette området er en kontinuerlig prosess og det jobbes godt med NED-metodikk, holdningsskapende arbeid og enheten benytter NAV's virkemiddel.

Årsverk:

Søylene viser en økning på omlag 11 utførte årsverk for hvert av de siste tre årene. Økning i antall årsverk er knyttet til etablering av tjenester til et økt antall tjenestemottakere. Spesielt bidro etablering av tjenester på natt til de minste barna til en økning av variable årsverk i 2017.

Medarbeiderundersøkelse – 10 -faktor:

KS-undersøkelsen ble gjennomført høsten 2018 og ga et snitt resultat for enheten på 4,1. De to dårligste skårene var på relevant kompetanseutvikling som skåret 3,3 og på mestringsorientert ledelse som skåret 3,9. De to beste resultatene var på prososial motivasjon som skåret 4,7 og på fleksibilitetsvilje, som skåret 4,5. Alle driftsenhetene arbeider videre med tiltak i forhold til undersøkelsen.

Tjenesteleverandør

Enheten har gjennom året hatt en betydelig vekst i antall tjenestemottakere. I lys av konklusjonene etter den eksterne konsulentgjennomgangen, ble enheten ikke styrket økonomisk ved budsjettrevisjon i 2018.

Vinteren 2017/2018 hadde enheten tilsyn fra Fylkesmannen på avlastningstjenesten på Røbekk. I etterkant av dette ble det gitt 3 avvik. Gjennom 2018 har det vært jobbet vesentlig med endringer i avlastningstjenesten, både i forhold til volum og knyttet til bygningsmessige endringer. All SFO til barn fra 4. –7. trinn gis nå ved Tøndergård skole og ressurssenter. Dette har gitt betydelig roligere betingelser for barna i avlastningstjenesten og har også vesentlig redusert arenaskifter for de mest sårbare barna.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring, vil presset på de ulike tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Også i 2019 er enheten kjent med at flere ungdommer har behov for botjeneste og andre tilbud. Til tross for dette, er det ikke funnet rom for økte utgifter i gjeldende økonomiplanperiode.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet, er fortsatt utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har et betydelig individuelt behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Enheten ønsker å ha økt fokus på velferdsteknologi og deltar i spredningsprosjektet. Det skal fortsatt arbeides med Lean-metodikk og strategisk kompetanseutvikling. Implementering av velferdsteknologiske løsninger er også en del av arbeidet etter den eksterne gjennomgangen som ble gjennomført i 2018. Arbeidet skal avdekke muligheter for endring i drift som kan frigi midler til nye brukerbehov og øke enhetens effektivitet. Dette kan gjøres ved å jobbe smartere, endre på strukturer og i større grad enn tidligere tilpasse tjenestene til de kommunale standardene.

Avlastningstjenesten merker fortsatt en økende pågang av søknader, og det er en trend at de fleste som søker ønsker avlastning på helg. Dette er utfordrende da kapasiteten er best i ukedagene. Helse- og omsorgsplanen har som tiltak at avlastningstjenesten på sikt skal etableres i andre og mere tilpassede lokaler. Det samme gjelder barneboligen. Dette er tiltak som ledd i å lukke avvik etter Fylkesmannens tilsyn våren 2018. Det er viktig at kommunens fremtidige bruk av lokalene på Røbekk avklares.

Videre arbeides det fortsatt målrettet med å redusere antall dispensasjoner fra utdanningskravet i helse- og omsorgstjenesteloven som er knyttet til bruk av tvang og makt i forhold til enkelte utviklingshemmede.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2015 2016 2017 2018
Brukere botjenesten 73 72 88 91
Barneboliger 2 6 9 7
Bokollektiv for eldre utviklingshemmede - 6 6 6
Botreningskollektiv for ungdom - - 6 6
Avlastningsplasser 6 6 6 6
Antall brukere av avlastningstjenesten 18 22 23 27
Antall brukere med privat avlastning 28 28 30 30
Antall døgn privat avlastning 333 718 810 813
Antall brukere med dagsentertilbud 51 57 57 54
Brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting 5 6 9 8
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting 22 261 42 666 41 731 83 491
Vedtak støttekontakt 149 184 199 205
Utbetalte timer støttekontakt 14 841 19 291 22 713 22 785
Vedtak omsorgslønn 51 49 53 51
Utbetalte timer omsorgslønn 12 197 9 563 9 962 9 600
Antall forebyggende tiltak 3 5 5 8
Antall ressurskrevende tjenester i statlig tilskuddsordning 32 32 31 27
Antall brukere med vedtak om tvang og makt - - 12 11
Antall vedtak (tiltak) i forhold til tvang og makt 35 35 35 34
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen 124 102 96 88
Antall samlokaliserte boliger 8 8 8 8
Antall utviklingshemmede under 16 år 24 20 23 23
Antall utviklingshemmede over 16 år 77 89 98 100
Antall brukere med andre diagnoser 144 151 154 204
Antall brukere i alt 245 260 275 327

Om enheten

Tiltak funksjonshemmede yter følgende tjenester:

Botjenesten

Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til voksne mennesker med utviklingshemming. Totalt 91 personer mottar tjenester i eget hjem.

Avlastningstjenesten

Tjenesten ytes til personer som bor i foreldrehjemmet og skal primært være et tilbud til pårørende med en vesentlig omsorgsbyrde. Det er seks døgnplasser i driftsenheten og 27 personer benyttet tilbudet i 2018. Avlastningstjenesten er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter.

Barneboliger

Det gis heldøgnstilbud til fire barn. Syv barn mottar hjelp i foreldrehjemmet på natt eller i avlastningstjenesten.

Bokollektiv

Det gis heldøgnstilbud til seks eldre utviklingshemmede. Bokollektivet er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter. Det ble i 2017 etablert et botreningskollektiv i Øvre vei med seks døgnplasser og alle disse plassene er i bruk.

Enen dagsenter

Enen dagsenter har gitt tilbud til 54 voksne utviklingshemmede. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Det drives ulike former for produksjon, som vaskeri, bakeri, montasjearbeid og produksjon av tennbriketter, vedproduksjon og produksjon av håndarbeidsprodukter.

Andre tiltak

Tjenester som omsorgsstønad, privat avlastning og støttekontakt ligger til denne driftsenheten. Brukerstyrt personlig assistanse og kjøpt privat tjenesteyting gis til åtte brukere. Det gis også tjenester til 204 brukere som har andre diagnoser enn utviklingshemming.

Direkte til side