Bolsøya skole

Hovedtall

-3,7 %
Resultat
0,5 %
Andel av samlet driftsramme
10,7
Årsverk
12,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 6 908 6 478 7 439 7 254
Budsjett 6 601 6 623 7 049 6 992
Avvik -307 145 -390 -262

Enheten hadde et merforbruk på 261 545 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes lønnsutgifter knyttet til elever med spesielle behov.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en økning i sykefraværet. Dette skyldes hovedsakelig langtidssykemeldte, der helseutfordringer ikke knyttes til arbeidsplassen.

Årsverk:

Et synkende elevtall har ført til en nedgang i budsjetterte årsverk. Men på grunn av ekstra bemanning til barn med spesielle behov, har enheten opprettholdt bortimot samme bemanning som i 2017.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Gjennomsnittet for enheten ligger over landsgjennomsnittet for barneskoler. Analyse av resultatet er planlagt gjennomført i mars 2019.


Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen 2018 viser et svært godt resultat. Elevene trives, har venner og er motivert for skolearbeidet. Elevene opplever at lærerne har tro på dem, respekt for dem og bryr seg om dem. De opplever at det i stor grad blir lagt til rette for medvirkning på skolen.

Dette er gledelig da enheten har hatt fokus på elevmedvirkning og har innarbeidet gode rutiner for klasse- og elevrådsarbeid. I tillegg har enheten stort fokus på læringsmiljøet, og i samarbeid med foreldre og elever har skolen laget en handlingsplan for elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplanen skal godkjennes i sammarbeidsutvalget i løpet av våren 2019.

Foreldreundersøkelsen 2018 er gjennomført med en oppslutning på 80,4 pst. Analyse av resultatet er planlagt gjennomført i mars 2019, og skal gjøres i samarbeid med FAU.

Direkte til side