Kvam skole

Hovedtall

-11,8 %
Resultat
1,0 %
Andel av samlet driftsramme
25,2
Årsverk
12,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 15 084 14 818 15 265 17 159
Budsjett 14 757 15 212 15 243 15 349
Avvik -327 394 -22 -1 810

Enheten hadde et merforbruk på 1 810 360 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes store utfordringer rundt enkeltelever og skolen har vært nødt til å sette inn ekstra ressurser. Enheten har hatt et stort sykefravær og økte vikarutgifter i forbindelse med dette. For å dekke noe av sykefraværet, er det leid inn kompetanse fra tiltak funksjonshemmede.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt et høyt sykefravær på 12,4 pst. i 2018. Av dette skyldes 10,6 pst. langtidsfravær over 16 dager. Noe sykefravær kan tilskrives situasjoner på arbeidsplassen, der ansatte opplever store utfordringer i arbeidshverdagen. Mye sykefravær gir også merarbeid for de som er på arbeid, og således har det påvirket helsen til øvrige ansatte. HMS-gruppen arbeider med tiltak for å få opp nærværet på arbeidsplassen. Ved høyt fravær må noen oppgaver gå ut og en må prioritere primæroppgavene mot elevene.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med knappe to årsverk siden 2017. Økningen gjelder faste årsverk, som har økt jevnt siden skoleåret 2017/2018. Årsaken til økningen er lovpålagte oppgaver og elever med særskilte utfordringer i skole og SFO, hvor ressursbehovet er større enn det tildelt ramme dekker.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten har samlet sett gode resultater. Utfordringer er blant annet kompetanseutvikling, der ansatte svarer at de ikke får nok kurs og opplæring. Et annet punkt er mestringsorientert ledelse der resultatet har gått ned siden 2016. HMS-gruppen har analysert resultatet og dette skal presenteres på personalmøte i mars. Der skal personalet arbeide med blant annet analysekorset og tiltak skal deretter utarbeides.

Tjenesteleverandør

Skolen har gjennomført elevundersøkelsen på 6. og 7. trinn og foreldreundersøkelse på 7. trinn og på SFO. Elevundersøkelsen ble besvart av 95 pst. og gir gode resultat for trivsel og lite mobbing. Elevene føler seg godt ivaretatt av lærere. Enheten får litt lavere skår på elevmedvirkning i vurdering og planlegging av timer. Foreldreundersøkelsen ble besvart av 31 pst. og enheten ønsker å arbeide for høyere svarprosent ved neste undersøkelse. Svarene som kom inn viser gode resultat for skole og SFO, men en litt lavere skår (3,9) for sammarbeidsutvalget sin involvering i skolemiljø.

Direkte til side