Kviltorp skole

Hovedtall

-2,8 %
Resultat
2,4 %
Andel av samlet driftsramme
56,2
Årsverk
10,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 31 579 32 328 34 232 36 893
Budsjett 31 736 32 713 35 257 35 898
Avvik 157 385 1 025 -995

Enheten hadde et merforbruk på 995 236 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes primært økte lønnsutgifter i sammenheng med oppfølging av elevsaker. Skolen økte sitt areal med 600 kvm skoleåret 2018/2019 og har fått merkostnader til innredning, utstyr og renhold i de nye arealene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har en liten nedgang i sykefraværet sammenlignet med forrige år. Dette gjelder spesielt sykefravær over 16 dager. Skolen har et pågående arbeid med å få stabilitet i personalet og få ned langtidsfraværet. Ledelsen har tett oppfølging av sykemeldte. AMU har fokus på trivselsskapende tiltak for de ansatte. I tillegg ønsker enheten gjennom kurs å øke kompetanse og kunnskap i personalet for å kunne håndtere krevende oppgaver over tid.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med drøye fire årsverk siden skoleåret 2016/2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som har økt fra høsten 2016. Økningen i antall årsverk kan knyttes til økte ressurser til tidlig innsats og stigende elevtall. Økning av variable stillinger er knyttet til elevvedtak og ressursbehov rundt elever med spesielle behov.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen viser generelt gode resultater på linje med landsgjennomsnittet. Enheten får gode resultater på rolleklarhet, fleksibilitet og autonomi i jobben. Enheten skårer noe lavere på relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse. Relevant kompetanseheving fikk også lavere skår ved forrige undersøkelse, og enheten ser det som naturlig å videreføre en satsing på dette området, spesielt med fokus på digitale ferdigheter. Medarbeiderne vil i samarbeid med AMU velge ut andre satsingsområder for kommende periode.


Tjenesteleverandør

Undersøkelsen på 7. trinn viser lavere resultater enn kommunegjennomsnittet. Det er ulike årsaker til dette. Enheten må se på læringskultur og rammer for opplæringen. Med rask vekst i elevgruppen og midlertidige lokaler, opplever skolen utfordringer når det gjelder skolemiljø for enkelte barn. Dette kommer frem både i elev- og foreldreundersøkelsen. Skolen ønsker fremover å øke fokuset på elevmedvirkning og trivselsfremmende arbeid. I foreldreundersøkelsen får skolen gode resultater på dialog og medvirkning i samarbeid med hjemmene. De opplever at personalet jobber godt med barna. Dette gjelder også SFO.

Direkte til side