Sekken oppvekstsenter

Hovedtall

-3,2 %
Resultat
0,3 %
Andel av samlet driftsramme
7,7
Årsverk
3,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 4 471 4 255 4 631 5 027
Budsjett 4 822 4 858 4 856 4 871
Avvik 351 603 225 -156

Enheten hadde et merforbruk på 156 190 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter til spesialundervisning, samt at enheten nå har lærere med høy utdanning og lang ansiennitet. Bemanningen i barnehagen måtte økes med noen timer per uke på grunn av bemanningsnorm og flere barn under 3 år.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 3,1 pst. Det meste av dette sykefraværet er langtidssykefravær. Enheten hadde totalt sett lite sykefravær på årsbasis, men ved en så liten enhet vil det raskt bli store utslag både i positiv og negativ retning. Enheten har nå et pågående langtidssykefravær, noe som er påregnelig i løpet av en tidsperiode. Sykefraværet skyldes ikke forhold ved arbeidsplassen, og det er ikke grunn til å iverksette andre tiltak enn å sørge for nok bemanning.

Årsverk:

Det er relativt stabil bemanning ved oppvekstsenteret. Nedgang i utførte årsverk fra 2017 skyldes i hovedsak sykefravær på slutten av året.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen høsten 2018 viser at enheten ligger over gjennomsnittet på de fleste parametere, og under kun på ett parameter. Dette er et resultat det er grunn til å være fornøyd med. Det er en utfordring med lavt antall respondenter, i tillegg til at gruppen som svarer representerer pedagogisk personale i skole, ansatte i barnehage og renholdsarbeidere. Noen av de ansatte arbeider også på tvers av tjenestene. Denne kompleksiteten kommer ikke på noen måte frem av resultatet, der svarene grupperes i enten barnehage, barneskole eller ungdomsskole. Dersom en går nærmere inn i tallene i fellesfora, vil en raskt kunne komme i konflikt med anonymitetsprinsippet. Skolen prioriterer for tiden systemsak i samarbeid med PPT, og det har derfor ikke vært arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ennå. Det vil settes av noe tid til etterarbeid i løpet av våren.

Tjenesteleverandør

Barnehagen har i 2018 hatt stabilt personale som tilrettelegger for innholdsrike dager i barnegruppa. Fokus i 2018 har vært vennskap og språkutvikling.

Ansatte i barnehagen deltar i fellesforum i Molde-temakafe og pedagogisk forum med fokus på ny rammeplan og språkutvikling.

Ansatte i barnehagen har i tillegg hospitert i bybarnehager i løpet av året for å observere praksis i småbarnsavdelinger.

Barnehageansatte på Sekken oppvekstsenter har også ansvar for SFO og leksehjelp.

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført samlet for oppvekstsenteret, og i rapporten er det ikke mulig å se om det er foreldre i barnehage eller skole som har besvart. Resultatene av foreldreundersøkelsen viser at enheten kan fortsette å arbeide med foreldreinformasjon og samarbeid foreldre.

På grunn av lavt elevtall, får ikke enheten tilgang til resultater fra elevundersøkelsen som skolen er pliktig til å gjennomføre. Skolen har gjennomført elevundersøkelsen Spekter for elever i 1.–10. trinn i vårsemesteret og høstsemesteret i 2018 for å undersøke trivsel og skolemiljø. Arbeid med å kvalitetssikre system for oppfølging etter Spekter pågår parallelt med SIM-skoleringen i kommunen.

Skolen markerte 50-årsjubileum i desember med åpen dag på skolen og jubileumsforestilling for alle interesserte på kvelden.

I skolen har det i 2018 vært fokusert på å utarbeide nødvendige planer og grunndokumenter, samt revidering av eksisterende planer, oppbygging av felles lagring av nødvendige dokumenter i Sharepoint, etablering av god møte- og referatstruktur, utarbeidet og implementert visjon og verdier, videreutdanning lærer, samt skoleutvikling med fokus på trygt og godt skolemiljø.

Ansatte i skolen deltar i språksatsingen Språkkommune med ressurslærer i fellesfora og fordyping i kompetansepakken Språkløyper, forum for rådgivere, fellesforum for lærere i nettverk indre, felles faglig forum for alle lærere i Molde, iPad-opplæring, Sol-kursing og Zippys venner.

Direkte til side