Kleive oppvekstsenter

Hovedtall

2,3 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
20,7
Årsverk
6,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 9 067 9 935 11 204 11 422
Budsjett 10 468 10 837 11 313 11 685
Avvik 1 401 902 109 263

Enheten hadde et mindreforbruk på 263 174 kroner i 2018.

Dette var et driftsår med bevisste prioriteringer.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er samlet på 6,6 pst. Langtidsfraværet utgjør 3,7 pst. Deler av langtidsfraværet er ikke jobbrelatert. Ved en liten enhet vil hvert enkelt fravær gi store utslag.

Årsverk:

Antall utførte årsverk er forholdsvis stabilt de siste to årene selv om det har vært en liten økning i lærerressurser til tidlig innsats 1.–4. trinn og elever med ulike behov. Fra skoleåret 2018/2019 var det en liten økning i elevtallet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen ga enheten et meget godt resultat. Hele 96 pst. deltok.

Resultatet er presentert for ansatte i skolen og barnehage, og det har vært arbeidet med analysekrysset. Skolen vil jobbe videre med områdene mestringstro, rolleklarhet og relevant kompetanseutvikling. Barnehagen med områdene relevant kompetanseutvikling og mestringsklima.


Tjenesteleverandør

Enheten er svært godt fornøyd med resultatet på nasjonale prøver. I regning og engelsk skåret elevene godt over kommunenivå og hele landet, i lesing litt under.

Det er gode resultat på de aller fleste variablene i foreldreundersøkelsen. Skolen kan bli bedre på informasjonsflyt ut mot foresatte. Det blir arrangert foreldrekveld i februar 2019 med utgangspunkt i resultatet på undersøkelsen.

SFO-undersøkelsen gir enheten svar på at brukerne er svært godt fornøyd med tilbudet.

På grunn av lavt antall elever på elevundersøkelsen, får ikke enheten tilgang til tallene.

Direkte til side