Nordbyen skole

Hovedtall

-0,9 %
Resultat
1,5 %
Andel av samlet driftsramme
32,7
Årsverk
11,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 21 088 21 390 21 518 22 058
Budsjett 20 824 21 475 21 755 21870
Avvik -264 85 237 -188

Enheten hadde et merforbruk på 187 929 kroner i 2018.

Gjennom året lå skolen an til en balanse og merforbruket kommer av at forventet inntekt/refusjon ble noe lavere enn forutsatt i 2018. Enheten har forholdt seg lojalt til innkjøps- og ansettelsesstoppen, og har alltid en nøktern tilnærming til vikarbruk og innkjøp.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har de siste to årene hatt et for høyt sykefravær. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, men har delvis vært preget av langtidssykemeldinger. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging og samtaler med alle som har et høyt fravær over tid. Til dette har en hatt god hjelp og oppfølging fra personalrådgiver. Personalrådgiver har også holdt foredrag for alle ansatte om tilrettelegging, eget ansvar for helse og så videre. Mot slutten av 2018 og starten av 2019, er det en god nedgang i fraværet og skolen håper dette fortsetter. I 2018 ble det omsøkt og innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV, noe som har vært svært viktig for å få sykemeldte tilbake i arbeid. Dette tilskuddet er nå falt vekk, noe som er uheldig.

Årsverk:

Antall årsverk har vært stabilt de siste årene på tross av at elevtallet har svingt noe. For inneværende skoleår er det 14 elever mer enn det var året før. Dette kan være utfordrende, da enheten opplever at det er lite å gå på når basisressursen i skole og SFO er lav og sykefraværet høyt.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2018. For Nordbyen skole sin del, ble resultatet meget godt. Siden forrige undersøkelse, hadde snittresultatet på 9 av 10 faktorer, gått opp, - mens det på den 10. var på samme nivå. Resultatet ligger også over landssnittet på alle faktorer.

Alle faktorer teller med, men to av dem er ansett som primærinnsatsfaktorer. På disse hadde skolen gode resultater, mestringsorientert ledelse 4,4 og mestringsklima 4,4. Enheten har startet etterarbeidet og har gjennomført analysene i personalmøte i januar. Arbeidet fortsetter i personalmøte i mars.

Tjenesteleverandør

Enheten har opplevd det som krevende å holde et stamt budsjett, da skolen holder sikkerhet og pedagogisk forsvarlighet høyt. Til tross for dette mener skolen å ha levert en tjeneste av god kvalitet.

Enheten har relasjon i fokus og går for en skole og en SFO som gir mestring, mening og læring. Dette er krevende når budsjettet er stramt og uforutsette behov dukker opp underveis. Basisressursen oppleves da som sårbar i forhold til å ha tett nok oppfølging av den enkelte elev.

Elevundersøkelsen 2018 ble gjennomført på 7. trinn. Enheten ser at det gjennomgående er svært god trivsel på skolen og det samme gjelder i forhold til å ha gode venner å være sammen med. Disse tingene er svært viktige for læring. Skolen har en positiv og støttende foreldregruppe, som elevene oppfatter som interessert i å støtte dem og at de skal gjøre det godt. Støtte fra lærerne, gir meget høyt skår, på alle punkter. Enheten er veldig glad for at det er svært lite mobbing, og ingen digital mobbing. Men dette jobbes det forebyggende med kontinuerlig.

Foreldreundersøkelsen viser svært gode resultater på trivsel, motivasjon, støtte fra lærerne, trygt miljø, dialog og medvirkning. Enheten er ikke fornøyde med svarene om hvordan skolen håndterer mobbesaker. Skolen har nå SIM-team og jobber med en informasjonsbrosjyre til alle.

Direkte til side