Bekkevoll ungdomsskole

Hovedtall

-8,0 %
Resultat
2,1 %
Andel av samlet driftsramme
51,1
Årsverk
6,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 31 540 32 123 33 535 34 552
Budsjett 31 509 30 925 31 996 31 980
Avvik -31 -1 198 -1 539 -2 572

Enheten hadde et merforbruk på 2 572 132 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes hovedsakelig lønn lærere og er et resultat av flere ting. Byggets beskaffenhet, med fire 40 baser per trinn, medfører at skolen ikke klarer å dimensjonere driften slik som rammefordelingen mellom skolene krever med tanke på klassetall. I tillegg ble det i 2018 satt i gang tiltak for elever med store og sammensatte vansker både på våren og fra skolestart 2018. Skolen fikk også en uventet økning i antall elever i innføringstilbudet for språklige minoriteter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et lavt sykefravær gjennom 2018. Det arbeides kontinuerlig for å holde sykefraværet lavt.

Årsverk:

I 2018 utførte Bekkevoll ungdomsskole 51,1 årsverk. Dette er en økning på knappe to årsverk siden 2017 og kan tilskrives faste årsverk og redusert sykefravær. Årsverk ved inngangen av 2018 er lavere enn ved utgangen av 2018. Dette er i tråd med beskrevne utfordringer. I april og mai måtte det settes inn tiltak knyttet til enkeltelever. I august hadde skolen et stort behov ved oppstart, men tok ned driften noe fra september.

Tjenesteleverandør

Enheten utfører tjenester og oppgaver av høy kvalitet til litt i underkant av halvparten av ungdomsskoleelevene i Molde kommune. Resultater fra undersøkelser viser at elever og foreldre uttrykker tilfredshet. Våren 2018 så skolen for seg at innføringstilbudet ville få langt færre elever. Ved oppstart av skoleåret 2018/2019, viste det seg at elevtallet i denne gruppen økte raskt, og at behovene endret seg.

Direkte til side