Bergmo ungdomsskole

Hovedtall

1,0 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
34,6
Årsverk
7,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 22 880 23 181 23 754 24 299
Budsjett 22 874 22 603 22 935 24 536
Avvik -6 -578 -819 237

Enheten hadde et mindreforbruk på 237 299 kroner i 2018.

Etter to skoleår med en tildelt ramme med én klasse mindre enn hva som ble gjennomført i praksis, ble det ved omfordeling sommeren 2018 samsvar mellom tildelt klassetall i omfordelingsmodellen og faktisk klassetall. Svært stram planlegging av skoleåret 2018/2019 er årsaken til mindreforbruket.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er på 7,6 pst, og noe lavere enn for 2017. Langtidsfraværet utgjør noe over halvparten av det totale fraværet og er ikke relatert til arbeidssituasjonen. Enheten arbeider etter vanlige prosedyrer i IA-avtalen og legger opp til at skolen skal ha et oversiktlig, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Årsverk:

Elevtallet har de siste årene vært økende. Antall utførte årsverk er redusert fra starten av skoleåret 2018/2019.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten på 43,6 pst. er langt under forventet. Gjennomsnittlig skår på flere av faktorene er gjenstand for bearbeiding videre. Det samme gjelder spriket i avgitte svar. I arbeidet videre vil det bli lagt særlig vekt på faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling.

Tjenesteleverandør

Høsten 2018 ble det gjennomført foreldreundersøkelse med en deltakelse på 48 pst. I all hovedsak er resultatene tilfredsstillende, men skolen ønsker å gripe fatt i de områdene der det er behov for å bli bedre. Foreldrene gir klart uttrykk for at elevene trives på skolen, at de har venner på skolen og at de er motivert til å lære. Med dette utgangspunktet har skolen alle muligheter til å bli enda bedre.

Elevundersøkelsen ble gjennomført for 10. trinn høsten 2018, og 88,8 pst. av elevene på trinnet svarte. På områdene trivsel, vennskap og motivasjon er de relativt enig med sine foresatte (jf. foreldreundersøkelsen). Områdene medvirkning og vurdering for læring er som tidligere år, fortsatt et område skolen vil arbeide for å utvikle.

Direkte til side