Kulturskolen

Hovedtall

4,1 %
Resultat
0,6 %
Andel av samlet driftsramme
26,2
Årsverk
2,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 8 750 8 659 9 108 8 386
Budsjett 9 288 9 480 9 270 8 746
Avvik 538 821 162 360

Enheten hadde et mindreforbruk på 359 706 kroner i 2018.

Det er kommunens samlede økonomiske utfordring som er bakgrunnen for at enheten har spart inn på driften. Mindreforbruket er et resultat av innkjøps- og ansettelsesstopp høsten 2018. Enheten har også utsatt iverksetting av flere tiltak innen breddetilbud, hvis målsetting var å nå flere målgrupper. Tiltakene var planlagt som del av implementering av kommunens vedtatte barne- og ungdomsplan.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten kan vise til lavt sykefravær over flere år. Det arbeides bevisst og kontinuerlig med arbeidsfellesskapet der viktige faktorer er god oppgavefordeling, god planlegging og kompetanseutvikling for endring.

Enheten legger vekt på medvirkning i alle utviklings- og endringsprosesser og har også forutsigbar og god samhandling med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Årsverk:

Antall årsverk er tilnærmet uendret fra 2017. I tillegg til egne ansatte, har enheten leid inn danselærere fra operaen i Kristiansund og noe spesialkompetanse fra nabokommuner knyttet til spesielle behov for musikklinja ved Molde videregående skole. I praksis disponerer enheten 29 årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enhetens samlede snittresultat fra medarbeiderundersøkelsen er på 4,2. Dette er en forbedring fra forrige undersøkelse som var 4,1. Resultatet er en indikator på at kulturskolen i sin helhet oppfattes som en meningsfull og god arbeidsplass. I samarbeid med AMU, har ledelsen rigget et felles arbeid med analyse og identifisering av ytterligere forbedringspotensiale. Det er valgt ut to områder som skal ha særlig fokus i 2019 og som tydeliggjøres i det kontinuerlige arbeidet med arbeidsfellesskapet.
Tjenesteleverandør

Enheten har i stor grad levert tjenester slik forventet og planlagt i henhold til bestilling. Reduksjonen i nettorammen og innkjøps- og ansettelsesstopp har hatt den konsekvens at breddetilbud, slik vedtatt i barne-og ungdomsplanen, ikke har nådd ønsket omfang.

Antall søknader til kjernetilbudet er temmelig stabilt år etter år, men det er variasjoner innen de ulike fagtilbudene. Antall elever som søker elevplass til musikklinjen, påvirker også hvordan lærerstillingene brukes. Det krever stor fleksibilitet av lærere og ledelse å ha god ressursutnyttelse. Innkjøps- og ansettelsesstopp reduserer handlingsrommet for god ressursstyring i enheten.

Fremtidige utfordringer

Utfordringer åpner også for muligheter, og enheten har flere utviklingsprosjekter på gang i 2019:

“Nærvær på distanse” er et digitaliseringsprosjekt som skal utvikle tilbudene videre. Geografiske avstander i den nye kulturskoleenheten fra 2020 er en utfordring. Molde kulturskole er prosjekteier og samarbeider med IKuben, ProtoMore, Gjemnes, Nesset, Midsund og Molde. Målet er supplerende tilbud der pedagogisk metode, relasjonsbygging og tekniske løsninger utvikles til en samlet løsning.

“Syngende nye Molde kommune” er et prosjekt for å løfte sangen som virkemiddel for fellesskap og gode hverdagsliv. Prosjekteier er Molde kulturskole, men prosjektet ledes i samarbeid med Nesset og Midsund. Fokus er satt på tre områder: eldreomsorgen, barnehage/skole og lokalsamfunnene. De største enkelttiltakene er:

 • sang som del av omsorg og pleie av demente på alle omsorgssentrene i Molde fra 2020
 • “I e VI”-kor der alle femåringer og seksåringer i nye Molde kommune deltar
 • store felles allsangarrangement i lokalsamfunnet

Arbeidsprosessene som pågår for å samordne kulturskolene i Nesset, Midsund, Gjemnes og Molde til én kulturskoleenhet avdekker flere utfordringer som må finne sin løsning. Ulik pris på tjenester, ulike fysiske arbeidsforhold, ulike betingelser for frivillig kulturliv, ulike leiepriser for frivillig kulturliv og ulik beregning av stillingsinnhold for kulturskolelæreren er de mest fremtredende. En forutsetning for å løse dette er å arbeide frem felles forståelse av hva som er mandat og oppgave og så må avklaringer på utfordringene avledes av det.

Ansettelses- og innkjøpsstopp er en utfordring for enheten. Det hindrer god utnyttelse av nettorammen med tanke på innovasjon, ønskede omprioriteringer og utprøving av nye tverrfaglige tilbud. God budsjettstyring og utnyttelse av budsjettramme er leders viktigste styringsverktøy

KOSTRA

2 322 2 386 2 439 2 578
1 808 1 806 1 841 1 978
2 427 2 385 2 800 2 794
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 6–15 år, konsern

Musikk- og kulturskoletilbud for barn og unge er et lovpålagt tilbud. Målgruppen er elever i grunnskolealder, men kulturskolene kan også ha elever i andre aldersgrupper. Indikatoren tar utgangspunkt i andelen barn i aldersgruppen 6–15 år, ikke antall elever ved skolen, og viser kommunens utgifter knyttet til drift av den kommunale kulturskolen. Utgifter knyttet til leie og drift av kulturskolelokalene inngår ikke i denne indikatoren, da det er en egen funksjon for kommunale kulturbygg.

Diagrammet viser at Molde kommune prioriterer kulturskolen høyere og av den grunn har høyere utgifter enn begge sammenligningsgruppene i 2018, selv om forskjellen nå er mindre enn i 2017 som følge av en liten reduksjon i Molde kommune og økning i de to gruppenes indikatorer. Reduksjonen for Molde kommune kan tilskrives iverksatte tiltak ved Molde kulturskole for å oppnå økonomisk balanse i kommunens tjenesteproduksjon.

Elevtallet kan variere fra kommune til kommune og dermed påvirke indikatoren. KOSTRA presenterer nå også andel av innbyggerne 6–15 år som går på kommunens kulturskole. I 2018 var det 22,6 pst. av ungene i Molde kommune som gikk på kulturskolen. For landet uten Oslo var det 13,8 pst. som benyttet kulturskolen og for kommunegruppe 13 var tallet 10,8 pst. Det vil si at klart flere får tilbud hos Molde kulturskole enn hva som er tilfellet i sammenligningsgruppene.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2015 2016 2017 2018
Elevplasser - musikkundervisning 686 763 747 753
Elevplasser - billedkunst, dans, teater 393 382 384 340
Elever DKS - verksteder grunnskolen* 1 800 1 800 1 507 1 519
Tall fra kulturskolens fagprogram, Speedadmin.
* Den kulturelle skolesekken

Om enheten

Kulturskole for alle

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene kunst, dans, musikk og teater. Enheten skal:

 • gi undervisning innen kjernetilbudet til rundt 1 200 elevplasser
 • gjennomføre undervisning i utøvende fag som musikk, dans og drama ved Molde videregående skole
 • tilby instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps
 • utvikle breddetilbud/lavterskeltilbud
 • tilby tjenester og samarbeid tverrfaglig i kommunen
 • selge utøvende tjenester
 • koordinere og produsere verksteder til den lokale kultursekken
 • gjennomføre konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger og danseforestillinger

Direkte til side