Molde voksenopplæringssenter

Hovedtall

-22,3 %
Resultat
0,6 %
Andel av samlet driftsramme
50,4
Årsverk
7,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,6 % 4,5 % 18,0 -10,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 3,4 % 7,1 % 5,6 2,7 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 8 172 7 216 10 579 11 812
Budsjett 8 561 8 799 9 617 9 655
Avvik 389 1 583 -962 -2 157

Enheten hadde et merforbruk på 2 157 402 kroner i 2018.

Molde kommune har de siste årene bosatt enslige mindreårige over 16 år og familier med ungdom over 16 år. Disse ungdommene har lovfestet rett til grunnskoleopplæring. I kommunen er det Molde voksenopplæringssenter som ivaretar grunnskoleopplæring for personer over 16 år. Enheten har de siste to årene fått en stor gruppe elever mellom 16 og 20 år. Noen av elevene kommer fra opplæring ved innføringsklassen ved Bekkevoll ungdomsskole (alder 17+). De fleste av dagens elever trenger minimum 3 års skolegang for å kunne ta grunnskoleeksamen og gå over i videregående skole.

Skolen har i tillegg satt inn ekstra ressurser på grunn av store opplæringsbehov og psykososiale behov.

Beløpsmessig har statstilskuddet som Molde voksenopplæringssenter mottar til finansiering av norskopplæring for voksne innvandrere, hatt en relativt liten økning siden 2011 til tross for en stor økning i elevtall. Enheten mottar ikke noe særskilt tilskudd for å finansiere opplæring for personer mellom 16 og 20 år, ut over norsktilskuddet. En gjennomgang av tilskuddsprofilen i 2018 viser at enheten kun mottok norsktilskudd for 20–25 pst. av personene i denne aldergruppen. Den samme profilen gjelder voksne elever i eksamensklassen i grunnskoleopplæringen. Oppholdsstatus eller oppbrukt rett til tilskudd er årsaken til at så få elever utløser norsktilskudd.

Personer mellom 16 og 18 år har ikke rett til introduksjonsprogram, noe som betyr at disse plassene heller ikke dekkes av inntekter fra internsalg til flyktningtjenesten.

For enheten betyr dette at skolen er pålagt å gi grunnskoleopplæring til denne gruppen, men mottar lite midler for å finansiere opplæringen. Dette er en av hovedårsakene til merforbruk i 2018.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en svak økning i korttidsfravær på 0,2 pst. fra året før. Økning i legemeldt sykefravær i 2018 er betydelig, og skyldes flere langtidssykmeldinger som har sin årsak utenfor arbeidsplassen. Denne situasjonen vil mest sannsynlig bedres i 2019. Skolen har en aktiv HMS-gruppe, og det er et vedvarende fokus ved enheten på et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Årsverk:

I 2018 utførte enheten totalt 50,4 årsverk, som til tross for økningen i faste årsverk er på tilnærmet samme nivå som i 2017. Årsaken til dette er økt sykefravær. Økningen i faste årsverk skyldes at økt bemanning høsten 2017 fikk helårseffekt i 2018. I høstsemesteret hadde skolen totalt 55 ansatte.

Enheten har ansvar for størstedelen av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Skolen hadde i vårsemesteret 2018 rekordmange elever med rett og plikt til norskopplæring og vedtak om to- eller treårig introduksjonsprogram. Behov for grunnleggende utdanning i form av grunnskoleopplæring for denne gruppen, førte også til økt antall elever og klasser i det to-årige grunnskoleløpet ved skolen.

Nyankomne flyktninger med store behov for tilrettelagt opplæring, har også betydd ekstra lærerressurser og behov for assistent. Enheten søker IMDi om tilskudd 2 for elever som er i målgruppen for dette. For 2018 utgjorde tilskuddet 4,3 mill. kroner.

Det har vært en viss nedgang i antall deltakere i introduksjonsprogrammet i høstsemesteret 2018, noe som har medført en reduksjon i antall årsverk i løpet av høsten. Reduksjonen i årsverk vil fortsette i 2019 som følge av nedgang i antall bosatte flyktninger og deltakere i introduksjonsprogrammet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten for enheten var 83 pst, en bedring på 3 pst. fra 2016. Høyest skår hadde enheten på områdene prososial motivasjon (4,7) og fleksibilitetsvilje (4,7).

Mestringsklima (4,3), mestringsorientert ledelse (3,7) og relevant kompetanseutvikling (3,5) har hatt en forbedring på til sammen ett prosentpoeng fra 2016. Dette er områder som det har vært jobbet systematisk med å forbedre. Økt satsing på pedagogisk ledelse, mer systematisk arbeid med etterutdanning og fokus på praksisfellesskapet som arena for kompetanseutvikling, gir positive resultater.

Innenfor de økonomiske rammene, legges det til rette for at ansatte som trenger og ønsker videreutdanning, får mulighet til det.

Tjenesteleverandør

I 2018 var det totalt cirka kursvirksomhet i samarbeid med bedrifter og næringsliv i 2017. Denne aktiviteten var på et minimum i 2018.

Norskopplæring gis til alle voksne innvandrere med rett og plikt til minimum 550 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap. Gjennomføring av det toårige introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger foregår i tett samarbeid med flyktningtjenesten. Programmet inneholder grunnleggende opplæring i norsk, IKT, matematikk og engelsk, og skal kvalifisere nyankomne flyktninger til videre utdanning eller arbeid.

Det var 87 elever i vårsemesteret og 95 elever i høstsemesteret som hadde vedtak etter opplæringsloven om toårig komprimert grunnskoleopplæring for voksne. I tillegg kom gjesteelever fra andre kommuner.

Det var 83 personer som hadde vedtak om opplæring i grunnleggende ferdigheter eller spesialundervisning på grunnskolens område, jamfør opplæringsloven. Molde voksenopplæringssenter gir opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som del av rehabiliterende opplæring etter sykdom eller ervervet skade.

I 2018 etablerte enheten skolens ressursteam, som er sammensatt av spesialpedagoger og lærere med særskilt kompetanse innen både grunnleggende ferdigheter og norsk som andrespråk. Dette gir en bedre samordning av skolens opplæring til elever med særlige og sammensatte opplæringsbehov. Ikke minst gjelder dette flerspråklige elever med sammensatte vansker.

Etter avsluttet opplæring i grunnleggende norsk, er det med virkning fra 1. januar 2017 obligatoriske norsk- og samfunnskunnskapsprøver for voksne innvandrere. Vilkår for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap, er minimumsnivå i muntlig norsk og bestått samfunnskunnskapsprøve. Skolen arrangerer også fra 2017 en egen statsborgerprøve.

Det var 101 elever fra Molde voksenopplæringssenter som søkte videregående skole i 2018.

Fremtidige utfordringer

I 2017 ble ansvaret for norskopplæring og kvalifisering etter introduksjonsloven flyttet over til Kunnskapsdepartementet, og regjeringen la i november 2018 frem sin Integreringsstrategi for 2019–2022, under tittelen «Integrering gjennom kunnskap». Hovedfokus er mer satsing på formell utdanning på grunnskole- og videregående nivå, for at innvandrere med fluktbakgrunn skal kunne få stabilt høyere deltakelse i arbeidslivet i Norge. Det pekes på at kommunene må gi langt flere i denne målgruppen nødvendig grunnskoleopplæring. Molde voksenopplæring har i flere år hatt en god grunnskoleopplæring for voksne. En stor andel av senterets driftsramme består av statstilskudd, og når en økende andel av elevene ikke utløser norsktilskudd, medfører dette en strammere driftsramme. På grunn av dette må skolen framover ha en langt strengere vurdering av retten til behovsprøvd norskopplæring. Samtidig skjerper myndighetene kravene til innvandreres norskkunnskaper for å kunne søke statsborgerskap, jamfør Regjeringsplattformen (januar 2019).

Det er en utfordring både for den enkelte elev og for Molde kommune at opplæringstilbudet i videregående skole, til unge voksne innvandrere og flyktninger over 25 år, er svært avgrenset. Kunnskapsministeren oppfordrer til felles innsats på tvers av forvaltningsnivåene for å etablere slike målrettede utdanningstilbud. Det krever både økonomiske og administrative ressurser fra kommune og fylkeskommune, men er nødvendig å prioritere for å lykkes med integrering og kvalifisering av flyktninger og innvandrere, og for å forebygge utenforskap.

Lokaler og skolebygg:

Senterets lokaler i Romsdalsgata er utfordrende både i forhold til inneklima og utforming av undervisningsrommene. Når leieperioden utløper medio 2021, må det vurderes mer egnede lokaler.

Siden januar 2017 har skolen leid tilleggslokaler i Grandfjæra. Leieforholdet avsluttes i juni 2019.

Økonomi:

Norsktilskuddet er en svært viktig del av skolens finansiering av norsk- og grunnskoleopplæring. Med et økende antall sekundærbosettinger og personer der tilskuddet er oppbrukt i tidligere bosettingskommuner, betyr det at Molde voksenopplæringssenter får ansvar for opplæring til disse personene uten å ha statlig finansiering. Dette gjør at skolen i 2019 er i en prosess med nedbemanning, samtidig som opplæringsbehovet fremdeles er stort.

Nye Molde kommune:

Året 2019 vil være et år som skal forberede enheten til å yte tjenester i en ny og større kommune. Innovative og digitale løsninger er viktige redskap for å gi målrettet opplæring og lik tilgang til rettighetsfestet opplæring for alle, uansett bosted. Det vil være en prioritert oppgave for voksenopplæringsfeltet i tiden fremover.

KOSTRA

205 211 260 327
232 208 251 301
354 278 452 467
Netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger, konsern

Indikatoren viser kommunens netto utgifter til grunnskole- og spesialundervisning for voksne og voksenopplæring etter opplæringsloven. Drift av skolelokalene og skyssutgifter er også inkludert i indikatoren. Utgifter til norsk- og grunnskoleopplæring for innvandrere blir i utgangspunktet finansiert gjennom statlige tilskudd, overføringer og salgsinntekter. Det betyr at dette tjenestetilbudet vanligvis ikke skal påvirke indikatoren.

Indikatoren viser at Molde kommune prioriterer voksenopplæring høyere og av den grunn har høyere utgifter per innbygger enn de kommunen sammenligner seg med. Molde voksenopplæringssenter hadde i 2016 store merinntekter på grunn av utbetalingsprofilen på tilskudd til norskopplæring, noe som medførte en markant reduksjon i indikatoren dette året. Senteret avsatte i 2016 drøye 1,6 mill. kroner av prosjektmidler til bundne driftsfond. Disse midlene ble brukt på prosjekter som løp ut i 2017 og er en medvirkende årsak til økningen i indikatoren i 2017. I tillegg bidro et økt driftsnivå i form av økt bemanning og utgifter til tilpassing og leie av nye lokaler til en kraftig økning i indikatoren i 2017. Det har vært en relativ svak økning i kommunens indikator i 2018 i forhold til sammenligningsgruppene. Molde voksenopplæringssenter har gjennom hele 2018 hatt tilnærmet samme driftsnivå som i skoleåret 2017/2018. Økningen netto driftsutgifter i 2018 kan hovedsakelig knyttes til et økende antall elever som kommunen ikke mottar norsktilskudd for. Oppholdsstatus eller oppbrukt rett til tilskudd er årsaken til dette.

Andre nøkkeltall

Gjennomførte prøver ved Molde voksenopplæringssenter

Gjennomførte prøver ved Molde voksenopplæringssenter
2016 2017 2018
Norskprøver - skriftlig* 91 238 193
Norskprøver - muntlig* 66 247 159
Samfunnskapsprøver * 102 329 130
Statsborgerprøver * - 61 35
Grunnskoleeksamen ** 12 26 30
* tall fra IMDi
** tall fra Udir. (GSI og PAS)

Om enheten

Molde voksenopplæringssenter gir grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område, jf. opplæringsloven § 4A.1-2. Grunnleggende opplæring kan gis innen lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, og i hele eller deler av grunnskolefag. Skolen gir to- eller treårig eksamensrettet grunnskoleopplæring på fulltid.

Spesialundervisning kan gis til voksne som ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen for å opprettholde grunnleggende ferdigheter.

Skolen gir grunnleggende norskopplæring for innvandrere. Introduksjonsprogrammet gir også grunnleggende opplæring i engelsk, samfunnskunnskap og matematikk, som forberedelse til eksamensrettet grunnskoleopplæring eller videregående skole. Trafikalt grunnkurs, språkassistentkurs, mentorprogram, arbeidslivskunnskap og språkpraksis i ulike bedrifter forbereder til arbeidsliv.

Senteret har i en årrekke jobbet med utviklingsprosjekt for å øke kvaliteten i opplæring og kvalifisering.

I samarbeid med bedrifter gir senteret opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Direkte til side