Langmyra skole

Hovedtall

0,1 %
Resultat
2,5 %
Andel av samlet driftsramme
58,9
Årsverk
7,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 31 235 32 679 34 943 36 838
Budsjett 31 205 32 619 35 691 36 863
Avvik -30 -60 748 25

Enheten hadde et mindreforbruk på 25 211 kroner i 2018.

Resultat i balanse er oppnådd blant annet gjennom begrenset bruk av vikarer. Dette er mulig blant annet gjennom fleksibel organisering på trinn, og positive og fleksible ansatte.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet har gått ned siden i fjor. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Enheten vil fortsatt jobbe for et godt arbeidsmiljø gjennom diverse tiltak som fredagslunsj, fredagstrim, PALS i personalet med mere.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med tre årsverk siden 2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som har økt gjennom våren 2018. Økning i antall årsverk skyldes særlig at enheten har mottatt tilskudd fra IMDi knyttet til enkeltelever med behov for tett oppdekning i skole og SFO. Skolen har også fått flere elever som har stort behov for oppfølging, med bakgrunn i vedtak om spesialundervisning.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten ligger på de fleste områder på eller over landsgjennomsnittet. Resultatet er best når det gjelder fleksibilitetsvilje og prososial motivasjon. Det svakeste området er relevant kompetanseutvikling. Resultat og tiltak vil bli presentert og jobbet med i personalmøte 20. mars 2019.Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen: Enheten ligger over eller på resultatet for Molde kommune på alle områder, bortsett fra mobbing der resultatet er svakere. I tillegg til mobbing er enheten minst fornøyd med resultatet for elevdemokrati og medvirkning (3,6) og motivasjon (3,9). Det er satt inn tiltak for å forbedre disse resultatene. Enheten skårer best på felles regler (4,7), trivsel (4,5) og støtte fra lærerne (4,6).

Foreldreundersøkelsen: Enheten hadde en lav svarprosent på undersøkelsen (19,4 pst). Det vil bli satt inn tiltak for at svarprosenten skal bli høyere neste gang.

Direkte til side