Sellanrå skole

Hovedtall

-1,8 %
Resultat
1,8 %
Andel av samlet driftsramme
45,2
Årsverk
6,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 24 476 25 142 26 894 27 806
Budsjett 24 610 25 410 26 862 27 315
Avvik 134 268 -32 -491

Enheten hadde et merforbruk på 491 066 kroner i 2018.

Merforbruket skylder økte lønnsutgifter. Dels på grunn av lav gjennomsnittslønn ved rammetildeling for skoleåret 2018/19 uten at rammetimene ble redusert tilsvarende, og dels på grunn av et høyt antall elever i innføringsklassen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det lavere sykefraværet i 2017 er å anse som et unntak. Oppgangen i 2018 skyldes økt langtidsfravær, og de ulike fraværene har vært vanskelig å forhindre. Enheten har et aktivt AMU, som jobber med de utfordringene det ser. Arbeidsmiljøet oppleves godt av de ansatte, og ledelsen er opptatt av å praktisere et åpent og inkluderende arbeidsliv.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med knappe tre årsverk siden 2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som har økt fra våren 2018 og ytterligere fra skoleåret 2018/2019. Økt bemanning skyldes en økning i antall elever, og da spesielt økningen i elevtallet ved innføringsklassen.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen hadde god svarprosent, men resultatet er ikke så lett å tyde. Enheten har tre avdelinger skole, SFO og innføringsklasse, hvor både yrkessammensetning og oppgavetyper er ganske forskjellige. Likevel legges alle resultater i samme pott. Det skolen ser er at prososial motivasjon er høy. Det samme er vilje til fleksibilitet. Lavere skåres det på relevant kompetanseutvikling, autonomi og mestringsorientert ledelse. AMU skal vurdere tiltak for å forbedre de sistnevnte områdene.

.


Tjenesteleverandør

Skolens visjon er «Sammen – for trygghet, trivsel og læring». Elevundersøkelsen høsten 2018 viser minimale forekomster av mobbing. Sellanrå er en PALS-skole, med stort fokus på å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Selv om det ikke er mobbing på 7. trinn, får skolen signaler om at elever av og til føler at de blir gjort narr av. Dette kommer også frem av foreldreundersøkelsen. Dette vil skolen ta tak i i PALS-sammenheng.

Foreldreundersøkelsen ved SFO var veldig positiv. Foreldrene er godt fornøyde med tilbudet ved Sellanrå SFO.

De nasjonale prøvene på 5. trinn er gode i lesing, regning og engelsk. Resultatene fra de nasjonale prøvene på 8. trinn er også bra for Sellanrå som avgiverskole.

Direkte til side