Kulturtjenesten

Hovedtall

2,3 %
Resultat
2,5 %
Andel av samlet driftsramme
20,7
Årsverk
8,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 33 582 35 138 34 551 35 510
Budsjett 33 615 34 893 34 942 36 361
Avvik 33 -245 391 851

Enheten hadde et mindreforbruk på 850 829 kroner i 2018.

Det er særlig tre faktorer som medvirker til årets resultat. Den ene er at ungdomslederstillingen sto vakant i cirka seks måneder og at ungdomsfritidstilbudet lå nede. Det gjorde at enheten på høsten la inn en innsparingsprognose på 0,5 mill. kroner. Den andre faktoren er langtidssykefravær som langt på vei ikke ble dekket opp ved bruk av vikarer. Det tredje er svært nøktern drift ved de ulike tjenesteområdene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Langtidsfraværet ved kulturtjenesten var relativt høyt i 2018. Dette skyldes sykdomsforhold som i liten grad er arbeidsrelatert. Korttidsfraværet gikk ned til et tilfredsstillende nivå. Det arbeides kontinuerlig for at arbeidsoppgaver skal oppleves meningsfulle og at arbeidsmiljøet skal være godt.

Årsverk:

Reduksjonen i antall faste årsverk kan knyttes til vakant ungdomslederstilling.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen hadde en svarprosent på 63 pst. Undersøkelsen viser en skår på over 4,0 på de fleste faktorene, men når det gjelder faktorene bruk av kompetanse og relevant kompetanseutvikling så ligger enheten under 4,0.


Tjenesteleverandør

Kulturtjenesten har utredet særlig to viktige områder i 2018: Forprosjektet Molde bys historie bind 5 og ungdomsprosjektet Ungdomskvartalet. Planstrategien for kommunedelplan for kulturminner ble godkjent og selve planarbeidet ble oppstartet. I tillegg har administrasjonen brukt mye tid og arbeidskapasitet på planleggingen av nye Idrettens hus. Det må også nevnes at kulturkontoret dette året har fått tilhold i rådstuas nyrenoverte 2. etasje.

Biblioteket har en god utlåns- og besøksstatistikk selv om resultatet gikk ned med henholdsvis 2,3 pst. og 5,6 pst. Dette er en nasjonal trend, men det er grunn til å være observant på utviklingen og muligheten for å snu denne. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse høsten 2018 der 176 personer deltok. Den viser godt fornøyde brukere hvor 75 pst. svarte veldig fornøyd og 23 pst. svarte fornøyd med. Det var mindre begeistring for åpningstidene, noe som tilsier at biblioteket antagelig bør se nærmere på muligheten for å ta i bruk konseptet "mer-åpent" bibliotek.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Infotavler, skilting turområder 5558 47 200 153
Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning 5023 - 210 210
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 30 585 555
Tursti Skihytta–Varden 5562 402 675 273

Infotavler, skilting turområder

Arbeidet med dette prosjektet startet opp i 2016. På grunn av mye ekstraarbeid i forbindelse med planleggingen av Molde idrettspark og renoveringsprosjektet Idrettens hus, ble det ikke tid til å videreføre prosjektet som planlagt hverken i 2017 eller 2018.

Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning

Dette investeringsprosjektet ble ikke gjennomført i 2018. Investeringene overføres til Molde Eiendom KF som skal gjennomføre tiltaket i 2019 samtidig med øvrig utbedring av bygget.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Noe stein ble lagt ut og del av stien opp mot Auduntjønnan ble ferdig. Prosjektet videreføres i 2019.

Tursti Skihytta–Varden

Arbeidet med å legge ut stein ble påbegynt i 2018. Arbeidet ble ikke ferdig mye på grunn av dårlig høstvær. Prosjektet videreføres i 2019.

Fremtidige utfordringer

Kulturtjenesten skal i 2019 starte arbeidet med prosjektet «Ung i Molde – Ungdomskvartalet», som innebærer å utrede hvor og hvordan et bredt og allment tilgjengelig fritidstilbud for ungdom med fokus på egenorganisert aktivitet kan etableres. Prosjektet er støttet av "Byen som regional motor." En slik etablering krever satsing og ressurser til daglig drift. Dette blir den største og mest krevende utfordringen kulturtjenesten står overfor fremover.

Oppgaven med å dekke lag og organisasjoners behov for treningstider i kommunens idrettsanlegg uten Idrettens hus, blir krevende også i 2019. I tillegg er kunstgressbanen på Lubbenes i svært dårlig stand og blir mindre og mindre brukt. Det øker presset på Reknesbanen.

For kulturtjenesten betyr etableringen av nye Molde kommune fra 2020 en konkretisering av, og forberedelse på, hvordan de tre kommunenes tjenester og ulike ordninger på feltet kan samordnes og videreutvikles. Det gjelder særlig bibliotekdrift og frivilligsentralene. For kommunale idrettsbygg og anlegg er viktige stikkord å utarbeide felles husleiesatser og drift og vedlikehold. Videre er forvaltning og drift av friluftsområder og kommunenes ulike kulturtilskudd, inklusiv tilskudd fra Dagligvarebransjens kulturfond og Stadionfondet, områder som må gjennomgås og tilpasses ny kommune.

For kulturtjenesten er det en ambisjon å kunne bidra til en utvikling der også nye Molde kommune kan løftes og promoteres som en spennende og kreativ kunst- og kulturkommune der blant annet utsmykking av offentlige rom blir en like selvfølgelig del av kommunens utvikling og identitet som teater, jazz og fotball. Kunstverket på Molde torg kan bli det første store skrittet i en slik utvikling.

KOSTRA

1 998 2 097 2 224 2 343
1 887 2 027 2 122 2 237
1 845 1 969 2 119 2 233
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger, konsern

Indikatoren viser kommunens utgifter til aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk- og kulturskoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd. Tallene vises på konsernnivå, og inkluderer derfor utgiftene til Molde Eiendom KF og Moldebadet KF som drifter og vedlikeholder kommunens kultur- og idrettsbygg.

Molde kommune har fra 2017 brukt tilnærmet det samme av sine frie inntekter til kultursektoren som kommunegruppe 13 per innbygger. Mer detaljerte tall for denne indikatoren fremgår av tabellen under.

Tabellen viser at Molde kommune fortsatt bruker mindre på kultur- og idrettsaktiviteter og mer på kultur- og idrettsbygg samt kunstformidling enn sammenligningsgruppene.

Kommunen bruker vesentlig mindre på barn og unge enn sammenligningsgruppene. De siste tre årene har denne forskjellen gradvis blitt større, hovedsakelig på grunn av at Molde kommune delvis har lagt ned ungdomsklubbtilbudet. I desember 2018 ansatte kommunen ungdomskoordinator, noe som vil medføre at indikatoren vil øke fra 2019. I 2017 innlemmet kommunen Dagligvarebransjens kulturfond i kommuneregnskapet, noe som medførte en midlertidig reduksjon i indikatoren i innlemmelsesåret.

Kommunens utgifter til drift av folkebibliotek ligger jevnt under sammenligningsgruppene i hele perioden. Det samme gjør driftsutgiftene til andre kulturaktiviteter, selv om kommunens indikator har hatt en høyere vekst i 2018 enn sammenligningsgruppene. Årsaken til økningen er hovedsakelig at rivningsutgiftene til Bjørset aktivitetshus i sin helhet ble avskrevet i 2018.

Molde kommune sitt driftstilskudd til Romsdalsmuseet sitt magasinbygg ble økt i 2016, og kommunen har dermed brukt tilnærmet det samme som landet uten Oslo på museumsdrift i 2016 og 2017. I 2018 ble driftstilskuddet til Romsdalsmuseet økt i tråd med søknad fra museet, i tillegg ble det ytt tilskudd til etablering av et bunadsverksted ved museet. Dette bidro til at kommunens indikator økte og at kommunen nå bruker mer på museumsdrift enn sammenligningsgruppene.

Molde kommune bruker mer til kunstformidling. Dette skyldes tilskuddene kommunen yter til Teateret Vårt, Molde Internationale Jazz Festival og Bjørnsonfestivalen.

Netto driftsutgifter til idrett er lav i Molde kommune grunnet inntektene til Moldebadet KF. Kommunens indikator har imidlertid hatt en kraftig vekst i 2017, hovedsakelig på grunn av økt støtte frivillige lag og organisasjoner innen idrett samt en økning i netto driftsutgifter ved Moldebadet KF. Sistnevnte er noe redusert i 2018, og er hovedårsaken til reduksjonen i Molde kommunen sin indikator.

Økningen i kommunens netto utgifter til idrettsbygg skyldes i all hovedsak økte driftsutgifter knyttet til at Molde Arena er ferdigstilt, deriblant avskrivningene som startet i 2018. Samtidig som det vært en økning i netto driftsutgifter knyttet til drift av Moldebadet KF. Idrettens hus ble revet høsten 2018 i påvente av nybygg med byggestart våren 2019, noe som har medførte reduserte leieinntekter. Disse er delvis kompensert gjennom økte leieinntekter fra øvrige idrettsanlegg, og påvirker i mindre grad indikatoren

Kommunen nye kulturskolebygg ble tatt i bruk høsten 2016. Avskrivningene av det nye bygget startet i 2017, samtidig som utgifter til leide lokaler ved Gjestestova falt bort. Økte avskrivninger er hovedårsaken til økning i kommunens indikator fra 2017. Reduksjonen i indikatoren for 2018 har sammenheng med at kommunen tok over renholdet av bygget fra ekstern aktør høsten 2017.

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler omtales nærmere under kulturskolen.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Aktivitetstilbud barn og unge 49 37 35 164 168 182 162 164 174
Folkebibliotek 216 218 220 258 262 274 278 283 294
Muséer 72 73 98 61 58 64 71 72 77
Kunstformidling 311 316 322 113 114 109 113 118 119
Idrett 10 102 85 188 194 199 193 221 221
Kommunale idrettsbygg 638 576 675 520 540 564 490 513 552
Andre kulturaktiviteter 86 114 141 247 296 313 252 282 303
Kommunale kulturbygg 311 354 325 261 267 292 242 262 278

Om enheten

«Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune» er visjonen i kulturplanen.

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelser for alle. Fagområdet dekker oppgaver innen forebyggende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, forebyggende folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, litteratur, film og andre medier, kunst og utsmykking.

Kommunen har en viktig vertskapsrolle for byens profesjonelle kulturinstitusjoner, både som medspiller og tilrettelegger.

Kulturtjenesten består av tre fagseksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og idrett og friluftsliv.

Direkte til side